Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej zrealizował projekt Pn. „ Między nami sąsiadami- Lokalna Pracownia Aktywności w Turoni Kościelnej" w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, realizowanego w ramach umowy  Nr UDA-POKL.07.03.00-20-232/11-00. Projekt został realizowany w okresie od 01.03.2012r. do 31.07.2012r.
Udział w projekcie był bezpłatny.W projekcie uczestniczyła 10 osobowa grupa beneficjentów - mieszkańców naszej gminy. Program projektu został dostosowany do ich potrzeb, dlatego koncentruje się na umiejętnościach, które sprzyjają efektywnemu funkcjonowaniu w sytuacjach zawodowych.
 
Główne cele projektu:
 • podniesienie aktywności społecznej mieszkańców gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

 • popularyzacja kultury twórczości artystycznej oraz tradycji lokalnych,

 • integracja środowiska lokalnego,

 • przeciwdziałanie sterootypacji postrzegania zawodów jako męskie i kobiece, jako barierze psychologiczno – społecznej w dostępie do rynku pracy.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
 • warsztaty socjologiczne - Bierność i aktywność bariery organizacyjne i metody ich przełamywania

W 12 godzinnych warsztatach prowadzonych przez socjologa wykorzystano środki multimedialne. W ramach warsztatów stworzono ogólną wiedzę obrazu polskiego mieszkańca/- ki wsi. Omówiono bariery utrudniające angażowanie się ludzi w działania społeczne. Omówiono społeczne problemy stereotypizacji podziału ról na męskie i kobiece w kontekście równości szans płci. Pracowano nad strategią włączania ludzi w programy społeczne.
 • warsztaty z psychologiemOd motywacji do samooceny

Beneficjenci projektu uczestniczyli w 16 godzinnych warsztatach psychologicznych pt. "Od motywacji do samooceny". Podczas spotkań uczestnicy poznali słabe i mocne strony swojego wizerunku, uczestniczyli w ćwiczeniach stymulujących w znacznym stopniu aktywność kulturalną, społeczną i zawodową.
 • warsztaty rękodzielnictwaSutasz - makrama

Cykl warsztatów rękodzielniczych miał na celu popularyzację kultury, twórczości artystycznej oraz tradycji lokalnych. Na zajęciach uczestnicy projektu poznali szeroką gamę technik artystycznych m.in. sztuki tworzenia kompozycji florystycznych z kwiatów sztucznych i suchych, tworzenie biżuterii i dekoracji techniką haft-sutasz, tworzenie biżuterii i dekoracji techniką makramy. Grupa uczestników miała ogromny zapał do twórczej pracy i głowy pełne pomysłów.
Spotkania miały miejsce w świetlicy wiejskiej w miejscowości Turośń Dolna.
Zajęcia ukierunkowano na aktywny udział wszystkich uczestników.  
Różnorodną tematykę zajęć ułożono w taki sposób, aby zintegrować grupę oraz poszerzyć
wiedzę i umiejętności uczestników, jak również zainspirować ich do
dalszego samodzielnego rozwoju.
                                       
 
Każdy z beneficjentów projektu wziął udział w dwóch wizytach studyjnych:
 1. wyjazd do Muzeum wsi w Osowiczach

 2. wyjazd Szlakiem Rękodzieła Ludowego Białystok - Czarna Białostocka - Sokółka.

   

   

                                               
   
Zorganizowana została LOKALNA DEBATA PUBLICZNA, będąca platformą wymiany doświadczeń środowiska lokalnego, mająca na celu integrację społeczną i promowanie aktywności lokalnej. W ramach Lokalnej Debaty Publicznej przestawiono założenia i strategie tworzenia warunków dla rozwoju oddolnych inicjatyw lokalnych Gminy Turośń Kościelna w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami kultury. Prezentacja została przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.
Przykłady dobrych praktyk w zakresie promowania aktywnego stylu życia "Naturalnie aktywni" zostały przedstawione przez:
 
- Panią Marlena Banel kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej,
 
- Pani Edyta Kosakowska ze Związku Młodzieży Wiejskiej,
 
- Pani Katarzyna Klimczuk-Wlaźlak ze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi,
 
- Pani Danuta Sadowska z Towarzystwa Walki z Kalectwem.
 
