30 marca 2017 r. odbyło się XXII posiedzenie Rady Gminy Turośń Kościelna. Na wstępie obrad Pan Wójt Grzegorz Jakuć wręczył odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”  Panu Eugeniuszowi Dryl, który od 49 lat sprawuje funkcję sołtysa w Turośni Kościelnej. Odznaczenie zostało przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Po wysłuchaniu sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym radni złożyli interpelacje, które dotyczyły w większości naprawy dróg i przepustów po okresie zimowym.
 
Następnie Rada Gminy podjęła 14 uchwał w zakresie:
 
zadań oświatowych:
- uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- uchwała  w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych i do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
- uchwała w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego  przedszkola,
 
ochrony przyrody i środowiska :
- przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy”,
- przyjęto  raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska w latach 2015-2016.
 
taryfy na wodę i ścieki
- na wniosek Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o - Rada Gminy przedłużyła czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na kolejny rok tj. do 22 kwietnia 2018 r. (Obecnie obowiązujące ceny wynoszą: za 1m3 wody – 2,16 zł i za 1 m3 ścieków – 4,86 zł)
 
drogownictwa   
- nadano nazwę drogom gminnym w miejscowości Turośń Kościelna : ulica Kasztanowa  i ul. Jesionowa.
- wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości gminnych położonych w obrębie miejscowości  Bojary, Turośń Dolna, Iwanówka i Markowszczyzna  o całkowitej powierzchni 1,83 ha   pod budowę drogi wojewódzkiej nr 682 i 681 (Markowszczyzna - Roszki Wodźki) oraz zrzeczono się odszkodowania na rzecz Powiatu Białostockiego za 4 działki o pow. 244 m2 położone w obrębie wsi Bojary przejęte z mocy prawa na budowę drogi powiatowej nr 1532B w Bojarach
 
zmian w budżecie Gminy na 2017 rok:
- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1543B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński – w kwocie 25.000 zł i realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chodnika w miejscowości Pomigacze wzdłuż drogi powiatowej – w kwocie 100.000 zł,
- udzielono dotacji w kwocie 10.000 zł dla Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla jednostki w Łapach
- zwiększono plan wydatków o kwotę 260 tys. zł na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- zwiększono plan wydatków o kwotę 27,5 tys. zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego
 
Na zakończenie obrad Pan Wójt przedstawił wniosek złożony przez Pana Krzysztofa Krasińskiego – Radnego Województwa Podlaskiego do Rady Gminy Turośń Kościelna o poparcie stanowiska dotyczącego korekty planów w sprawie nowego przebiegu drogi krajowej S - 19 na odcinku Białystok – Augustów oraz Korycin - Kuźnica. Wystąpieniu Wójta Gminy towarzyszyła prezentacja multimedialna.
 
Radni zapoznali się  z projektowaną trasą drogi S-19 na odcinku południowym naszego województwa, która ma przebiegać również przez naszą Gminę. Pan Wójt poinformował, iż planowany przebieg trasy S-19 był rozpatrywany na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy w dniu 21 i 22 marca. Członkowie komisji zajęli stanowisko, aby przy projektowaniu wziąć pod uwagę przebieg omijający Białystok od strony wschodniej, a następnie prowadzący po „starej” trasie przez Czarną Białostocką  i Sokółkę. Wariant ten jest najbardziej korzystny, biorąc pod uwagę potrzeby naszego regionu, oczekiwania przedsiębiorców i mieszkańców, jak również czynnik ekonomiczny oraz środowiskowy.
 
Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna.

 

sesja marzec 2017

 

sesja marzec 2017 2

 

sesja marzec 2017 3

 

sesja marzec 2017 4

 

sesja marzec 2017 5

 

 

sesja marzec 2017 7

 

sesja marzec 2017 8

 

sesja marzec 2017 9

 

sesja marzec 2017 10

 

sesja marzec 2017 11

 

sesja marzec 2017 12

 

sesja marzec 2017 13

 

sesja marzec 2017 14

 

sesja marzec 2017 15

 

sesja marzec 2017 16

 

sesja marzec 2017 17

 

sesja marzec 2017 18