15 października odbyły się obrady XXXIX sesji Rady Gminy VII kadencji. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Aleksander Orłowski – doradca Wojewody Podlaskiego, Podkomisarz Dariusz Żuk – z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Łapach. aspirant Kazimierz Twarowski – dzielnicowy z terenu gminy Turośń Kościelna oraz  dyrektorzy szkół gminnych.

Na sesję został również zaproszony Wojewoda Podlaski - Bogdan Paszkowski, który niestety nie mógł przybyć osobiście, by przyjąć podziękowania od Pana Wójta za czteroletnią współpracę z naszą gminą. Reprezentował go Pan Aleksander Orłowski, na którego ręce Pan Wójt przekazał podziękowania wraz z pamiątkową statuetką.

 

IMG 5378 Rozdzielczosc Pulpitu

Sesję rozpoczęło sprawozdanie Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej. Następnie Radni zapoznali się z raportem  Komisariatu Policji w Łapach przedstawionym przez podkomisarza Dariusza Żuka o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  na terenie naszej gminy w 2018 r. oraz o  działaniach podejmowanych w celu  zmniejszenia przestępczości. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna.

 

IMG 5345 Rozdzielczosc Pulpitu

 

Kolejnym punktem sesji była dyskusja, w czasie której radna Pani Beata Dryl zwróciła się z apelem o częstsze kontrole Policji w miejscowości Turośń Kościelna w godzinach wieczornych, szczególnie   w miejscach gdzie gromadzi się młodzież ( m.in. mostek na rzece Turośnianka), bowiem ci młodzi ludzie niejednokrotnie znajdują się pod wpływem różnych używek i swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo przebywającym w tej okolicy mieszkańcom. Natomiast Pan Wójt zaapelował o podjęcie przez Policję działań prewencyjnych na terenie naszej gminy w zakresie ruchu drogowego, ponieważ w związku z budową drogi wojewódzkiej na terenie naszej gminy pojawiły się utrudnienia w ruchu drogowym. Pan Wójt przedstawił prośbę mieszkańców gminy o zdecydowaną reakcję policji w przypadku naruszania przepisów drogowych, szczególnie przez kierowców TIR-ów.

Następnie dyrektorzy szkół Gminnych: Pani Ewa Chrabołowska – Dyrektor Zespołu Szkół    w Turośni Kościelnej, Pani Barbara Onisko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej i Pani Anna Łupińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tołczach  złożyły sprawozdania z działalności szkół w roku szkolnym 2017/2018.  Dyrektorzy podziękowali Wójtowi Gminy i Radnym za owocną współpracę w ubiegającej kadencji.

 

IMG 5358 Rozdzielczosc Pulpitu

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

  1. NR XXXIX/299/2018 w sprawie zmian w statucie gminy Turośń Kościelna,
  2. Nr XXXIX/300/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych,
  3. Nr XXXIX/301/2018 w sprawie nadania nazwy placowi w Turośni Kościelnej,
  4. Nr XXXIX/302/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu,
  5. Nr XXXIX/303/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok  2018

Treść wszystkich uchwał udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna.

       Zgłaszane interpelacje dotyczyły w większości naprawy dróg oraz poprawy widoczności na drogach gminnych i powiatowych.

Ostatnim punkiem sesji było sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań gminy w okresie VII kadencji. Zostały w nim przedstawione wydatki budżetu Gminy w latach 2015-2018 z uwzględnieniem poszczególnych działów: inwestycje, oświata pomoc społeczna, kultura, administracja itp. oraz zrealizowane inwestycje i wydarzenia kulturalne. Informacja ta opublikowana jest na stronie internetowej gminy w zakładce „Aktualności”.

Następnie Pan Wójt podziękował radnym za pracę na rzecz społeczności gminy w upływającej kadencji oraz przekazał listy gratulacyjne i publikacje książkowe: „Sto lat niepodległości w podlaskich gminach 1918-2018”.

Tym miłym akcentem zakończyły się obrady XXXIX sesji Rady Gminy VII  kadencji.