W dalszym punkcie spotkania Koordynator projektu pt. '" Między nami sąsiadami - Lokalna Pracownia Aktywności w Turośni Kościelnej" Pani Beata Górska dokonała prezentacji projektu i wyrobów artystycznych powstałych w ramach działań projektowych.
 
Podczas przerwy zaprezentowała się starsza grupa Młodzieżowej Grupy Folkowej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, pod kierunkiem Pana Lecha Jana Mazurka.
 
W dalszej części spotkania w dyskusji panelowej pod nazwą "Folklor ze smakiem - cele społeczne i kulturalne" w kontekście rynku pracy zaprezentował się Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Filia w Łapach.
 
                          
 
Do udziału w spotkaniu zaproszono mieszkańców gminy, przedstawicieli władzy samorządowych oraz organizacji pozarządowych działający w na terenie gminy, jak i poza jej obszarem.
 
                                                   
                         
 
Na zakończenie spotkania uczestnicy obejrzeli prezentację przygotowaną przez KLUB GLOBROTERÓW "TOTUTOTAM" pod nazwą "Polska Ekspedycja Amazońska"
 
Ponadto utworzona została LOKALNA PRACOWNIA AKTYWNOŚCI w ramach, której utworzono koalicję na rzecz pracy w środowisku lokalnym, zainicjowano ruchy samopomocowe i obywatelskie, promowano działania woluntarystyczne, zainicjowano wydarzenia kulturalne, bank informacji lokalnej, lokalną giełdę pracy. W ramach Lokalnej Pracownia Aktywności jako ośrodka animacji i rozwoju kulturalno - społeczno - zawodowego zintegrowana grupa uczestników dzieliła się doświadczeniami, angażując się w ćwiczenia przeplatane przekazywaną przez instruktorów rzetelną wiedzą, pozwalającą każdemu uczestnikowi odnaleźć w zajęciach elementy wartościowe i inspirujące. Beneficjenci pod czujnym okiem instruktorów zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu kształtowania kompetencji osobistych i interpersonalnych, rękodzielnictwa oraz aktywności wykorzystywanej zarówno w sferze społecznej jak i na otwartym rynku pracy.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nr projektu UDA-POKL.07.03.00-20-232/11 pn. „Między nami sąsiadami – Lokalna Pracownia Aktywności w Turośni Kościelnej”
 
 
                                               
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Od lipca do października 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury zrealizował projekt pn. "Wyedukowany lider - wspólna sprawa" współfinansowany środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Dwunastoosobowa grupa uczestników - lokalnych liderów zdobyła wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu budowania partnerstw lokalnych, zdolności ubiegania się oddolnego o granty, umiejętności oddolnego diagnozowania problemów społecznych i proponowania własnych rozwiązań. W ramach projektu były zrealizowane działania o charakterze wspierającym oferty edukacyjne podnoszące umiejętności zawodowe przydatne poza rolnictwem.
Zajęcia miały miejsce w świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej. Udział w projekcie był bezpłatny.
 
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
 • W miesiącu sierpniu zrealizowano szkolenie pod nazwą "Warsztaty, strategie, projekty". Tematyką szkolenia były m.in. zagadnienia poruszające zasady partycypacji społecznej, partnerskiego planowania, komunikacji społecznej, problemu stereotypizacji podziału ról na męskie i kobiece w kontekście równości szans płci.
                 
 • W miesiącu wrześniu zrealizowane zostało szkolenie pn. "Jestem aktywny, jestem pomocny, jestem liderem". Główną tematyką szkolenia było omawianie problemów, na jakie napotykają mieszkańcy oraz zapoznanie się z propozycjami działań obywatelskich i społecznych. Omówiono również główne zadania lidera, przedstawiono umiejętność reprezentowania interesów społecznych, alternatywy edukacyjne ukierunkowane na podniesienie umiejętności zawodowych przydatnych poza rol- lider w społeczności lokalnej, zasady i praktyka partycypacji obywatelskiej, partnerskie planowanie, realizacja projektu.
 
