Podczas obrad  X sesji Rady Gminy Turośń Kościelna w dniu 29 października 2015 r. dyrektorzy szkół gminnych przedstawili informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 oraz o wynikach sprawdzianów przeprowadzonych w klasach  szóstych szkół podstawowych  i wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
W dalszej części sesji radni jednogłośnie przyjęli informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 r. oraz podjęli 9 uchwał, w tym dwie uchwały intencyjne dotyczące:
1)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Zalesiany,  Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie.
2)  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna.
Teren, którego dotyczą powyższe uchwały znajduje się w północnej części Gminy i dotyczy obszaru, na którym obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXII/160/05 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 lipca 2005 r. , w której wprowadzono zakaz wszelkiej zabudowy, w związku z planowaną budową obwodnicy miasta Białegostoku.
W związku ze zmianą lokalizacji korytarza drogi ekspresowej S 19 w aktualnie opracowywanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, zgodnie z opracowaną  „Koncepcją programową wstępnej budowy ekspresowej S 19 na odcinku Choroszcz – Ploski” , przyjętą protokołem KOPI Nr 15/2011 z 5 listopada 2011 r.  wzięto pod uwagę liczne wnioski potencjalnych inwestorów oraz właścicieli nieruchomości, dotyczące zmiany przeznaczenia terenów objętych zakazem wszelkiej zabudowy. Przeprowadzona przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz Komisję Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego  Rady Gminy analiza przedmiotowego terenu pozwoliła na stwierdzenie, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objętym dotychczas całkowitym zakazem zabudowy jest celowe i zasadne.
    
W kolejnym punkcie sesji radni jednogłośnie odrzucili projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna – działki nr nr 499, 500 i 501 o łącznej powierzchni 9,1086 ha użytkowane obecnie przez Rodzinny Ogród Działkowy „Zalesiany”,  ponieważ w chwili obecnej obszar ten jest własnością prywatną i nie jest rozstrzygnięty problem dysponowania tym gruntem.
Pozostałe podjęte uchwały to:
1.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok ” 
2. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Turośń Kościelna.
3.  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
4.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Turośń Kościelna (Stowarzyszenie NAREW). 
5.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Turośń Kościelna (Stowarzyszenie SGGN).
6.    w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna.
7.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Koryckiej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678 (Gmina Turośń Kościelna) 
 
Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest w BIP Gminy Turośń Kościelna.
 
Złożone interpelacje w większości dotyczyły poprawy nawierzchni dróg, naprawy przepustów drogowych, włączenia oświetlenia ulicznego w ciągu całej nocy.