IMG 5328 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5334 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5336 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5343 Rozdzielczosc Pulpitu

 

IMG 5349 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5355 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5360 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5363 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5369 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5373 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5375 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5389 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5391 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5393 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5394 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 5413 Rozdzielczosc Pulpitu

 

 13 października br. po raz kolejny uroczystość organizował Gminny Ośrodek Kultury, a nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji fundował wójt gminy Grzegorz Jakuć oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy: Ewa Chrabołowska - dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, Anna Łupińska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach, Barbara Oniśko - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej, Marek Danilewicz - dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej oraz Tomasz Muszyński - dyrektor Niepublicznego Przedszkola Puchatek w Niewodnicy Kościelnej. Podziękowania i nagrody dostali nie tylko nauczyciele, ale także kadra obsługi szkół i przedszkoli.

 

Były słowa wdzięczności oraz życzenia za trud i poświęcenie włożone w edukację i wychowywanie młodzieży. Uroczystość miała miejsce w nowo wyremontowanej sali w Turośni Kościelnej.

 

IMG 5185

IMG 5229

IMG 5239

IMG 5253

IMG 5268

IMG 5278

IMG 5289

                              skrzypaczka

 

Urząd Gminy Turośń Kościelna uruchomił system dla mieszkańców – LUPE, umożliwiający dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi naszej gminy.

lupe art Mieszkańcy gminy poprzez aplikację mogą zgłaszać:

 – usterki w przestrzeni gminnej według kategorii: awaria oświetlenia, nielegalne wysypiska śmieci, bezdomne zwierzęta oraz odbiór odpadów,

– otrzymywanie komunikatów oraz informacji o wydarzeniach w gminie,

– kontrola obsługi zgłoszeń przez odpowiednie władze – powiadomienia w aplikacji mobilnej i poprzez e-mail,

– integracja z regionalnym systemem ostrzegania,

– logowanie kontami społecznościami,

 

 

Zasady korzystania z aplikacji?

Aplikację LUPE można pobrać bezpłatnie na urządzenia z systemem Android w sklepie GooglePlay lub z App Store na telefony Iphone.

Aplikacja będzie również dostępna na stronie http://www.turosnkoscielna.pl/ pod ikoną:   lupe mini red3

System oferuje dwie możliwości logowania: jako użytkownik anonimowy lub poprzez konta na portalach społecznościowych np. Facebook. Aby dodać zgłoszenie należy wejść w zakładkę DODAJ ZGŁOSZENIE, następnie wpisać adres, gdzie wystąpiła usterka, wybrać kategorię, opisać zdarzenie oraz dołączyć zdjęcie (zdjęcie nie jest wymagane). Zarejestrowane zgłoszenia są przekazywane do realizacji i publikowane na ogólnodostępnej mapie z określeniem statusu realizacji. Zarejestrowani w systemie mieszkańcy mają możliwość podglądu statusu swoich zgłoszeń oraz otrzymywania na bieżąco informacji o sposobie ich realizacji.

 

Dodatkowo system pozwala na publikację – bezpośrednio na mapie – ważnych komunikatów oraz powiadomień z obszaru gminy, takich jak, np. ostrzeżenia meteorologiczne, wydarzenia sportowe i kulturalne. Dzięki nowoczesnemu systemowi mieszkańcy gminy będą mogli nie tylko zgłaszać problemy związane z infrastrukturą gminną, ale także na bieżąco śledzić komunikaty gminne oraz kalendarze rozmaitych wydarzeń w gminie.

 

Harmonogramy odbiorów odpadów

System Lupę umożliwia:

·         Udostępniania w aplikacji mobilnej informacji na temat harmonogramu odbioru odpadów w konkretnych punktach adresowych.

·         Subskrypcja harmonogramu dla wielu adresów z wygodną wizualizacją w postaci kalendarza.

·         Przypominanie o nadchodzących terminach odbioru poszczególnych rodzajów odpadów.

 UWAGA: System LUPE działa tylko na terenie Gminy Turośń Kościelna, oznacza to, że zgłoszenia z terenu innych gminy lub powiatu nie będą rozpatrywane i automatycznie odrzucane. Dodatkowo zgłoszenia o nagłych zdarzeniach, np. wypadkach, pożarach, katastrofach oraz o innych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu powinny być zgłaszane pod numery alarmowe.

Wolność to odpowiedzialność. Odpowiedzialność za kraj, za „Małą Ojczyznę” i za jej mieszkańców.  W tym roku mija 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Jubileusz przypada 11 listopada, ale krajowe uroczystości trwają przez cały rok. W tą wyjątkową rocznicę wpisała się również gmina Turośń Kościelna organizując w dniu 23 września  koncert pn.  „W Barwach Niepodległej”. Z zaproszenia skorzystali liczni goście m.in. Pan Krzysztof Jurgiel Poseł na Sejm RP, Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, Witold Karczewski prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Sebastian Łukaszewicz  asystent w gabinecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wójtowie i burmistrzowie sąsiadujących gmin, przedstawiciele służb mundurowych, gminni radni oraz licznie przybyli mieszkańcy.
IMG 4676
 
IMG 4689
 
Uroczystość miała charakter szczególny, raz z uwagi na nadchodzący jubileusz, dwa, iż tego dnia   oficjalnie przekazano mieszkańcom zmodernizowany budynek świetlicy (remizy OSP) w Turośni Kościelnej. Były przemówienia, historia budowy remizy i jej modernizacji, podsumowania, podziękowania, a na koniec występy artystyczne.
 
Wójt Grzegorz Jakuć podkreślał, że  jubileusz 100 - lecia niepodległości, to nie tylko czas radosnego świętowania wydarzeń z przeszłości i przypominanie realiów Polski współczesnej pokoleniom naszych ojców, ale również zachęta do budowania wspólnej przyszłości. Przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym. Nawiązując w swoim wystąpieniu do słów marszałka Józefa Piłsudskiego powiedział między innymi:

- „Niepodległość nie jest nam dana, jest nam zadana. Dbajmy o nią i starajmy się robić wszystko na poziomie tym najniższym by już nigdy jej nie utracić”.
Wspomniał również i o tym, iż w niedługim czasie ukaże się monografia historyczna gminy Turośń Kościelna (obecnie w przygotowaniu), będąca dopełnieniem obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Kończąc swoje wystąpienie wójt podziękował  Panu Krzysztofowi Jurgielowi Posłowi na Sejm RP oraz Panu Jerzemu Leszczyńskiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego za dotychczasowe zaangażowanie w umacnianie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz za  życzliwość i zainteresowanie problemami  mieszkańców Województwa Podlaskiego. Słowa podziekowania zostały skierowane również do Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego.

IMG 4696
Poseł Krzysztof Jurgiel, zabierając głos, podkreślił istotę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jako strategicznych zadań państwa.
 
IMG 4703

Marszałek Jerzy Leszczyński wręczył wójtowi Turośni Kościelnej Grzegorzowi Jakuciowi - okolicznościową plakietkę – replikę kafla z 1928 roku, przedstawiającą Orła Piastowskiego, którego oryginał z 1928 roku znajduje się w zbiorach Muzeum Podlaskiego. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i 20-lecia istnienia samorządu wójt otrzymał też od marszałka plakat wydany przez samorząd województwa, przedstawiający Marszałka Józefa Piłsudskiego z jednym z jego przemówień.
 
IMG 4712
 
IMG 4719
 
IMG 4730
 
IMG 4731

Za trud związany z realizacją inwestycji podziękowania otrzymali również wójt Grzegorz Jakuć oraz przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kowalewicz. Odebrali je z rąk delegacji mieszkańców.  Słowa wdzięczności do wszystkich osób zaangażowanych w termomodernizację obiektu skierowała radna Beata Dryl.

IMG 4739
 
IMG 4752

Na zakończenie części oficjalnej w imieniu druhów z Turośni Kościelnej głos zabrał prezes OSP Pan Paweł Dryl. Podziękował wszystkim za przybycie na uroczystość i za stworzenie nowych, dogodnych warunków dla funkcjonowania jednostki OSP  w Turośni Kościelnej.
 