 
 • Przełom miesiąca września i października to cykl warsztatów garncarskich, plecionkarskich, tkackich oraz działań środowiskowych pn. „Techniki wytwórcze Podlasia” jako alternatywa edukacyjna umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem:
Warsztaty garncarskie
Dwanaście godziny zabawy i przygody z garncarstwem. Spotkania posiadały także aspekt dydaktyczna-wychowawczy. W czasie warsztatów uczestnicy poznali historię garncarstwa, tradycje i techniki garncarskie - podstawowe chwyty, wykonywanie prostych i niedużych form. Próbowali własnych sił na kole garncarskim oraz samodzielnie lepili w glinie.
 
               
                      
 
Warsztaty plecionkarskie
Przygoda z wikliną, czyli jak wyplatać kosze i tworzyć przestrzenne formy to kolejne wyzwanie, które stało przed uczestnikami projektu. Dyplomowany rzemieślnik - czeladnik w zawodzie plecionkarz - koszykarz uczył różnych splotów i technik plecionkarskich z wykorzystaniem różnorodnych surowców.
 
Warsztaty tkackie
Uczestnicy zapoznali się z technikami tkackimi, zasadami projektowania oraz oknsultacje przy wykonywaniu własnej tkaniny. Stworzyli własne, wyjątkowe gobeliny.
 
W ramach czterech spotkań z mieszkańcami pn. „Działania środowiskowe – Dni współpracy” w Trypuciach, Pomigaczach, Chodorach oraz Turośni Kościelnej zaprezentowano dobre praktyki, wspólnie zrealizowano zadania, które z jednej strony pomogą w przygotowaniu i realizacji późniejszych projektów, projektów drugiej zintegrują środowisko lokalne. Co więcej, dzięki działaniom środowiskowym nastąpiła integracja społeczności lokalnej i zwiększenie szans na wspólną współpracę na rzecz mieszkańców Gminy.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Nr UDA-POKL.09.05.00-20-659/11-00, pn. ”Wyedukowany lider-wspólna sprawa”
 
                                                       
 
                                                                                  NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 
9.11.2014 r. odbył się kameralny koncert, którego tło stanowiło wnętrze zabytkowego kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej. Koncert został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej w ramach inicjatywy lokalnej Przyjaciół Niewodnicy.
 
DSCF5139 DSCF5150 DSCF5166
......................................................................................................................................................................................................................................
                                                            NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 
W sobotę 8.11.2014 r. w świetlicy wiejskiej w Pomigaczach odbyła się wystawa produktów powstałych w trakcie cyklu "Warsztatów rękodzielniczych". Spotkaniu towarzyszył występ kabaretowy oraz pokaz teatralno- kuglarski podsumowujący cykl "Warsztatów kuglarskich" zrealizowanych w ramach zadania "Manufaktura kultury II" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.
 
DSCF5074
 
DSCF5078
 
DSCF5091
 
DSCF5094
 
DSCF5100
 
DSCF5103
 
DSCF5113
.....................................................................................................................................................................................................................................
 
                                                                  NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 
 
„Poezja jest wszędzie a poeci wśród nas” – pod takim hasłem w dn. 7.11.2014 r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował spotkanie poetyckie z Panią Danutą Dunaj.  Gościem honorowym była Pani dr Ewa Kępa.
 
                                   DSCF5039
 
DSCF5018
 
DSCF5035
 
DSCF5031
 
DSCF5026
......................................................................................................................................................................................................................................
Rysunek1
......................................................................................................................................................................................................................................
 
plakat poezja
.....................................................................................................................................................................................................................................
 

PIKNIK "GINĄCE RĘKODZIEŁO"

                                                                                               NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
 Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014
 
 
Twórcy z naszej Gminy zaprezentowali swoje wytwory oraz rękodzielnicze umiejętności na pikniku "Ginące rękodzieło", który odbył się 26.11.2014 r. w Borowskich Ciborach. Przybyli mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach wikliniarskich, rzeźbiarskich oraz malarskich. Przygotowano również grillowane kiełbaski oraz ciepłą herbatę.
 
