W związku z wystąpieniem suszy, Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019 roku.

W celu uproszczenia przebiegu zgłaszania szkód, producent rolny powinien przygotować i mieć przy sobie w momencie zgłaszania szkód, następujące dane:

  • numer identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR),
  • aktualny numer telefonu,
  • kopię wniosku o płatności bezpośrednie składany w 2019 rok.

Wypełniony wniosek (dostępny na stronie www.turosnkoscielna.pl w zakładce załatw sprawę) wraz z załącznikami można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu pon. 8:30 – 16:30, wt.-pt.: 7:30 – 15:30. Szczegółowe informacje – pok. 26, II piętro, tel. 85 715 80 15.

Uwaga!

Rolnicy, którzy nie złożą wniosku do tut. urzędu o szacowanie szkód w swoim gospodarstwie, nie będą mogli ubiegać się o udzielenie pomocy.

Wniosek o szacowanie strat należy złożyć z wyprzedzeniem, z uwagi na fakt, że komisja może szacować uprawy, które nie zostały skoszone (nie dotyczy pierwszego pokosu łąk).

Rolnicy posiadający gospodarstwa rolne na terenie kilku gmin, powinni złożyć odrębne wnioski o szacowanie szkód w każdej z gmin.