IMG 4770
 
DSC 2217

Księża proboszczowie Andrzej Rogoziński z parafii w Turośni Kościelnej i Jarosław Jóźwik z parafii w Topilcu dokonali poświecenia odnowionej sali.

IMG 4780
 
W drugiej części uroczystości z bogatym programem artystycznym pojawił się na scenie kwintet akordeonowy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej. W części poetyckiej zaprezentowała się lokalna poetka Pani Danuta Dunaj. Część finałowa należała do zespołu ZAYAZD, który uraczył nas utworami chwytającymi za serce i zmuszającymi do refleksji. Usłyszeliśmy min. ‘’KATYŃ 1940’’, ‘’PATRIOTYZM’’ czy ‘’OBUDŹ SIĘ POLSKO’’ .

IMG 4805
IMG 4813
 
DSC 2218
 
IMG 4691
 
IMG 4889
 
DSC 2228
 
IMG 4774
 
IMG 4749
 
IMG 4721
 
DSC 2227
 
DSC 2234
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.09.2018 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

W dniu  13 września 2018 r. odbyły się obrady XXXVIII  sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.

Na wstępie obrad Wójt Gminy Grzegorz Jakuć przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej. Następnie radni zgłaszali interpelacje. Złożone interpelacje w większości dotyczyły poprawy nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach oraz zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy o pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z  udrożnieniem rzeki Turośnianki.

W dalszej kolejności wysłuchali informacji Wójta Gminy  o wykonaniu budżetu Gminy Turośń Kościelna za I półrocze 2018r. Wyjaśnień udzielała Pani Skarbnik Ryszarda Wojszel. Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Rada Gminy podjęła następujące uchwały:  

1.      Nr XXXVIII/292/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

2.      Nr XXXVIII/293/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Baciuty, ( działce nr 539/11 stanowiącej własność osób prywatnych nadano  nazwę „ulica Polna”). 

3.      Nr XXXVIII/294/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Trypucie (działkom nr 84/17 i 84/stanowiącej własność osób prywatnych nadano  nazwę „ulica Lipowa”).  

4.    Nr XXXVIII/295/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

5.      Nr XXXVIII/296/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

6.      Nr XXXVIII/297/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna ( 5 działek o pow. 200 – 400 m2, po byłej drodze gminnej wyłączonej z użytkowania, obecnie przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne).

7.    Nr XXXVIII/298/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału  stanowiącego własność Gminy Turośń Kościelna we współwłasności nieruchomości zabudowanej (tj. ½ działki nr 47/10 o pow. ogólnej  1000m2 , budynki stanowią własność osób fizycznych).

Treść powyższych uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy zaprosił wszystkich na „Koncert Inauguracyjny w Barwach Niepodległej”. Uroczystość odbędzie się w dniu 23 września 2018 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej   w zmodernizowanej świetlicy w Turośni Kościelnej.

 

IMG 4405 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4410 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4411 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4413 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4418 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4429 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4437 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4464 Rozdzielczosc Pulpitu

IMG 4469 Rozdzielczosc Pulpitu

Długie rozmowy, radosne pląsy, wspólne śpiewy – Pierwsze Damy Wsi Topilec wiedzą, jak skrzyknąć sąsiadów bliższych i dalszych, aby się spotkać i dobrze spędzić razem czas. 8 września topilska świetlica tętniła życiem, bowiem mieszkańcy, do spółki z Gminnym Ośrodkiem Kultury, zorganizowali potańcówkę międzypokoleniową na zakończenie lata. Było gwarno i jak na prawdziwą potańcówkę przystało - tanecznie. Na parkiecie królowały oberki, mazurki, walczyki i polki, które przygrywała kapela Batareja. Pierwsze Damy z Topilca po raz kolejny udowodniły, że warto się spotykać i działać wspólnie na rzecz naszych małych społeczności.
 
IMG 4383
 
IMG 4371
 
IMG 4378
 
         zd
 
IMG 4390