W ubiegły piątek (10 sierpnia) została oddana do użytku i poświęcona przez ks. proboszcza Andrzeja Rogozińskiego i ks. proboszcza Jarosława Jóźwika przebudowana droga gminna nr 106694B Pomigacze-Lubejki. W uroczystości udział wzięli m.in.: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wojt gminy Grzegorz Jakuc, dyrektor PZD w Białymstoku Marek Jędrzejewski, przedstawiciele wykonawcy firmy STRABAG  oraz  mieszkańcy.

 

Inwestycja kosztowała 5 mln 137 tys. zł z czego z budżetu gminy Turośń Kościelna wydano ok. 3 mln 212 tys. Resztę stanowiła dotacja z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, która wyniosła ok. 1 mln 925 tys. zł.

 

W trakcie półrocznej realizacji na ponad dwukilometrowym odcinku drogi położono warstwę asfaltu o szerokości 5,5 metra, wykonano wysepki bezpieczeństwa oraz zatokę przystankową. Przy okazji uporządkowano i utwardzono lokalną drogę na tzw.„Howienach”. Tam wykonano nawierzchnię z polbruku o długości 933 m.

 

O drogę z prawdziwego zdarzenia od trzech lat starali się i mieszkańcy i samorządowcy.  Udało się dzięki inicjatywie wójta, dotacji rządowej, przychylności Rady Gminy i wsparciu mieszkańców.

 

Zdaniem wójta gminy Grzegorza Jakucia inwestycje drogowe, to kluczowe zadania, do których samorząd gminy podchodzi i realnie i konkretnie. Na terenie  gminy są jeszcze drogi do remontu, ale w pierwszej kolejności musimy wybrać te, na które możliwe są dotacje, czyli takie, które spełniają określone kryteria - tłumaczy wójt.  Takie działania jak te pozostawiające trwały ślad i na wiele lat poprawiają jakość życia mieszkańców. A jest z czego się cieszyć. W końcu możemy poruszać się po równej drodze bez obaw o stan naszych pojazdów. To też znaczna poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie atrakcyjności terenów – dodaje.

IMG 3992 1600x1200

IMG 3968 1600x1200

IMG 4000 1600x1200

IMG 3986 1600x1200

IMG 3987 1600x1200

 

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna przeznaczonych do sprzedaży

           19 lipca r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Turośń Kościelna, której głównym tematem było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie.

Potrzeba opracowania planu wynikła z konieczności zniesienia zakazu wszelkiej zabudowy na terenach dotychczasowej rezerwy pod przebieg dogi ekspresowej S19 wprowadzonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze, Trypucie w gminie Turośń Kościelna,  uchwalonym uchwałą Nr XXII/160/05 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 187, poz. 2146). Przebieg projekowanej drogi ekspresowej, naniesionej również w sporządzonej w 2009 r. zmianie  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna”, obenie  okazał się nieaktualny. Zniesienie zakazu zabudowy jest pilne ze względu na roszczenia właścicieli gruntów objętych tym zakazem, którzy domagają się odszkodowania z uwagi na ograniczenia prawa do korzystania z posiadanych nieruchomości.

            Opracowanie i uchwalenie nowego planu wymagało wyprzedzającego opracowania zmiany studium, gdyż zgodnie z § 9 ust 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, przy czym w myśl art. 20 ww. ustawy plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium. Stosowna zmiana studium została uchwalona uchwałą Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia  27 kwietnia  2018 r. 

Część tekstowa i graficzną planu przedstawiła Pani   Elżbieta Zalewska – główna projektantka opracowania nowego planu. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna. Pani Elżbieta Zalewska szczegółowo omówiła wnioski i uwagi, które wpłynęły do projektu planu oraz przedstawiła sposób ich rozpatrzenia.

Po dyskusji, Radni przyjęli uchwałę Nr XXXVII/286/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie .

           Kolejnym punktem obrad Rady Gminy było przyjęcie projektu  Regulaminu dostarczania wody i ścieków na terenie gminy Turośń Kościelna, w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zobowiązany jest wydać opinię w ciągu miesiąca, a następnie Rada Gminy będzie zobligowana do uchwalenia regulaminu dostarczania wody i ścieków.

