25 maja 2017 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy, której głównym punktem było udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 
Na wstępie obrad uczczono minutą ciszy pamięć zmarłej Pani Danuty Łukaszuk, radnej trzech kadencji, byłej Przewodniczącej Rady Gminy.
 
Po przyjęciu porządku obrad Wójt Gminy powitał nowowybraną sołtys wsi Pomigacze Panią Teresę Kondraciuk, której złożył serdeczne gratulacje oraz życzenia w imieniu własnym i Rady Gminy. Następnie Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej (od 27.04 do 25.05.2017r.)
 
Kolejnym punktem sesji było udzielenie Wójtowi absolutorium. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego, rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy. Ocena ta ma charakter merytoryczny (ściśle powinna odnosić się do wykonania budżetu).
 
Przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie absolutorium Radni zapoznali się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
4) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu,
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
 
W trakcie dyskusji nad przedstawionym materiałem Radni wysłuchali wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy:
 
Ubiegłoroczne dochody Gminy zamknęły w kwocie 23.946.005,00 zł, co stanowi 104,66% planu. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 21.157.447,50 zł, czyli 90,62% przewidywań. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 3.376.012,89 zł, tym samym zostały spełnione wymagania określone przepisami ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 19.785.363,73 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 1.372.083,77 zł, co zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, ze wskazaniem źródeł finansowania wykonywanych zadań inwestycyjnych. Rok 2016, to okres przygotowań dokumentacji projektowych i wniosków o aplikowanie środków unijnych z uwagi na brak konkursów o dofinansowanie. Realizacja gminnych dochodów i wydatków w uproszczonych zestawieniach przedstawiają poniższe tabele. Całość sprawozdania dostępna jest na stronie internetowej gminy.
 
 

Zrealizowane dochody

23.946.005,00

1Dochody majątkowe784.628,38
2Dochody z subwencji ogólnej1.009.913,00
3Dochody z subwencji oświatowej4.727.083,00
4Dochody z tyt. dotacji na zadania oświatowe i wpłat innych j.s.t i rodziców621.425,37
5Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące6.184.782,05
6Dochody z podatków i opłat9.634.961,98
7Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne513.510,45
8Pozostałe dochody469.700,77

Zrealizowane wydatki

21.157.445,50

1
Wydatki majątkowe1.372.083,77
2Dotacje podmiotowa dla GOK485.350,96
3Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza7.590.862,55
4Pomoc społeczna6.594.759,47
5Koszty obsługi  gospodarki odpadami komunalnymi485.948,06
6Pozostałe wydatki4.628.440,69

x

Przychody budżetu

2494562,51

x

Rozchody budżetu

559.588,00

x

Zadłużenie Gminy (15,01% zrealizowanych dochodów)

3593977,75

 
 
Zrealizowane wydatki majątkowe w 2016 r.

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy

2016

dochody własne

Inne źródła

 

inicjatywa lokalna

 

1

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy

257 730,00

176.867,97

80 862,03

 

2

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna- wykonanie dokumentacji i sporządzenie wniosku

32 550,00

32 550,00

 

3

Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1516B(ul. Lipowa)

- 50% wartości zadania

28 538,61

28 538,61

 

4

Modernizacja drogi powiatowej ul. Topole na odcinku od Traktu Napoleońskiego do drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie

 - 50% wartości zadania

412 715,68

412.715,68

 

5

Przebudowa drogi powiatowej w m. Bojary

-50% wartości zadania

339 082,05

339 082,05

 

6

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady

- 50% wartości wykonanych robót budowlanych

29 995,80

29 995,80

 

7

Budowa wiat przystankowych

16 000,00

16 000,00

 

8

Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Cibory -wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku na dofinansowanie

24 580,00

24 580,00

 

9

Przebudowa drogi Gminnej w Pomigacze – Lubejki- wykonanie dokumentacji projektową i przygotowanie wniosku na dofinansowanie

36 490,00

36 490,00

 

10

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

4 952,13

4 952,13

 

11

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP z Terenu Gminy Turośń Kościelna

10 000,00

10 000,00

 

12

Wykonanie  modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej - I etap-opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

15 000,00

15 000,00

 

13

Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna

52 088,50

48 999,70

3 088,80

 

14

Termomodernizacja budynków świetlic  wiejskich w gminie Turośń Kościelna - wykonanie audytu energetycznego, aktualizację PFU, opracowanie wniosku o dofinansowanie

40 221,00

40 221,00

 
15Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - turystyczne -opracowanie dokumentacji projektowej72 140,0072 140,00 
Ogółem1 372 083,771 259.594,33112 489,44
 
W dalszym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Kowalewicz oczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Uchwała została podjęta większością głosów.
 
Następnie  przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Czech odczytał wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Rada Gminy większością głosów (11-za, 1-przeciw, 3-wstrzymało się) podjęła uchwałę  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 
Bezpośrednio po głosowaniu Pan Grzegorz Jakuć podziękował Radzie Gminy za docenienie jego pracy oraz otrzymany kredyt zaufania i zapewnił że nie będzie ustawał w wysiłkach, by kontynuować rzetelną pracę dla dobra całej społeczności lokalnej. Słowa podziękowania skierował również do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu i sołtysów.
 
Radni wręczyli Panu Wójtowi kwiaty i złożyli gratulacje oraz podziękowania za realizację wszystkich zadań na rzecz naszej Gminy.
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały:
Nr XXIV/196/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka
Nr XXIV/197/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Nr XXIV/198/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
Nr XXIV/199/2017 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Treść wszystkich uchwał dostępna jest w BIP Gminy Turośń Kościelna.
 
Na zakończenia obrad Pan Wójt złożył wszystkim najlepsze życzenia z okazji przypadającego 27 maja „Dnia Samorządowca” oraz zaprosił zebranych do wzięcia udziału w nadchodzących uroczystościach gminnych, które odbędą się:
-  27 maja - Gminne Obchody Dnia Dziecka połączone z jubileuszem 80 - lecia szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej,
-  10 czerwca – Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 50 – lecia OSP w Iwanówce
-  18 czerwca – „Dzień konia na Podlasiu”, który w bieżącym roku odbędzie się w Niewodnicy Kościelnej
 
Złożone przez radnych interpelacje dotyczyły poprawy nawierzchni dróg, naprawy przepustów drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych.