Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna.

Rozwój  spójnej,  funkcjonalnej  i  efektywnej  sieci  dróg publicznych  w  Gminie  Turośń  Kościelna  poprzez poprawę połączenia  drogi  gminnej  nr  106687B  i  powiatowej  nr  1545B z  drogą  wojewódzką  nr  678

DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA