Inwestycje

W 2013 roku Gmina rozpoczęła szereg inwestycji. Niektóre z przedstawionych zadań już zakończono w bieżącym roku, pozostałe zostaną zrealizowane w roku następnym. Znaczną część tych inwestycji udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z zewnątrz m. in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Gmina aplikowała również o środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka czy też o środki krajowe z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 1. Rozbudowa sieci wodociągowych w Tołczach i Pomigaczach.

  • wartość robót – 24.304,80 zł

  • termin zakończenia – 16.12.2013r.

 2. Budowa wiat przystankowych.

  • wartość – 10.800,00 zł

  • termin realizacji – 16.09.2013r.

 3. Wykonanie dokumentacji budowlanej budowy melioracji na terenie Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej.

  • wartość – 18.500,00 zł

  • termin realizacji – 31.05.2013r.

 4. Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne - II etap – zakupiono figury do szachów terenowych, siłownie plenerową, stół do ping ponga, wykonano nasadzenia, ogrodzenie oraz wykonano monitoring.

  • wartość – 88.876,40 zł

  • termin realizacji – 10.12.2013 r.

 5. Budowa oświetlenia ulicznego oraz modernizacja istniejącego

  • wartość – 82.360,80 zł

  • termin realizacji – 30.09.2013r.

 6. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Baciutach

  • wartość - 21.094,50 zł

  • termin realizacji – 29.11.2013r.

 7. Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Dolnej, Zawadach i Topilcu

  • wartość – 346.645,30 zł (w tym dofinansowanie 80% POIŚ, 10% NFOŚiGW)

  • termin realizacji – 16.09.2013r.

 8. Budowa ciągów pieszo – jezdnych w Niewodnicy Kościelnej – zrealizowane wspólnie z Powiatem

  • wartość – 422.477,30 zł (50/50 z Powiatem Białostockim)

  • termin realizacji – 23.09.2013 r.

 9. Odbudowa nawierzchni asfaltowej w Tołczach.

  • wartość – 279.702,98 zł

  • termin realizacji – 29.11.2013r.

 10. Budowa zbiornika małej retencji na rzece Turośniance w Turośni Kościelnej

  • wartość - 2 959 856,38 zł

  • termin realizacji – 30.11.2014r.

 11. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pomigaczach.

  • wartość – 36.046,51 (w tym dofinansowanie PROW 23.968,44 zł)

  • termin realizacji – 30.08.2013r.

 12. Wykonanie portalu mapowego gm. Turośń Kościelna

  • wartość – 3.874,00 zł

  • termin realizacji – 31.01.2014r.

 13. Pomnik ofiar w Juraszkach.

  • wartość – 23.000,00 zł (w tym dofinansowanie 18.000 zł Wojewody Podlaskiego i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)

  • termin realizacji – 12.09.2013r.

 14. Demontaż i utylizacja azbestu z terenu gminy.

  • wartość – 41.095,30 zł (100% dofinansowania WFOŚiGW)

  • termin realizacji – 9-13.09.2013r.

 
 
Inwestycje, które rozpoczęto w 2013 roku:
 
 1. Likwidacja mogielnika w Baciutach – przeniesiono do realizacji w roku 2014r. z powodu procedur administracyjnych dotyczących odpadów niebezpiecznych

 2. Zakup i instalacja kolektorów słonecznych – projekt realizowany w latach 2013-2014, całkowita wartość inwestycji 589.017,00 zł

 3. Przebudowa drogi powiatowej Niewodnica Kościelna – Trypucie przy współfinansowaniu Powiatu Białostockiego, ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej oraz drogi gminnej do miejscowości Mince – w roku 2013 opracowano niezbędną dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenia i decyzje oraz złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach inwestycji zostaną przebudowane odcinki dróg o łącznej długości 3 km.

 4. Budowa świetlicy w Barszczówce – w 2013r. opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek aplikacyjny w ramach PROW 2007-2013.

 
 
 
 
 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy
Wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Czaczki Wielkie, Iwanówka i Baciuty o łącznej długości 475 m.
Wykonawca: KOM Sp. z o.o. ul. Solec 81B lok. A-51, 00-382 Warszawa
Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 64.784,80 zł brutto.
2. Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno – sportowe i turystyczne.
Zakończono I etap prac przy zagospodarowaniu działek w Turośni Kościelnej. Powstał m. in. skatepark, plac zabaw, kładka na jazie oraz fontanna. Na II etap zaplanowano ogrodzenie kompleksu, stół do ping ponga oraz siłownię plenerową.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Kalinowski z siedzibą w Grabówce przy ul. Wypoczynkowej 18, 15-523 Białystok
Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 762.600,00 zł brutto.
3. Monitoring kompleksu sportowo – rekreacyjnego.
Wykonano monitoring obiektu rekreacyjno – sportowego i turystycznego oraz kompleksu boisk ORLIK 2012
Wykonawca: PROFRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poleczki 47, 02-822 Warszawa
Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 22.000,00 zł brutto.
4. Zakup ładowacza czołowego z łyżką.
Zakupiono ładowacz czołowy z łyżką do ciągnika John Deer zakupionego w 2011r., która posłuży do prac związanych m. in. z bieżacym utrzymaniem dróg.
Dostawca: „CONTRACTUS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kresowej 58, 16-100 Sokółka
Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 43050,00 zł brutto.
4. Plac zabaw w Lubejkach.
Zakupiono wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lubejki, oraz wykonano wspólnie z mieszkańcami ogrodzenie placu.
Dostawca: OSTROVIA Marek Trwoga, Ostrów Północny
Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 8.022,00,00 zł brutto.
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego
W 2012 roku rozbudowywane jest istniejące oświetlenie ulic w miejscowościach: Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Borowskie Cibory.
Wykonawca: Zakład Instalacji Elektrycznych Mielech Grzegorz, ul. Wysokie 46, 18-106 Turośń Kościelna
Całkowity koszt wyniósł: 30.000,00 zł
6. Świetlica Wiejska w Pomigaczach.
We wrześniu 2012r. zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Pomigaczach.
Wykonawca: ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo – Usługowe Sp. z o.o. ul. Palmowa 56, 15-795 Białystok
Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 927 764,45 zł
7. Zakup autobusu szkolnego.
Zakupiono nowoczesny autobus do przewozu osób niepełnosprawnych oraz młodzieży szkolnej.
Dostawca: DANPOLBUS S.C. Norbert Niedziela, Franciszek Niedziela, ul. Hiszpańska 25, 65-943 Zielona Góra
Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 429.516,00zł
7. Zakup wozów strażackich.
Zakupiono specjalistyczne wozy strażackie do ochrony terenów cennych przyrodniczo dla jednostek OSP Niewodnica Korycka i Turośń Kościelna.
Dostawca: Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „BOCAR” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okólnej 15, Korwinów, 42-263 Wrzosowa
Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 1.113.320,00zł