19 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Turośń Kościelna kadencji 2018 – 2023. Uroczystość rozpoczęła się Mszą  Świętą  w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej.

Inauguracyjnej sesji przewodniczył radny senior Pan Leszek Kondzior. Na wstępie powitał zaproszonych gości, wszystkich radnych, wójta gminy Pana Grzegorza Jakucia, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Turośni Kościelnej Panią Sylwię Fiedorczuk, dyrektorów szkół, sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.

Centralnym punktem sesji było zaprzysiężenie Wójta i Radnych Gminy Turośń Kościelna. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej, Przewodnicząca Pani Sylwia Fiedorczuk odczytała zaświadczenie o wyborze, a następnie wręczyła je Radnym oraz Wójtowi Elektowi. Zebrani odśpiewali hymn państwowy, a następnie radny senior odczytał rotę ślubowania: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Wyczytywani w kolejności alfabetycznej radni powstawali i wypowiadali słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Złożone ślubowanie było potwierdzeniem objęcia mandatu radnego Rady Gminy Turośń Kościelna na kadencję 2018-2023.

Wójt Gminy Grzegorz Jakuć złożył ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd Wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg".

Następnie Pan Wójt podziękował za uzyskany w wyborach wynik i wyraził satysfakcję z pozytywnej oceny jego dotychczasowej pracy przez mieszkańców gminy. Jednocześnie podkreślił, że jest to przede wszystkim zobowiązanie do dalszej, wspólnej  pracy dla dobra i rozwoju całej gminy.

Radna Elżbieta Sasinowska w imieniu radnych wręczyła kwiaty wójtowi gminy, gratulując mu zwycięstwa w wyborach oraz deklarując chęć współpracy dla dobra gminy i jej społeczności.

W dalszej części obrad odbyły się  wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy, w głosowaniu tajnym.

Do piastowania tych funkcji wybrani zostali:

Przewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna:

Pan Sławomir Kowalewicz

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna:

Pan Leszek Kondzior

II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna:

Pan Jarosław Czech

W głosowaniu jawnym wybrano składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Turośń Kościelna.

Podjęte na sesji uchwały opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Turośń Kościelna.

IMG 5745 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5744 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5711 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5697 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5709 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5739 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5799 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5815 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5891 Rozdzielczosc Pulpitu