Zmień kontrast

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna

Zmień rozmiar
Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna odbyły się 23 listopada 2017 r.
 
 
Na wstępie obrad  Wójt Gminy złożył sprawozdanie o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 
Pierwszym tematem obrad było ustalenie stawek podatków lokalnych na 2018 r.
 
Podjęte uchwały w tym zakresie:
 
 - stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 będą wyższe o 2% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.
 
-  podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów wyniesie 131,23 zł. Stawka ta jest wyższa 12 groszy w stosunku do roku bieżącego (zmiana ta spowodowana jest wyższą średnią ceną skupu żyta za okres 11 kwartałów,  określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r., stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018).
 
-  podatek leśny w 2018 r. od 1 ha lasu wynosić będzie 43,35 zł. Stawka ta jest wyższa o 1,33 zł od obowiązującej w roku 2018 (zmiana ta spowodowana jest wyższą średnią ceną sprzedaży  drewna określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r., stanowiącą podstawę do ustalenia podatku leśnego).
 
Ponadto Rada Gminy podjęła następujące  uchwały :
 
Nr  XXVIII/224/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
 
 
Nr XXVIII/225/2017 zmieniającą uchwałę  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna.
 
 
Nr XVIII/226/2017 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
(Na sesji obecna była Pani Barbara Wacław - przedstawicielka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju w Białymstoku - wykonawcy opracowania gminnego programu ochrony środowiska. Przedstawiła ona cele i założenia programu. Poinformowała, iż przy sporządzaniu dokumentu uwzględniono ustalenia zawarte w :
  • Polityce ekologicznej państwa
  • Programie ochrony środowiska województwa podlaskiego,
  • Programie ochrony środowiska powiatu białostockiego
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turośń Kościelna został pozytywnie zaopiniowany przez Zarządu Powiatu Białostockiego. Poddany był też konsultacjom społecznym w okresie od 26 września do 18 października 2017 r.
 
Nr XXVIII/227/2017   w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
 
Nr  XXVIII/228/2017  w sprawie nadania nazwy drodze gminnej we wsi Tołcze – na wniosek mieszkańców nadano nazwę ul. Wrzosowa.
 
Nr  XVIII/229/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych.
 
Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna.
 
W wolnych wnioskach głos zabrał  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej Pan Paweł Dryl. Pan Prezes odniósł się do stanowiska Walnego Zebrania OSP w Turośni Kościelnej z dnia 8 października 2017 r. w kwestii  dotyczącej niewyrażenia zgody na  przekazanie budynku remizy w Turośni Kościelnej na własność Gminy, w celu przeprowadzenia termomodernizacji i gruntownego remontu budynku. Ponieważ zaplanowana w budżecie gminy wysokość nakładów w kwocie ok. 2 mln zł  na tę inwestycję przewyższa obecną wartość   nieruchomości, Rada Gminy uzależniła wydanie tej kwoty od przeniesienia własności nieruchomości z OSP na Gminę. Pan Paweł Dryl przedstawił swoje obawy związane z tą decyzją oraz poinformował, że Zarząd OSP zwołuje w dniu 12 grudnia br. kolejne walne zebranie członków OSP w celu ponownego rozpatrzenia tej sprawy. Pan Prezes zaprosił wszystkich radnych na walne zebranie.
 
Interpelacje radnych w większości dotyczyły naprawy dróg na terenie gminy.
 
Na zakończenie obrad Pan Wójt zaprosił wszystkich na gminne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej 16 grudnia 2017 r. o godz. 18.00.