Inwestycje

Remont nawierzchni drogi Borowskie Cibory - Bojary
 
W lipcu dobiegły końca prace związane z przebudową drogi gminnej Borowskie Cibory – Bojary, która jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i  Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Gmina we wrześniu 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywnie weryfikację i dzięki temu można liczyć na wsparcie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych..
W ramach inwestycji powstała utwardzona droga o długości  1,5 km i  szerokości 5,5 m, przebudowane zostało skrzyżowanie z droga powiatową, oraz powstała infrastruktura towarzysząca m. in. taka jak kanał technologiczny, który w przyszłości posłuży do dostawy internetu szerokopasmowego.
 
Wykonawcą tej inwestycji było konsorcjum firm: MIPA Leon Stankiewicz z Białegostoku oraz Bitum z Zambrowa. Wartość robót budowlanych wyniosła 1.497.000 zł.
 
Inwestycje na drogach powiatowych
 
Zgodnie z wypracowaną przez wiele lat zasadą przy współfinansowaniu z Powiatem Białostockim w stosunku 50/50 realizowane są inwestycje na drogach powiatowych. W ramach zawartego w 2017 r. porozumienia wybudowano za kwotę ok. 200.000 zł chodnik w miejscowości Pomigacze. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie nie tylko na estetykę miejscowości, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców.
 
Ponadto kwotę 50.000 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej na 1543B na odcinku od ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej. Jest to kontynuacja inwestycji z zeszłego, gdzie ulica Topole w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie do skrzyżowania z ul. Trakt Napoleoński wykonano utwardzoną nawierzchnię, a koszt odcinka o długości około 2 km wyniósł ponad 800 tys. złotych.
 
Kontynuowana jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Lipowej w Turośni Kościelnej. W 2016r. wykonano odcinek 300 metrowy od skrzyżowania z ul. Białostocką, natomiast brakujące 700 m zrealizowane będzie w 2017r. . Zgodnie zeszłoroczna zasadą Powiat Białostocki zapewni materiały budowlane, a Gmina wykona niezbędne roboty i będzie sprawować nadzór inwestorski.
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej
 
W styczniu 2017r. gmina złożyła wniosek aplikacyjny, który oceniono pozytywnie, w wyniku czego została podpisana z Samorządem Województwa Podlaskiego umowa na dofinansowanie zadnia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
Inwestycja zakłada opracowanie niezbędnych dokumentacji, uzyskanie obligatoryjnych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych, które to doprowadzą do zwiększenia przepustowości oczyszczalnia ścieków w Turośni Kościelnej z 175 do 400 m3/dobę. Ponadto na istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Baciutach powstanie nowe ujęcie wody.
 
Wartość całej inwestycji to ponad 3 mln złotych, natomiast gmina może liczyć na prawie 2 mln zł wsparcia z Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W październiku br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, który będzie je musiał zrealizować do listopada 2018 r.
 
Przebudowa drogi w Niewodnicy Kościelnej
 
Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1543 B na odcinku od ul. Łąkowej do cmentarza w Niewodnicy Kościelnej (ul. Kościelna).
 
W ramach zadania powstanie droga o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 700 m, zjazdy, ciągi pieszo jezdne, chodniki, parkingi, kanalizacja deszczowa oraz droga w kierunku cmentarza dla konduktów pogrzebowych i procesji.
 
Pierwotny termin zakończenia inwestycji nie został dotrzymany przez wykonawcę robót firmę BK TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz z Hryniewicz. Wpływ na to miały między innymi niekorzystne warunki atmosferyczne oraz rozbieżności w dokumentacji projektowej. W wyniku zawartego aneksu do umowy wykonawca zobowiązany jest zakończyć całość prac do 10 listopada 2017 r. Wartość całej inwestycji wyniesie prawie 2,5 miliona złotych. Zgodnie z wypracowaną zasadą kwota ta zostanie sfinansowana wspólnie z Powiatem Białostockim w proporcji 50/50.
 