          Główne zmiany budżetu uchwalone w uchwale Nr XXXVII/288/2018  dotyczyły przeznaczenia środków finansowych na zadania inwestycyjne:

- w kwocie 95.000 zł na wykonanie robót dodatkowych przy budynku remizy w Turośni Kościelnej ,

- w kwocie 29.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we wsi Czaczki Wielkie ,

- w kwocie 67.500 zł na przebudowę drogi gminnej w Zalesianach ( w tym wpłaty mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej 13.500 zł)

- w kwocie 42.069 zł na przebudowę drogi gminnej w Iwanówce ( w tym wpłaty mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej 16.000 zł , a wartość całego zadania 80.000 zł)

          W dalszej części posiedzenia radni podjęli dwie uchwały dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych:

- Nr XXXVII/289/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Turośń Kościelna.

- Nr XXXVII/290/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Turośń Kościelna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Obowiązek podjęcia w/w uchwał wynika ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych.

          Ponadto Rada Gminy podjęła  uchwałę Nr XXXVII/291/2018 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją rządowego  programu „Dobry Start”.

Treść wszystkich uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

Złożone interpelacje i wnioski w większości dotyczyły poprawy nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach.

                     Na zakończenie obrad Pan Wójt poinformował o pożarach, które miały miejsce w naszej gminie 21 czerwca 2018 r. W miejscowości Dobrowoda spłonął dom mieszkalny wraz z całym wyposażeniem, natomiast w miejscowości Stoczki spłonęła stodoła z tegorocznymi zbiorami i paszą dla zwierząt. Obie rodziny znalazły się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebują naszego wsparcia.

Na chwilę obecną organizowana jest zbiórka paszy (siana lub słomy) dla bydła. Sołtysi zostali poproszeni o przekazanie informacji do Kierownika Marka Klepackiego (tel. kom. 607 567 905 ),  o ilości deklarowanych bel siana/słomy przez poszczególne sołectwa, które następnie Gmina odbierze własnym transportem i przekaże  potrzebującym.

Pan Wójt zaapelował do radnych i sołtysów o włączenie się w pomoc poszkodowanym.

 IMG 3880 1600x1200

IMG 3887 1600x1200

IMG 3898 1600x1200

IMG 3905 1600x1200

IMG 3914 1600x1200IMG 3915 1600x1200

 IMG 3923 1600x1200

IMG 3933 1600x1200

7 lipca mieszkańcy Borowskich wzięli udział w uroczystości zorganizowanej dla uczczenia pamięci pochodzącego z miejscowości Borowskie Olki - błogosławionego księdza Antoniego Beszty-Borowskiego.
 
Mszę świętą przy pomniku patrona odprawił proboszcz Parafii Uhowo ksiądz Krzysztof Herman. Święty Jan Paweł II beatyfikował ks. Antoniego 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, jako jednego ze 108 polskich męczenników. Coroczne uroczystości odbywające się pod krzyżem-pomnikiem błogosławionego księdza to wyjątkowa okazja do spotkania całej społeczności lokalnej i wspólnej refleksji nad najwyższymi wartościami za które ksiądz Antoni oddał życie i które pozostają aktualne do dziś.
 
 
20180707 104126 640x480
 
20180707 104818 640x480
 
 
20180707 104910 640x480
 
20180707 105039 640x480
 
20180707 105046 640x480
 
20180707 111554 640x480
 

W dniu 1 lipca 2018 r. odbyły się w Turośni Kościelnej międzygminne zawody sportowo-pożarnicze z udziałem 22 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Kobiecych Drużyn Pożarniczych z gmin Łapy, Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne.

Uczestnicy musieli wykazać swoją sprawność i szybkość w sztafecie pożarniczej z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych.

Najlepszą drużyną strażaków ochotników okazała się jednostka z Suraża. Drugie miejsce zajęła jednostka OSP z Turośni Kościelnej. Trzecie miejsce zajęła OSP Turośń Dolna.