IMG 6349
 
IMG 6350
 
IMG 6356
 
IMG 6359
 
IMG 6366
 
IMG 6368
 
IMG 6373
 
IMG 6370
 
IMG 6380
 
IMG 6383
 
IMG 6388
 
IMG 6398
 
IMG 6402
IMG 6407
 
IMG 6410
 
 
IMG 6414
 
IMG 6416
 
IMG 6417
 
IMG 6429
 
IMG 6431
 
 
 
     NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
 Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014
 
W ubiegłą sobotę 25.10.2014r. odbyły się kolejne Warsztaty rękodzielnicze w świetlicy w Pomigaczach. Dzieci, młodzież i dorośli poznali podstawowe metody filcowania, obejrzeli produkty wykonane z filcu oraz samodzielnie wykonali kwiat - broszkę metodą filcowania na mokro.
 
IMG 6307
 
IMG 6309
 
IMG 6311
 
IMG 6313
 
IMG 6316
 
IMG 6319
 
IMG 6320
 
IMG 6322
 
IMG 6327
 
IMG 6332
 
 
 

WIECZÓR MIĘDZYKULTUROWY

                                                             NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
 
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kulturyw ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 
W sobotę 18 października 2014r. w świetlicy w Pomigaczach w ramach cyklu pn. Warsztaty rękodzielnicze odbył się Wieczór międzykulturowy. Uczestnicy zapoznali się z kulturą Argentyny, o której opowiedział mieszkaniec naszej gminy, rodowity Argentyńczyk Marcelo. W trakcie prezentacji odbyła się degustacja yerba mate oraz południowoamerykańskiego przysmaku.
 
IMG 6210
 
IMG 6215
 
IMG 6220
 
IMG 6235
 
                                           IMG 6238
 
IMG 6247
 
IMG 6250
 
IMG 6251
 
 
IMG 6293
 
IMG 6295
 
W dalszej części spotkania dzieci, młodzież oraz dorośli zagłębiali tajniki japońskiej sztuki origami.
 
IMG 6258
 
IMG 6221
 
IMG 6259
 
IMG 6260
 
IMG 6265
 
IMG 6267
 
IMG 6284
 
                                              IMG 6286
 
IMG 6290
......................................................................................................................................................................................................................................
plakat koncert1 strona ZM
......................................................................................................................................................................................................................................
                                                  plakat rzeźbiarz zm
 
...........................................................................................................................................................................................................................
 
                                                                              .NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kulturyw ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 
 
Kolejne spotkanie z cyklu Warsztatów rękodzielniczych zorganizowanych w ramach inicjatywy lokalnej; zadanie "Manufaktura kultury II" Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. Tym razem uczestnicy warsztatów wykonywali robótki ręczne.
 
IMG 6042
 
IMG 6044
 
IMG 6049
 
IMG 6051
 
IMG 6053
 
IMG 6055
 
IMG 6062
 
 
 
.......................................................................................................................................................................................
 
W piątki i soboty o godz. 17:00 w świetlicy OSP w Turośni Kościelnej odbywają się warsztaty kuglarskie zorganizowane w ramach zadania pn. "Manufaktura kultury II" Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. Uczestnicy uczą się m.in. żonglerki, chodzenia po linie, skręcania balonów. Serdecznie zapraszamy!
 
2014-10-10 17.51.28
 
2014-10-10 17.52.06
 
20141010 173414
 
20141010 175821
 
20141011 173627
 
20141011 173651
 
20141011 173704                                                       
 ....................................................................................................................................................................................................
 
                                                              NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
 
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kulturyw ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 
W sobotę 4.10.2014r. odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu Warsztatów rękodzielniczych zorganizowanych w ramach zadania pn. "Manufaktura kultury II" Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. Uczestnicy malowali farbami na deskach odpadowych.
 
