Przedsiębiorcy,  prowadzący działalność gospodarczą w obrębie gminy Turośń kościelna, którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19  mogą ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 2019 r. poz. 900 ze zm.) , stanowiących pomoc de minimis tj. odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych.

Do wniosku uzasadniającego ponoszenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 należy dołączyć:

1.      Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID- 19

2.      Wzór oświadczenia zamieszczonego poniżej .