Odnawialne źródła energii
 
Trwają prace związane z montażem pomp ciepła na nieruchomościach mieszkańców. W chwili obecnej na większości posesji wykonano odwierty, a w dalszej kolejności firma OPTIMA POLSKA przystąpi do montażu jednostek wewnętrznych. Do 30 listopada 2017r. planowane jest zakończenie robót w wyniku, których 38 gospodarstw domowych podczas tegorocznej zimy skorzysta z ciepła wytworzonego ze źródeł odnawialnych.
 
Przypominamy, iż montaż odbywa się w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej”, na który gmina uzyskała dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 w wysokości ponad 6 mln. Jeszcze w tym roku zostanie zamontowanych około 40  zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a pozostała część oraz ogniwa fotowoltaiczne zostaną zamontowane do czerwca 2018r. W wyniku realizacji zadani w urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii zostanie wyposażonych 372 gospodarstwa domowe, z czego 275 w kolektory słoneczne, a 59 w ogniwa fotowoltaiczne.
 
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 
Gmina jak co roku sukcesywnie rozbudowuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne. W 2017 r. za kwotę 325.345 zł zostanie wybudowane 1,6 km sieci wodociągowej i 1,4 km sieci kanalizacyjnej. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, uzbrojone w infrastrukturę techniczną zostaną działki w Zalesianach, Tołczach, Markowszczyźnie i Turośni Kościelnej. Wykonawca zamierza zakończyć budowę do 15 listopada 2017 r.
1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 

Wybudowano 2922 m sieci wod. – kan. za kwotę 228.780,00 Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. wybudowały sieci w Niewodnicy Kościelnej, Nieckach, Trypuciach, Tołczach i Turośni Kościelnej.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej

Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia; planuje się do końca listopada br. złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zlecić opracowanie podkładów geodezyjnych. W marcu planowane jest wpisanie aglomeracji Turośń Kościelna do KPOŚK w ramach V aktualizacji, wówczas będzie możliwość składania wniosku o dofinansowanie.

3. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna

W październiku br. złożono wniosek o dofinansowanie na kwotę 7.779.401,27 zł. Realizację projektu planuje się w okresie od maja 2017 do sierpnia 2018r.

4. Modernizacja drogi powiatowej ul. Topole na odcinku od Traktu Napoleońskiego do drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie

Za kwotę 825.431,36 zł (50 % Gmina, 50% Powiat) zmodernizowano ulicę Topole w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie do skrzyżowania z ul. Trakt Napoleoński, została ona wykonana w technologii poczwórnego utrwalenia emulsją. W ramach inwestycji zostały wykonane także zjazdy.

5. Przebudowa drogi powiatowej w m. Bojary

Zrealizowane za kwotę 684.448,91 zł (50 % Gmina, 50% Powiat). W ramach inwestycji w Bojarach w obrębie miejscowości wybudowano chodniki, nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Poza terenem miejscowości w kierunku przejazdu PKP wykonano utwardzenie nawierzchni metodą poczwórnego utrwalenia emulsją oraz żwirowe zjazdy na działki rolnicze. Łączna długość drogi: 2035,74 m.

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady

Zrealizowano brakujący około 200 m odcinek nawierzchni asfaltowej, szacowany koszt 60.000,00 (50 % Gmina, 50% Powiat).

7. Budowa wiaty przystankowej

Zamontowano dwie wiaty przystankowe w Topilcu i Niewodnicy Kościelnej za kwotę 8 tys. zł.

8. Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Cibory

Opracowano dokumentację techniczna i złożono wniosek w ramach PRGiPID. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2017r., przewidywany koszt to około 1,9 mln zł, z czego 50 % to dotacja z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

9. Przebudowa drogi gminnej w Pomigacze – Lubejki

Opracowano dokumentację techniczna i złożono wniosek w ramach PROW 2014-2020, nie uzyskano dofinasowania. Wniosek zostanie złożony ponownie w kolejnym konkursie.

10. Wykonanie modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej

Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy, który posłuży do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach PROW 2014-2020. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to styczeń 2017r. Szacowany koszt inwestycji 3,01 miliona zł. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej ma na celu zwiększenia wydajności istniejącej oczyszczalni celem przystosowania dla potrzeb gminnego systemu kanalizacyjnego.

11. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna

Zamontowano 25 lamp oświetleniowych w miejscowościach Turośń Kościelna, Barszczówce, Baciutach Stacji, Niewodnicy Kościelnej, Niewodnicy Koryckiej, Turośni Dolnej, Czaczkach Wielkich, Iwanówce, Zalesianach, Markowszczyźnie. Całkowity koszt to 52.088,50 zł.

12. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Do końca grudnia planuje się złożyć wniosek na dofinasowanie termomodernizacji remiz. DO 31 grudnia trwa nabór w ramach RPOWP 2014-2020.

13. Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – turystyczne

Opracowano dokumentacje projektowe dla działek w Niewodnicy Kościelnej, Niewodnicy Koryckiej, Zalesianach, Chodorach, Juraszkach i Tołczach. Na początku przyszłego roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach LGD NAREW. Złożenie wniosku i realizacja przewidywana jest na rok 2017 i 2018.

14. Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1516B (ul. Lipowa)

Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Białostockim, który finansował materiały, natomiast Gmina wykonała dokumentację techniczną, niezbędne roboty budowlane oraz zapewni nadzór inwestorski. Wykonano 380 m chodnika. Dalszy etap budowy chodnika realizowany będzie w roku 2017.

Kolejny rok w inwestycjach za nami. Pomimo że rok 2015 był okresem przejściowym pomiędzy okresami programowania unijnego, Gminie udało się zrealizować szereg inwestycji. Poniżej najważniejsze:

 

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy

W mijającym roku w wyniku przeprowadzonych przetargów udało się wybudować 2085 m sieci wodociągowej i 433 m sieci kanalizacyjnej. Dzięki tej inwestycji możliwe było m .in. odłączenie starej i wysłużonej hydroforni znajdującej się w budynku po byłej szkole w Czaczkach Małych, oraz zasilenie w wodę pięciu miejscowości z wodociągu Gminy Suraż. Ponadto uzbrojono działki budowlane na ul. Wysokie w Turośni Kościelnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 310 tys. złotych.

 

Montaż wiat przystankowych

Za kwotę 8 tysięcy złotych ustawiono wiaty przystankowe w Trypuciach i Zawadach. Powyższe działanie poprawi komfort i bezpieczeństwo dzieci oraz młodzieży szkolnej oczekujących na autobus.

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz mieszkańców zamontowała 24 lampy oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Baciuty, Czaczki Małe, Niecki, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Zalesiany, Tołcze, Trypucie, Iwanówka, Turośń Kościelna, Piećki. Wartość rozbudowanego oświetlenia ulicznego wyniosła ponad 58 tys. złotych.

 

Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna

W maju tego roku dokończono rozpoczętą w 2014r. inwestycję polegająca na modernizacji systemu centralnego ogrzewania w remizach strażackich. W pięciu remizach zostały zamontowane pompy ciepła i kolektory słoneczne. Wykonanie prac było możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w kwocie 433 882 zł.

 

Wyposażenie szkół

W roku bieżącym zakupiono nowy kocioł gazowy do centralnego do Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej. Zadanie zrealizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi, które pozyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na działania termomodernizacyjne na terenie swojej działalności. Całkowita wartość dostarczonego i zamontowanego kotła wyniosła 21 894 zł (w tym dofinansowanie ponad 18 000 zł). Ponadto ze środków własnych zakupiono zmywarkę do Samorządowego Przedszkola w Turośni Kościelnej.