Obrady XXI Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna odbyły się 16 lutego 2017 r.
W posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy szkół gminnych. Po wysłuchaniu sprawozdania Wójta Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym Rada Gminy rozpatrzyła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2016 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez naszą Gminę.

Zgodnie z w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela wartości średniego wynagrodzenia wynoszą :
1) nauczyciel stażysta - 2717,59 zł ;
2) nauczyciela kontraktowego - 3 016,52 zł;
3) nauczyciela mianowanego - 3 913,33 zł ;
4) nauczyciela dyplomowanego - 5 000,37 zł.
 
Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego musi być osiągnięte na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie przez każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez tę jednostkę. Przedstawione przez Wójta Gminy sprawozdanie obrazuje, że średnie wynagrodzenie nauczycieli w naszych szkołach jest wyższe niż wynagrodzenie średnie przewidziane w Karcie Nauczyciela. Nie zachodzi więc potrzeba wypłacania dodatku uzupełniającego nauczycielom.

Rada Gminy podjęła następujące  uchwały :
- dotyczące realizacji  zadań z zakresu oświaty :
Nr XXI/164/2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017,
Nr XXI//165/2017 w sprawie projektu  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej:
Nr XXI/166/2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/119/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (zwiększono wysokość kwoty z obecnie obowiązującej 13,24 zł do kwoty 20 zł za 1 godzinę usługi opiekuńczej,
Nr XXI/167/2017 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zmianę wprowadzono w związku  z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- dotyczące nazewnictwa dróg gminnych
Nr XXI/168/2017 w sprawie nadania nazwy drogom gminnym we wsi Turośń Kościelna,
Nr XXI/169/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we  wsi Turośń Kościelna,
Nr XXI/170/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zalesiany,
Nr XXI/171/2017 zmieniająca uchwałę Nr IX/67/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niecki,
Uchwałą Nr XXI/172/2017 Rada Gminy wprowadziła zmianę w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2016-2020 dodając w Planie inwestycyjnym Gminy nowe zadanie: „Budowa studni w Baciutach” – czas realizacji 2017 – 2018, szacunkowy koszt inwestycji: 105.000 zł, źródło finansowanie: budżet gminy + PROW.
Uchwałą Nr XXI/173/2017 określone zostały wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Turośń Kościelna.
Uchwałą Nr XXI/174/2017 Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwałą Nr XXI/175/2017 powołano radnego Pana Jarosława Bartnowskiego w  skład Komisji  Oświaty i Kultury.

W punkcie „wolne wnioski” Pan Wójt przedstawił  wniosek Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego o udzielenie pomocy finansowej na renowację polskich miejsc pamięci na Białorusi tj. renowację Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja 1791 r. znajdującą się w miejscowości Leonpol (Rejon Miorski, Obwód Witebski). Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali propozycję Pana Wójta o wsparcie inicjatywy kwotą do 2.000 zł. Projekt uchwały zostanie przedłożony na najbliższą Sesję Rady Gminy.

Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna.