Głównym tematem posiedzenia były sprawozdania za rok 2016 dotyczące:

  • działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, przedstawione przez Panią Bożenę Bieryło – Dyrektor GOK,
  • realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, przedstawione przez Wójta Gminy,
  • realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, przedstawione przez Panią Marlenę Banel – pełnomocnika Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej przedstawione przez Panią Marlenę Banel – Kierownika GOPS.

Ponadto radni podjęli następujące uchwały:

  • Nr XXIII/190/2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
  • Nr XXIII/191/2017 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Trypucie
  • Nr  XXIII/192/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok   

Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest w BIP Gminy Turośń Kościelna.

 

Na zakończenie Pan Wójt zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Konstytucji, które odbędą się 3 maja w Turośni Kościelnej oraz w Gminnych Obchodach Dnia Dziecka połączonych z jubileuszem 80 -  lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej -  w dniu 27 maja 2017 r.

Pan Przewodniczący Rady Gminy w imieniu wszystkich radnych i sołtysów złożył Wójtowi Gminy gratulacje z okazji nominacji do finałowej dziesiątki najlepszych wójtów w Polsce w konkursie „Wójt Roku 2016”, organizowanym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP oraz życzył wielu dalszych sukcesów.

xxIIIsesja 2017

 

xxIIIsesja 2017 2

 

xxIIIsesja 2017 3

 

xxIIIsesja 2017 4

 

xxIIIsesja 2017 5

 

xxIIIsesja 2017 6

 

xxIIIsesja 2017 8