18 października 2016 r. odbyła się  XVIII  Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna.
 
     Przed rozpoczęciem obrad radni obejrzeli krótkometrażowy film dokumentalny pt. „Dawne dzieje”, stworzony przez dzieci i młodzież podczas warsztatów filmowych realizowanych w ramach projektu „NATURAlnie że kultura”. Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej we współpracy z Zespołem Szkół w Turośni Kościelnej i Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi.
      Następnie Kierownik Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Pani Beata Jonio – Nikitorowicz poinformowała zebranych o planowanych przedsięwzięciach w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W.  w poszczególnych funduszach w budżecie na lata 2016-2020.
     
     Podczas obrad sesji Radni wysłuchali informację o realizacji zadań oświatowych w naszej Gminie przedstawioną przez  Wójta Gminy oraz dyrektorów szkół gminnych.
     Rada Gminy podjęła następujące  uchwały :
-  dotyczące budżetu Gminy w 2016 r.
  • Nr XVIII/148/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej   Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1547B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do  skrzyżowania z drogą gminną do m.  Zawady”
  • Nr XVIII/149/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016
  • Nr XVIII/150/2016 w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2016-2030
Uchwałą Nr XVIII/140/2016 Rada Gminy odmówiła uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Radnego Sławomira Kołodko – Przewodniczącego Klubu Radnych Niezależnych Rady Gminy Turośń Kościelna, uznając je za niezasadne.

Uchwałą Nr XVIII/141/2016 odwołano radnego Sławomira Kołodko z członkostwa w Komisji  Oświaty i Kultury, z powodu złożonej przez radnego rezygnacji. 

    W związku z brakiem podstaw prawnych do  dokonania przez Gminę dla OSP Iwanówka darowizny nieruchomości niezabudowanej nr 217/2 o pow. 0,0320 ha - wyrażono zgodę na jej sprzedaż w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99% (uchwała Nr XVII/143/2016).

    Na mocy uchwał Nr XVIII/144/2016 i Nr XVIII/145/2016 Rada Gminy wyraziła zgodę na udzielenie 40 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (nr 217/3 o pow. 0,0240  ha i nr 217/4 o pow. 0,0587 ha) położonych we wsi Iwanówka.
 
Pozostałe podjęte uchwały to:
Nr XVIII/142/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości o powierzchni 5,5 m2, stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna
Nr XVIII/146/2016 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna
Nr XVIII/147/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Turośń Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr XVIII/151/2016  w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Turośń Kościelna

    Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna.
 
    W punkcie „wolne wnioski” Pan Wójt poinformował iż obecnie podpisywane są z mieszkańcami gminy umowy udziału w projekcie: ”Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej” (do projektu złożono ogółem 386 wniosków).
Pan Wójt zaprosił  również wszystkich na uroczystość obchodów Narodowego Święta Niepodległości, która od kilku już lat cyklicznie odbywa się w Niewodnicy Kościelnej w dniu 11 listopada.

    Radna Beata Dryl poinformowała, że z inicjatywy Pani Bożeny Bieryło – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w naszej Gminie zorganizowane zostały spotkania nawiązujące do historii Powstania Styczniowego. Pierwsze spotkanie miało miejsce 16 października w kościele p.w. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej.
    Radna zaprosiła wszystkich na kolejną prelekcję poświęconą rodzinie Powierzów, związanych z Powstaniem Styczniowym 1863 r. , która odbędzie się  w dniu 21 października 2016 r. w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej.
    Poinformowała także o  utworzeniu  Komitetu   Społecznego  „Powierza”, który    w dniach     31 października i 1 listopada 2016 r. na terenie cmentarza parafialnego w Turośni Kościelnej zorganizuje kwestę pieniężną, której celem jest renowacja mogiły Antoniego Powierzy (ojca powstańca Pawła Powierzy) znajdującej się na w/w cmentarzu. Zachęciła wszystkich zebranych do uczestnictwa w tej akcji.