Zmień kontrast

Zmień rozmiar
Kryteria naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych w Gminie Turośń Kościelna, wraz z liczbą punktów za nie przysługującą oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują następujące kryteria, dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów oraz liczba punktów do uzyskania za poszczególne kryteria:
– kryteria mające jednakową wartość, określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) tzw. kryteria ustawowe:
    1) wielodzietność rodziny kandydata;
    2) niepełnosprawność kandydata;
    3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
– oraz kryteria wraz z liczbą punktów za nie przysługującą oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale nr XXII/178/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tzw. kryteria samorządowe przedstawione w poniższej tabeli:
 
Lp.
Kryterium

Ilość punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1 Pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym przez rodzica samotnie wychowującego dziecko, przy czym samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
10 pkt
- oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub o wykonywaniu pracy w ramach umowy cywilno-prawnej,
- oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym,
- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
2
Pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym przez obydwoje z rodziców
8 pkt
3
Odprowadzanie podatku dochodowego, przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych), na rzecz Gminy Turośń Kościelna
5 pkt
- oświadczenie o wskazaniu w ostatnim rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) miejsca zamieszkania na terenie Gminy Turośń Kościelna,

4

Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
2 pkt
- oświadczenie o złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu przez  rodzeństwo dziecka,

5

Zadeklarowanie przez rodziców dziecka do korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków, po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin, za każdą zadeklarowaną godzinę
1 pkt
- oświadczenie zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu