15 października odbyły się obrady XXXIX sesji Rady Gminy VII kadencji. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Aleksander Orłowski – doradca Wojewody Podlaskiego, Podkomisarz Dariusz Żuk – z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Łapach. aspirant Kazimierz Twarowski – dzielnicowy z terenu gminy Turośń Kościelna oraz  dyrektorzy szkół gminnych.

Na sesję został również zaproszony Wojewoda Podlaski - Bogdan Paszkowski, który niestety nie mógł przybyć osobiście, by przyjąć podziękowania od Pana Wójta za czteroletnią współpracę z naszą gminą. Reprezentował go Pan Aleksander Orłowski, na którego ręce Pan Wójt przekazał podziękowania wraz z pamiątkową statuetką.

 

IMG 5378 Rozdzielczosc Pulpitu

Sesję rozpoczęło sprawozdanie Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej. Następnie Radni zapoznali się z raportem  Komisariatu Policji w Łapach przedstawionym przez podkomisarza Dariusza Żuka o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  na terenie naszej gminy w 2018 r. oraz o  działaniach podejmowanych w celu  zmniejszenia przestępczości. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna.

 

IMG 5345 Rozdzielczosc Pulpitu

 

Kolejnym punktem sesji była dyskusja, w czasie której radna Pani Beata Dryl zwróciła się z apelem o częstsze kontrole Policji w miejscowości Turośń Kościelna w godzinach wieczornych, szczególnie   w miejscach gdzie gromadzi się młodzież ( m.in. mostek na rzece Turośnianka), bowiem ci młodzi ludzie niejednokrotnie znajdują się pod wpływem różnych używek i swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo przebywającym w tej okolicy mieszkańcom. Natomiast Pan Wójt zaapelował o podjęcie przez Policję działań prewencyjnych na terenie naszej gminy w zakresie ruchu drogowego, ponieważ w związku z budową drogi wojewódzkiej na terenie naszej gminy pojawiły się utrudnienia w ruchu drogowym. Pan Wójt przedstawił prośbę mieszkańców gminy o zdecydowaną reakcję policji w przypadku naruszania przepisów drogowych, szczególnie przez kierowców TIR-ów.

Następnie dyrektorzy szkół Gminnych: Pani Ewa Chrabołowska – Dyrektor Zespołu Szkół    w Turośni Kościelnej, Pani Barbara Onisko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej i Pani Anna Łupińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tołczach  złożyły sprawozdania z działalności szkół w roku szkolnym 2017/2018.  Dyrektorzy podziękowali Wójtowi Gminy i Radnym za owocną współpracę w ubiegającej kadencji.

 

IMG 5358 Rozdzielczosc Pulpitu

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

  1. NR XXXIX/299/2018 w sprawie zmian w statucie gminy Turośń Kościelna,
  2. Nr XXXIX/300/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych,
  3. Nr XXXIX/301/2018 w sprawie nadania nazwy placowi w Turośni Kościelnej,
  4. Nr XXXIX/302/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu,
  5. Nr XXXIX/303/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok  2018

Treść wszystkich uchwał udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna.

       Zgłaszane interpelacje dotyczyły w większości naprawy dróg oraz poprawy widoczności na drogach gminnych i powiatowych.

Ostatnim punkiem sesji było sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań gminy w okresie VII kadencji. Zostały w nim przedstawione wydatki budżetu Gminy w latach 2015-2018 z uwzględnieniem poszczególnych działów: inwestycje, oświata pomoc społeczna, kultura, administracja itp. oraz zrealizowane inwestycje i wydarzenia kulturalne. Informacja ta opublikowana jest na stronie internetowej gminy w zakładce „Aktualności”.

Następnie Pan Wójt podziękował radnym za pracę na rzecz społeczności gminy w upływającej kadencji oraz przekazał listy gratulacyjne i publikacje książkowe: „Sto lat niepodległości w podlaskich gminach 1918-2018”.

Tym miłym akcentem zakończyły się obrady XXXIX sesji Rady Gminy VII  kadencji.

IMG 5328 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5334 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5336 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5343 Rozdzielczosc Pulpitu

 

IMG 5349 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5355 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5360 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5363 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5369 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5373 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5375 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5389 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5391 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5393 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5394 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5413 Rozdzielczosc Pulpitu