ROZPOCZĘCIE TRANSMISJI OK GODZ. 12.15

Na prośbę Ks. Proboszcza Andrzeja Rogozińskiego zamieszczamy poniżej Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii.

 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., Arcybiskup Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda wydał zarządzenie odnośnie sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii.

 

 

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego
odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych
w stanie epidemii

 
Czcigodni i Drodzy Kapłani!

 


Wszyscy zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazła się ludzkość na całym świecie z powodu epidemii koronawirusa. Doświadczenie innych krajów uczy, że jakiekolwiek pobłażanie pandemii niesie ze sobą dramatyczne skutki zarówno w ilości osób zakażonych, jak i w przerażającej liczbie zgonów.

Wobec tak wielkiego zagrożenia wszyscy musimy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. W konsekwencji trzeba ograniczyć liczbę wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. W oparciu o Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej z dnia 19 marca br. oraz WskazaniaPrezydium Konferencji Episkopatu Polski dla Biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach


w Archidiecezji Białostockiej wprowadzam następujące zarządzenia:


1. Zgodnie z kan. 87 §1 KPK, przedłużam dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. na zasadach określonych w dekrecie z dnia 13 marca br.

Od dnia 25 marca w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, powinny to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościoła należy umieścić stosowną informację, jednocześnie przekazując ją wiernym drogą internetową.

Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających, należy rozważyć odprawienie każdej z intencji w osobnej celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.

W domach zakonnych w celebracjach Mszy św. i nabożeństwach pasyjnych mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób przychodzących z zewnątrz.

Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Należy ją ograniczyć do jednej, tj. III stacji na cmentarzu. Uczestniczy w niej najbliższa rodzina (Obrzędy pogrzebu, s. 176). Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację tę może poprzedzić procesja od bramy cmentarza. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną. Po nabożeństwie na cmentarzu należy zaprosić rodzinę na odprawienie Mszy św. pogrzebowej w kościele lub ustalić jej późniejszy termin.

Tak jak do tej pory, wiernych zachęcam do uczestnictwa we Mszy św., rekolekcjach wielkopostnych i innych nabożeństwach za pośrednictwem środków społecznego przekazu. W ciągu dnia kościoły mają pozostawać otwarte dla indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu.


2.
Należy stworzyć wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej. Chociaż właściwym miejscem sprawowania sakramentu pojednania jest konfesjonał, to w obecnych warunkach sakrament ten można sprawować poza konfesjonałem, np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.

Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.

Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować dni skupienia z nabożeństwami pokutnymi i indywidualną spowiedzią.


3. Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego (por. normy zawarte w Obrzędach Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 2, Katowice 2010, n. 39). Nie jest też możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.


4. Należy przypomnieć wiernym, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynositakże przebaczenie grzechów śmiertelnych. Ma on jednak zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. (Załącznik nr 1).


5. Należy wyjaśnić wiernym, że w wykładni trzeciego przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020).


6. Prawo kanoniczne dopuszcza przyjmowanie Komunii św. do ust i na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię św. na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii św. udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię św. do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię św. na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię św. na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.

Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie poproszą o udzielenie Komunii św. poza liturgią, należy to uczynić zgodnie z przewidzianym obrzędem (por. Komunia Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą św., Katowice 1985, s. 16-36), z wyjątkiem:

 • Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym,
 • Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

 


7. Sakrament chrztu św. należy sprawować z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Zgodnie z przepisami liturgicznymi może on być sprawowany poza Mszą św., w obecności najbliższej rodziny. Zgodnie z tradycją Kościoła chrzest katechumenów może mieć miejsce również w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.Organizacja Triduum Sacrum


W związku z ograniczeniem zgromadzeń religijnych do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę, należy przypomnieć wiernym, że uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Dlatego zachęcam wszystkich wiernych naszej Archidiecezji do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła w celebracji Świętego Triduum za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, w tym serwisu internetowego Archidiecezji ArchiBial.pl i kanału YouTube ArchiBial Media.


1. Wielki Czwartek:

 • Msza św. Krzyżma odbędzie się bez udziału kapłanów. Święte oleje do przekazania wszystkim parafiom będzie można odebrać w późniejszym czasie. Do tego czasu korzystamy nadal z Olejów pobłogosławionych przed rokiem. W przypadku ich braku, nowo pobłogosławione Oleje można będzie odebrać przy katedrze (sala n. 12) w Wielki Piątek w godz. 10.00-12.00. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w późniejszym terminie.
 • We Mszy św. Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd umywania nóg i procesję do ołtarza wystawienia. Najświętszy Sakrament ma być przechowywany w tabernakulum. W tym roku nie organizuje się ołtarza wystawienia, tzw. ciemnicy.