IMG 5948
 
IMG 5951
 
IMG 5949
 
IMG 5950
 
IMG 5958
 
IMG 5960
 
                                                               IMG 5964
 
IMG 5965
 
IMG 5966
 
IMG 5970
 
............................................................................................................................................................................................................
 
zmniejszony
................................................................................................................................................................................
 
cykl-warsztatow-plakat-ulotka
 
................................................................................................................................................................................
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PN. "MANUFAKTURA KULTURY" ZORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2014
 
                                                              NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
 
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kulturyw ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej informuje, że zakończył się konkurs pn. „Manufaktura kultury” na inicjatywę lokalną zorganizowany w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. Do konkursu zgłoszono 8 inicjatyw. W wyniku posie dzenia Komisji Konkursowej dn. 26 czerwca 2014 r. wybrano 5 inicjatyw do realizacji w drugiej części projektu, tj. w okresie od 28.08.09.- 16.11.2014r.
Komisja konkursowa przy ocenie wyboru inicjatyw brała pod uwagę kryteria przyjęte w regulaminie konkursu przez zespół projektowy jako kryteria premiujące projekt: zgodność inicjatyw z celami konkursu, realność realizacji inicjatyw, innowacyjność, trwałość inicjatyw w czasie (jakie są szanse kontynuacji projektów), integracja (międzypokoleniowa, sołecka, wychodząca poza obszar Gminy), stopień zaangażowania.
Podczas posiedzenia Komisja Konkursowa wnikliwie rozpatrzyła wszystkie zgłoszenia, doceniając ich wartość. W każdym z projektów dostrzeżono kulturotwórczy potencjał oraz chęć pobudzenia aktywności społecznej.
 
Ostatecznie Komisja Konkursowa zdecydowała przeznaczyć do realizacji następujące inicjatywy:
1.    Warsztaty rękodzielnicze (autor Barbara Kozub) -  cykl warsztatów rękodzielniczych: malowanie na deskach odpadowych, filcowanie, robótki ręczne oraz wieczór międzykulturowy i podsumowanie połączone z wystawą powstałych produktów i występami artystycznymi lokalnych mieszkańców.
Uzasadnienie wyboru: Inicjatywa w dużym stopniu integruje społeczność lokalną wykorzystując zasoby mieszkańców gminy oraz stwarza możliwość do powstania stałej grupy osób zainteresowanych rękodziełem oraz amatorskiej grupy artystycznej.
2.    Poezja jest wszędzie a poeci wśród nas(autor Danuta Dunaj) – spotkanie poetyckie połączone z prezentacją twórczości i słowem od autora do przedstawionych wierszy. Przygotowanie biuletynu z wierszami prezentowanymi na spotkaniu.
Uzasadnienie wyboru: Inicjatywa innowacyjna rozbudza i propaguje inwencję twórczą wśród mieszkańców gminy oraz zapoznaje ich z miejscowymi twórcami.
3.    Ginące rękodzieło (autor Antoni Kubala) – pokaz i warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez twórców z Gminy Turośń Kościelna: warsztaty rzeźbiarskie, malarskie, wikliniarskie połączone z wystawą prac.
Uzasadnienie wyboru: Duże zaangażowanie mieszkańców w realizację inicjatywy. nieobecnych w dotychczasowych działaniach o dużym potencjale kulturotwórczym. Utrwalanie tradycji rękodzieła z terenów gminy poprzez lokalnych twórców.
4.    Muzyczne utwory na letnie wieczory (autor Grupa Przyjaciół Niewodnicy) – organizacja kameralnych koncertów muzyki klasycznej w wykonaniu muzykujących mieszkańców obu Niewodnic w otoczeniu pięknej natury.
Uzasadnienie wyboru: Wysoki stopień współdziałania mieszkańców gminy przy organizacji inicjatywy poprzez występy artystyczne lokalnych muzyków, udostępnienie miejsca na koncerty. Inicjatywa zakłada wielopokoleniową integrację.
5.    Warsztaty kuglarskie (autor Mateusz Kondzior) – cykl warsztatów polegających na ćwiczeniu  zdolności i poznawaniu nowych technik kuglarskich oraz zdobycie podstawowych umiejętności aktorskich, które uczestnicy wykorzystają podczas finałowego występu.
Uzasadnienie wyboru: Możliwość stworzenia stałej grupy kuglarskiej, która powstanie z uczestników projektu. Zachęcenie młodzieży w aktywne i niestandardowe spędzanie wolnego czasu.
Serdecznie gratulujemy autorom wybranych inicjatyw. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie. 

..................................................................................................................................................................................................                                                                               

 

                                                                                    NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kulturyw ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej od 28.04.2014 r. realizuje I część zadania Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014 pn. „Manufaktura Kultury” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

 
Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położy jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których  działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału  społecznego owocować ma stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.
 
W ramach projektu zostanie przeprowadzona diagnoza odkrywająca i rozwijająca potencjał i kapitał kulturowy mieszkańców Gminy Turośń Kościelna oraz kulturotwórcze zasoby społeczności. Na diagnozę społeczności lokalnej składają się badania ankietowe, spotkania z mieszkańcami oraz wywiady indywidualne. Zebrane dane zostaną opracowane.
Ponadto został ogłoszony konkurs na inicjatywę lokalną pn. „Manufaktura kultury”. Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem listu intencyjnego  albo formularza dostępnego na stronie www.turosnkoscielna.pl i w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.Projekty można zgłaszać do 24 czerwca 2014 r. Następnie specjalnie  powołana  komisja dokona wyboru od 3 do 7 inicjatyw. Do dnia 27 czerwca 2014 r. informacja o dokonanym wyborze inicjatyw zostanie podana do informacji publicznej. Inicjatywy lokalne zostaną zrealizowane w drugiej części projektu w terminie od 28.08.2014r. do 16.11.2014r. 
 
..............................................................................................................................................................................

plakat

 

Kontynuacja zajęć w ramach zadania publicznego "Nasza świetlica-kuźnią talentów" pn. „Nasza świetlica-kuźnią talentów” w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Podlaskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 
Zajęcia artystyczno-literackie oraz działania środowiskowe - spotkanie z socjologiem w świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej. W zajęciach uczestniczył wolontariusz. Zaangażowanie w ramach realizacji zadania publicznego "Nasza świetlica-kuźnia talentów" wykazują członkowie Podlaskiej Spółdzielni Socjalnej "RAZEM".
 
IMG 1764
 
IMG 1765
 
IMG 1766
 
IMG 1767
 
IMG 1769
 
IMG 1770
 
IMG 1772
 
IMG 1788
 
IMG 1789
 
IMG 1790
 
IMG 1801
 
 
 
IMG 1796
.........................................................................................................................................................................
 
Od 1 lipca 2014 r. Podlaska Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” realizuje projekt pn. „Nasza świetlica-kuźnią talentów” w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Podlaskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 
Głównym celem jest organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i talenty, ukazujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz wyrównujących szansy edukacyjne dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Turośń Kościelna. Kontakty z partnerskimi instytucjami tj. Gminą Turośń Kościelna, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośni Kościelnej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Lokalnym Zespołem Interdyscyplinarnym umożliwiają wymianę doświadczeń w podanym zakresie, a tym samym rozszerzenie zakresu współpracy na rzecz środowiska lokalnego.
 
W ramach projektu realizowane są działania przede wszystkim o charakterze edukacyjnym i twórczym, na które składają się różnorodne zajęcia oraz warsztaty m.in.: literacko - artystyczne organizowane pod okiem i we współpracy z artystami; nauka gry na instrumentach; warsztaty teatralne; zajęcia edukacyjne realizowane we współpracy z wybraną placówką np. szkołą, biblioteką, ośrodkiem kultury, ośrodkiem pomocy społecznej lub organizacją pozarządową; praktyczne działania na rzecz lokalnego środowiska.
 
W miesiącu lipcu zrekrutowano uczestników – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Gminy Turośń Kościelna. Udział dzieci i młodzieży jest dobrowolny. Grupy mają charakter otwarty.
 
Działania środowiskowe:
IMG 1686
 
IMG 1698
 
IMG 1700
 
W miesiącu sierpniu rozpoczęła się realizacja zajęć literacko-artystycznych oraz działań środowiskowych. Od września do listopada planowana jest realizacja pozostałych zajęć.
Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2014r.
 
Zajęcia artystyczno-literackie:
2014-08-01 16.24.42
 
2014-08-01 16.25.17
 
2014-08-01 16.25.38