Zachęcamy mieszkańców gminy Turośń Kościelna do wzięcia udziału w Konkursie Sztuki Ludowej organizowanym przez Burmistrza Miasta Łowicza. Udział w konkursie może wziąć osoba fizyczna lub prawna, która wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej np. rzeźby, pieśni ludowej, tańca, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej, plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, sztuki kulinarnej, itp. "Gwiazda Łowicko" przyznawana jest nie więcej niż po jednej w dwóch kategoriach: tworczosci ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej raz w roku.

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesłać na adres: Urzqd Miejski w Łowiczu, Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, pl. Stary Rynek 3, 99-400 towicz w terminie do 30 czerwca 2019 roku - decyduje data stempla pocztowego.