Najlepszą Drużyną Kobiecą w kategorii MDP okazała się OSP z Suraża, drugie miejsce przypadło OSP Płonka Kościelna, a trzecie OSP Uhowo.

W klasyfikacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pierwsze miejsce zajęła OSP Łapy Dębowina, drugie miejsce OSP Borowskie Olki, trzecie miejsce OSP Borowskie Michały.

Atrakcją zawodów był występ drużyny „OLDBOJÓW” z Gminy Turośń Kościelna, którzy wystartowali na starej pompie pożarniczej PO5 i starych ubraniach typu moro, czerwonych pasach , butach skuterach i ebonitowych hełmach.

Poza klasyfikacją wystartowali również harcerze z 37 Turosieńskiej Drużyny Harcerskiej. Wspólnie z drużyną „OLDBOJÓW” z Gminy Turośń Kościelna wystartowali na ręcznej pompie pożarniczej, co było ogromną atrakcją dla publiczności.

Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary jak również nagrody rzeczowe i pieniężne ufundowane przez Wójtów i Burmistrzów na zakup sprzętu.

Na międzygminnych zawodach sportowo – pożarniczych mieliśmy zaszczyt gościć Starostę Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego, Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku st. bryg. Kazimierza Kuleszę oraz Wójtów i Burmistrzów z gmin startujących w zawodach.

Klasyfikacja gminna zawodów przedstawia się następująco:

Drużyny męskie:

I miejsce – OSP Turośń Kościelna

II miejsce – OSP Turośń Dolna

III miejsce – OSP Borowskie Michały

IV miejsce – OSP Borowskie Olki

V miejsce - OSP Iwanówka

Drużyny młodzieżowe:

I miejsce – OSP Borowskie Olki

II miejsce – OSP Borowskie Michały

Poza konkurencją:

Drużyna „OLDBOJÓW” z Gminy Turośń Kościelna

35 Turosieńska Drużyna Harcerska o profilu pożarniczym

IMG 3250 640x480

IMG 3301 640x480

IMG 3711 640x480

IMG 3697 640x480

IMG 3672 640x480

IMG 3470 640x480

IMG 3761 640x480

IMG 3733 640x480

IMG 3715 640x480

IMG 3714 640x480

IMG 3529 640x480

DSC02601 640x480

DSC02665 640x480

DSC02656 640x480

DSC02650 640x480

DSC02615 640x480

IMG 3314 640x480

17 lipca 2018 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej.
Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich mającą na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych.
Więcej informacji:

 

Z góry dziękujemy i zapraszamy do udziału!

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje zainteresowanych rolników, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2018 roku – można składać wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można składać w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15, I piętro) w godzinach pracy urzędu 7:30 – 15:30.

Na podstawie otrzymanych wniosków, powołana przez Wojewodę Podlaskiego komisja ds. szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Turośń Kościelna

W dniu  21 czerwca 2018 r. odbyły się obrady XXXVI  sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.

Po wysłuchaniu informacji Wójta z działalności międzysesyjnej radni podjęli następujące uchwały:

1.      Nr XXXVI/278/2018 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna”.

2.      Nr XXXVI/279/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.


3.      Nr XXXVI/280/2018  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez  Gminę Turośń Kościelna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

4.      Nr XXXVI/281/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

5.      Nr XXXVI/282/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029.

6.      Nr XXXVI/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż – w trybie bezprzetargowym – nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna (obręb Barszczówka).

7.      Nr XXXVI/284/2018  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż – w trybie bezprzetargowym – nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna (obręb Turośń Kościelna).

8.      Nr XXXVI/285/2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna.

Treść powyższych uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

Złożone interpelacje w większości dotyczyły poprawy nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych oraz problemu ze spadkiem ciśnienia wody w wodociągu,   w większości miejscowości  gminnych.

 

IMG 2988 Copy Copy Kopiowanie

IMG 2996 Copy Copy Kopiowanie

IMG 3005 Copy Copy Kopiowanie

IMG 3009 Copy Copy Kopiowanie