2. Wielki Piątek:

 • Liturgia Wielkiego Piątku we wszystkich parafiach powinna rozpocząć się o godz. 15.00. Obecni na liturgii adorują Krzyż przez przyklęknięcie. Do wezwań Modlitwy Powszechnej należy dołączyć specjalną intencję za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji zagubienia (por. Missale Romanum, s. 314, n. 13). (Załączniki nr 2 i 3).
 • Na zakończenie Liturgii Męki Pańskiej, Najświętszy Sakrament przenosi się do Grobu Pańskiego i wystawia do indywidualnej adoracji. Rozpoczyna się Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego.

3. Wielka Sobota:

 • Zachęca się do korzystania z możliwości indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
 • Nie organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Pobłogosławienia pokarmów dokonują wierni w domach przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z księgą Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nn. 1347-1350; (Załącznik nr 4). Tekst tego obrzędu należy podać na stronie internetowej parafii, ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele; będzie on zamieszczony również na stronie internetowej Archidiecezji.
 • Jeśli zaistnieje konieczność poświęcenia wody na prośbę wiernych, czynimy to indywidualnie. Nie święcimy wody w celu pozostawienia jej w dużym pojemniku w kościele lub przed kościołem.

4. Niedziela Zmartwychwstania:

 • W celebracji Wigilii Paschalnej, przy Liturgii światła należy pominąć rozpalanie ogniska oraz zapalanie świec wiernych. W praktyce, liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje Liturgia Słowa. W czasie Liturgii chrzcielnej należy opuścić Litanię do Wszystkich Świętych i Błogosławieństwo wody chrzcielnej, a tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Pomija się pokropienia wiernych wodą święconą. Odmawia się modlitwę powszechną. Potem następuje Liturgia Eucharystyczna.
 • W Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie święci się wody i w związku z tym nie używa się pokropień. Nie ma też procesji rezurekcyjnej.

 Pozostałe zarządzenia


1. Zostaje odwołany Dzień Młodzieży zaplanowany na sobotę 4 kwietnia br.

2. Zostaje odwołany Zjazd Paschalny w sobotę 18 kwietnia br.

3. Informacje w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania i Pierwszych Komunii św. w parafiach zostaną podane po Świętach Wielkanocnych.

4. Urzędy archidiecezjalne, w tym kurialne będą zamknięte do odwołania. Sprawy pilne będą załatwiane drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty.

Powyższe zarządzenie należy umieścić w gablotach, na stronach internetowych i w parafialnych portalach społecznościowych.Drodzy Kapłani,

 

Wyrażam Wam moją ogromną wdzięczność za posługę w trudnych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Ufam, że to nieznane nam doświadczenie wiary, zaowocuje jeszcze większym pragnieniem spotkania z Jezusem Chrystusem oraz ożywieniem naszej wiary.

Proszę też o modlitwę w intencji chorych oraz tych, którzy na różne sposoby walczą z epidemią koronawirusa. Zmarłych niech Pan przyjmie do swojej chwały.

 

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca Wam błogosławię.

Abp Tadeusz Wojda SAC
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Białystok, dnia 26 marca 2020 roku

apel list i podpisy 1 1

apel 2

apel 3

INFORMACJA

Z powodu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w ośrodkach zdrowia do niezbędnego minimum.

W szczególności zachęcamy Państwa do:

 • telefonicznej konsultacji objawów chorobowych z lekarzem lub pielęgniarką, a w razie potrzeby możliwością otrzymania elektronicznego zwolnienia lekarskiego i kodów do  recepty na leki,
 • telefonicznego zamawiania recept na stale zażywane leki oraz telefonicznego odbioru kodu potrzebnego do ich realizacji w aptece, bez konieczności wizyty w przychodni.

Prosimy o kontakt telefoniczny z NZOZ w Turośni Kościelnej:

Nr tel. 85 650 52 79 w godz. 800-1800 lub 112 po godzinach pracy

W przypadkach nagłych zachorowań (wysoka gorączka, kaszel, duszność, bóle mięśni) osób powracających z zagranicy, z miejsc występowania epidemii prosimy o bezzwłoczne powiadomienie stacji sanitarno – epidemiologicznej pod nr 698 145 904.

W związku z podjęciem działań zapobiegawczych związanych z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o załatwianie wszelkich spraw poprzez kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny na nr 85 715 80 00 lub bezpośrednio do pszczególnych referatów i jednostek.

W sprawach kryzysowych proszę kontaktować się całodobowo na następujące nr telefonów: 506 036 522 lub 501 147 101.

Numery telefonów kontaktowych do Urzędu Gminy Turośń Kościelna:

Numer pokoju

Osoba/stanowisko

Kontakt

Rodzaj załatwianej sprawy

pokój nr 15


I piętro

Grzegorz Jakuć


Wójt Gminy

tel. 85 7158000


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9-16.

pokój nr 16

I piętro

Waldemar Franciszek Wilczewski

 

Zastępca Wójta

tel: 85 7158012

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Kierownik Referatu Organizacyjnego.

pokój nr 13

 

I Piętro

Paweł Kondracki

 

Sekretarz Gminy

tel. 85 7158003

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Radę Gminy, Wójta i Urząd Gminy.

2. Nadzór nad współpracą z sołectwami Gminy.

3. Zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie Gminy

pokój nr 17


I piętro

Jarosław Czech

Przewodniczący Rady Gminy

tel. 85 7158000

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie interesantów w każdy czwartek w godz. 12-16.

REFERAT ORGANIZACYJNY
 I Piętro

Waldemar Franciszek Wilczewski

 

Zastępca Wójta 

 tel. 85 7158000

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Kierownik Referatu Organizacyjnego. 

pokój nr 28


II piętro

Ewa Dryl


stanowisko do spraw oświaty, archiwum zakładowego, działalności gospodarczej

tel. 85 7158005


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Ewidencja działalności gospodarczej:


wpis do rejestru, wykreślenie, zmiany w rejestrze.


2. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu: wydawanie, cofanie, naliczanie wysokości opłat.


3. Prowadzenie spraw związanych z oświatą i funkcjonowaniem szkół.


4. Prowadzenie archiwum zakładowego.

pokój nr 28


II piętro

Paweł Kondracki


stanowisko do spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, bhp, BIP

tel. 85 7158005

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Sprawy funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.


2. Rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej.


3.Sprawy świadczeń rzeczowych i osobowych na rzecz obronności.


4. Zarządzanie Kryzysowe.

pokój nr 22


II piętro

Marzena Jakim


stanowisko do spraw kadrowych, obsługi Rady Gminy, organizacji pozarządowych

tel 85 7158020

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.


2. Prowadzenie obsługi Rady Gminy.


3. Prowadzenie obsługi stowarzyszeń i związków do których należy Gmina.

pokój nr 15


I piętro

Sylwia Fiedorczuk


stanowisko ds. obsługi sekretariatu

tel. 85 7158000

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Prowadzenie sekretariatu Urzędu Gminy.


2. Przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji.


3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.


4. Przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

pokój nr 03


parter

Marcin Rybnik


stanowisko informatyk


 

 tel. 85 7158016

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego (serwis i konfiguracje).


2. Administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz siecią komputerową Urzędu.


3. Aktualizacje strony internetowej i BIP Gminy Turośń Kościelna.

URZĄD STANU CYWILNEGO

pokój nr 29


II piętro

Elżbieta Dziemianowicz


Kierownik USC


ewidencja ludności

tel. 85 7158005

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Rejestracja stanu cywilnego, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu.


2.Zawieranie małżeństw.


3. Zmiana imion i nazwisk.


4. Wydawanie dowodów.


5.Zgłoszenia zaginięcia dowodu osobistego.


6. Ewidencja ludności zameldowanej na pobyt stały, czasowy, wymeldowania.


7. Zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu.


8. Zaświadczenia o prawie do głosowania.


9. Spisywanie zeznań świadków w celu doliczenia do emerytury pracy w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia.

pokój nr 28


II piętro

Paweł Kondracki


Zastępca Kierownika USC


 

tel. 85 7158005

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Rejestracja stanu cywilnego, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu.


2.Zawieranie małżeństw.


3. Zmiana imion i nazwisk.


4. Wydawanie dowodów.


5.Zgłoszenia zaginięcia dowodu osobistego.


6. Ewidencja ludności zameldowanej na pobyt stały, czasowy, wymeldowania.


7. Zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu.


8. Zaświadczenia o prawie do głosowania.


9. Spisywanie zeznań świadków w celu doliczenia do emerytury pracy w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia.

REFERAT FINANSOWY

pokój nr 12


I piętro

 


Skarbnik Gminy

tel. 85 7158009

 

1. Kierownik Referatu Finansowego.


2. Opracowanie projektu budżetu Gminy i jego realizacja

pokój nr 21


II piętro

Małgorzata Szymkowska


stanowisko ds. wymiaru podatków i rolnictwa


(3/4 etatu)


stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


(1/4 etatu)

tel 85 7158006

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Wymiar podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.


2. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.


3. Zwrot podatku akcyzowego.

pokój nr 21


II piętro

Danuta Łukaszuk


stanowisko do spraw wymiaru podatków, oraz prowadzenie kasy

tel. 85 7158006

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Wymiar zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.


2. Wymiar i księgowość podatków od środków transportowych.


3. Rozliczanie finansowe sołtysów i naliczanie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.


4. Prowadzenie kasy Urzędu Gminy.

pokój nr 11


I piętro

Iwona Kołodko


stanowisko ds. księgowości budżetowej,

tel. 85 7158008

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Nanoszenie zmian do planu dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.


2. Przygotowywanie faktur do zapłaty.


3.Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT.

pokój nr 11


I piętro

Katarzyna Adamska


stanowisko do spraw płacowych i księgowości podatkowej

tel. 85 7158006

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Sprawy płacowe oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu Gminy.


2. Prowadzenie ewidencji księgowej należnych podatków i opłat.


3. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.

pokój nr 21


II piętro

Anna Czech
stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. 85 7158021

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.


2. Prowadzenie ewidencji księgowej należnych opłat oraz kontrola ich terminowości.


3. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach.

pokój nr 11


I piętro

Irena Walko
stanowisko ds. księgowości szkół

 

tel. 85 7158010

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowość szkół

pokój nr 11


I piętro

Piotr Witowski


stanowisko ds. płacowych szkół

tel. 85 7158010

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy płacowe oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników szkół podstawowych i Zespołu Szkół.

REFERAT BUDOWNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

pokój nr 27


II piętro

Kamil Tomasz Dobrzyński

Kierownik Referatu Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

tel. 85 7158014

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Organizacja pracy referatu oraz kontrola wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników.

2. Zamówienia publiczne.

pokój nr 25

Ewa Walentynowicz

inspektor do spraw inwestycji i zagospodarowania przestrzennego

tel. 85 7158013

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Prowadzenie dokumentacji inwestycji gminnych.

2. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania odpisów, wyrysów i zaświadczeń.

3.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

pokój nr 25


II piętro

Wiesław Szewko


specjalista ds. geodezji i gospodarki gruntami

tel. 85 7158013

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Sprawy sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych.


2. Projekty opinii podziału nieruchomości (postanowienia).


3. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój nr 23


II piętro

Marek Klepacki


Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. 85 7158017

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego i sanitarnego budynków i obiektów będących własnością Gminy.


2. Sporządzanie umów najmu i dzierżawy lokali komunalnych.


3. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych.


4. Nadzór nad sprzętem samochodowym.

pokój nr 26


II piętro

Marzena Dobrzyńska


stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

tel. 85 7158015

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Sprawy ochrony środowiska, selektywna zbiórka odpadów, wywóz śmieci, szamba, likwidacja dzikich wysypisk.


2. Wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, ustalanie opłat z tego tytułu.


3. Przygotowywanie dokumentacji do wydawania decyzji i projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


4. Sprawy naliczania opłat planistycznych oraz adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem – z udziałem środków finansowych Gminy – urządzeń infrastruktury technicznej.


5. Sprawy zabytków.

pokój nr 26


II piętro

Izabela Kasprzyńska


podinspektor ds. geodezji i

drogownictwa

tel. 85 7158015

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Sprawy związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.


2. Oświetlenia drogowe – przyjmowanie zgłoszeń o awarii oświetlenia.


3. Rozgraniczenia nieruchomości.


4. Sprawy związane z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości.


5. Sprawy z zakresu rolnictwa


6. Sprawy związane z ochroną zwierzat.

OBSŁUGA PRAWNA

pokój nr 17


I piętro

Anna Nazarewicz

tel. 85 7158003

Praca wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Urzędu Gminy.

DODATKOWE USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIADCZONE
W BUDYNKU URZĘDU PRZEZ:
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BIAŁYMSTOKU

sala konferencyjna

( parter)

Artur Krzyżanowski

doradca rolnośrodowiskowy          

dni urzędowania:          

każdy poniedziałek             

w godz.8.30 – 14.30

tel. kom. 695614588

tel. 85 7402051

1. Pomoc przy sporządzaniu wniosków o fundusze strukturalne UE do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


2. Sporządzanie planów i wniosków z programów rolnośrodowiskowych.


3. Organizacja i prowadzenie szkoleń rolniczych na terenie Gminy Turośń Kościelna.


4. Instruktaże indywidualne dotyczące rolnictwa i funduszy UE.

STAROSTWO POWIATOWE - NADZÓR NAD WYCINKĄ DRZEW W LASACH PRYWATNYCH
 

Dawid Nowicki

tel. komórkowy - 570 948 126

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych we wsiach: Baciuty, Barszczówka, Bojary, Borowskie: Gziki, Olki, Cibory, Wypychy, Michały, Skórki, Żaki, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dobrowoda, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Piećki, Pomigacze, Tołcze, Topilec, Trypucie, Turośń Dolna, Turośń Kościelna, Zalesiany, Zawady.