KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK

 

 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej nie może być traktowana jako śmietnik na odpady, tylko służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.

 

Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych.

 

Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji i dlaczego:

 

·       pieluchy, podpaski, tampony, patyczki higieniczne, chusteczki nawilżające, ścierki, gazety, itp. – zabijają się w zwartą masę lub tworzą sploty uniemożliwiające swobodny przepływ ścieków

 

·       środki chemiczne, farby, leki, papierosy – zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki
w biologicznej części oczyszczalni

 

·       pożywienie – powoduje zatory oraz namnażanie się szczurów

 

·       tłuszcze i oleje – tężeją w rurach zmniejszając ich średnice

 

·       odpady budowlane, piasek, żwir – opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory

 

Każdego roku pracownicy Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, powstających w wyniku wyrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć.

 

W związku z powyższym Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacyjnej i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady.

 

KANALIZACJA 1

 

 

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

 

            Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

 

            Na podstawie przepisów ww. ustawy (art. 77 pkt 4 lit. a-c), które weszły w życie z mocą obowiązującą od 25 maja 2020 r. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonym rolnikom i domownikom, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 

1.      dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

 

2.      dzieckiem w wieku do ukończenia 16 lat jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,

 

3.      dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 

4.      dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

            Kasa dodaje, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli jeden z rodziców może zapewnić opiekę dziecku np. nie jest nigdzie zatrudniony i nie prowadzi działalności rolniczej, korzysta z urlopu macierzyńskiego.

 

            Okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przedłużony został do 28 czerwca 2020 r.

 

            Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek, podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2020 r.

 

            Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

 

            Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 24 maja 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na cały wskazany okres opieki (nie dłużej niż do 28 czerwca br.).

 

Ważne:

 

            Kasa sukcesywnie będzie przyznawać prawo do zasiłków opiekuńczych na podstawie wniosków złożonych przed wejściem w życie ww. przepisów. Zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany na okres opieki wskazany w złożonym wniosku.

 

            Jeżeli rodzice dzieci do lat 8 bez orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, złożyli przed 24 czerwca br. wnioski o wypłatę zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r., w związku z wejściem w życie nowych przepisów, Kasa rozpatrzy ten wniosek bez konieczności składania nowego wniosku. Jeżeli we wniosku złożonym przed 24 czerwca br. wskazano konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem na okres krótszy niż do 28 czerwca br. to w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego za okres dłuższy (niż podany w ostatnio złożonym wniosku) należy wystąpić z kolejnym wnioskiem o przyznanie tego zasiłku.

 

            Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy niż do 28 czerwca br. okres pobierania zasiłku opiekuńczego, dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek, o których mowa w tych przepisach, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

 

            Kasa będzie na bieżąco informowała o okresie za który przysługuje zasiłek opiekuńczy i osobach do niego uprawnionych.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).

 

Wniosek dostępny jest pod adresem:

 

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/wykaz_spraw/swiad/wniosek_o_zasilek_opiekunczy_2020_uaktualniony.pdf

 

 

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

 

ds. Finansowych

 

Główny Księgowy

 

mgr Grażyna Niesterowicz

 

W dniu 25.06.2020 r. odbyła się konferencja w Choroszczy, z udziałem m.in. ministra Łukasza Schreibera i wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz włodarzy gmin z terenu województwa podlaskiego, w tym Wójta Gminy Turośń Kościelna – Grzegorza Jakucia.

Głównym tematem spotkania był Fundusz Inwestycji Samorządowych – środki przeznaczone dla gmin i powiatów, na dofinansowanie bliskich ludziom inwestycji lokalnych, np. szkół, przedszkoli, dróg, itp.Fundusz to wsparcie skierowane do samorządów, ujęte w czwartej ustawie tarczy antykryzysowej, która obecnie rozpatrywana jest przez Senat.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dowolny cel będą kierowane do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem wojewody, a dotacje będą przyznawane w formie przelewów.

 

 

 

PREZYDENT 2020 Afisz lokal b Rozdzielczosc Pulpitu

plakat badania rolne 2020

Po 15 latach posługi w parafii pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej, ksiądz proboszcz Andrzej Sadowski został powołany do głoszenia Słowa Bożego w parafii pw. Świętego Rocha w Białymstoku.

21 czerwca 2020 r., na uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.00 w niewodnickim kościele, reprezentacje organizacji i ruchów parafialnych, parafianie i przybyli goście dziękowali księdzu proboszczowi za długoletnią opiekę duszpasterską. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu: Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna i Bożena Bieryło – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej.

Wójt gminy złożył na ręce duszpasterza wyrazy wdzięczności i uznania za wieloletnie głoszenie Słowa Bożego wśród społeczności Gminy Turośń Kościelna oraz życzył wielu łask Bożych na kolejne lata kapłańskiej drogi.

Księdzu Andrzejowi Sadowskiemu życzymy obfitych i dobrych owoców pracy duszpasterskiej w nowej parafii.

Gaszyn Challenge rozwija się w zadziwiającym i zadowalającym tempie. Akcja zainicjowana przez OSP Gaszyn łączy przyjemne z pożytecznym, umożliwiając szybką zbiórkę funduszy na leczenie chorych dzieci. Urząd Gminy w Turośni Kościelnej został nominowany do wykonania zadania przez: OSP w Borowskich Olkach, OSP w Borowskich Michałach, Koło Gospodyń Wiejskich „Zdolne Babki” i Urząd Miasta w Surażu.

Grzegorz Jakuć – wójt gminy wraz z pracownikami UG podjęli wyzwanie. Wspólnie ćwicząc, przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej. Środki zebrane podczas zbiórki zostaną przekazane Fundacji „Pomóż Im” – Białostockiemu Hospicjum dla Dzieci. Nominacje od Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej otrzymali: Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym i Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach.