W dniu  21 czerwca 2018 r. odbyły się obrady XXXVI  sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.

Po wysłuchaniu informacji Wójta z działalności międzysesyjnej radni podjęli następujące uchwały:

1.      Nr XXXVI/278/2018 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna”.

2.      Nr XXXVI/279/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.


3.      Nr XXXVI/280/2018  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez  Gminę Turośń Kościelna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

4.      Nr XXXVI/281/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

5.      Nr XXXVI/282/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029.

6.      Nr XXXVI/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż – w trybie bezprzetargowym – nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna (obręb Barszczówka).

7.      Nr XXXVI/284/2018  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż – w trybie bezprzetargowym – nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna (obręb Turośń Kościelna).

8.      Nr XXXVI/285/2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna.

Treść powyższych uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

Złożone interpelacje w większości dotyczyły poprawy nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych oraz problemu ze spadkiem ciśnienia wody w wodociągu,   w większości miejscowości  gminnych.

 

IMG 2988 Copy Copy Kopiowanie

IMG 2996 Copy Copy Kopiowanie

IMG 3005 Copy Copy Kopiowanie

IMG 3009 Copy Copy Kopiowanie