Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna odbyły się 23 listopada 2017 r.
 
 
Na wstępie obrad  Wójt Gminy złożył sprawozdanie o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 
Pierwszym tematem obrad było ustalenie stawek podatków lokalnych na 2018 r.
 
Podjęte uchwały w tym zakresie:
 
 - stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 będą wyższe o 2% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.
 
-  podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów wyniesie 131,23 zł. Stawka ta jest wyższa 12 groszy w stosunku do roku bieżącego (zmiana ta spowodowana jest wyższą średnią ceną skupu żyta za okres 11 kwartałów,  określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r., stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018).
 
-  podatek leśny w 2018 r. od 1 ha lasu wynosić będzie 43,35 zł. Stawka ta jest wyższa o 1,33 zł od obowiązującej w roku 2018 (zmiana ta spowodowana jest wyższą średnią ceną sprzedaży  drewna określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r., stanowiącą podstawę do ustalenia podatku leśnego).
 
Ponadto Rada Gminy podjęła następujące  uchwały :
 
Nr  XXVIII/224/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
 
 
Nr XXVIII/225/2017 zmieniającą uchwałę  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna.
 
 
Nr XVIII/226/2017 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
(Na sesji obecna była Pani Barbara Wacław - przedstawicielka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju w Białymstoku - wykonawcy opracowania gminnego programu ochrony środowiska. Przedstawiła ona cele i założenia programu. Poinformowała, iż przy sporządzaniu dokumentu uwzględniono ustalenia zawarte w :
  • Polityce ekologicznej państwa
  • Programie ochrony środowiska województwa podlaskiego,
  • Programie ochrony środowiska powiatu białostockiego
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turośń Kościelna został pozytywnie zaopiniowany przez Zarządu Powiatu Białostockiego. Poddany był też konsultacjom społecznym w okresie od 26 września do 18 października 2017 r.
 
Nr XXVIII/227/2017   w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
 
Nr  XXVIII/228/2017  w sprawie nadania nazwy drodze gminnej we wsi Tołcze – na wniosek mieszkańców nadano nazwę ul. Wrzosowa.
 
Nr  XVIII/229/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych.
 
Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna.
 
W wolnych wnioskach głos zabrał  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej Pan Paweł Dryl. Pan Prezes odniósł się do stanowiska Walnego Zebrania OSP w Turośni Kościelnej z dnia 8 października 2017 r. w kwestii  dotyczącej niewyrażenia zgody na  przekazanie budynku remizy w Turośni Kościelnej na własność Gminy, w celu przeprowadzenia termomodernizacji i gruntownego remontu budynku. Ponieważ zaplanowana w budżecie gminy wysokość nakładów w kwocie ok. 2 mln zł  na tę inwestycję przewyższa obecną wartość   nieruchomości, Rada Gminy uzależniła wydanie tej kwoty od przeniesienia własności nieruchomości z OSP na Gminę. Pan Paweł Dryl przedstawił swoje obawy związane z tą decyzją oraz poinformował, że Zarząd OSP zwołuje w dniu 12 grudnia br. kolejne walne zebranie członków OSP w celu ponownego rozpatrzenia tej sprawy. Pan Prezes zaprosił wszystkich radnych na walne zebranie.
 
Interpelacje radnych w większości dotyczyły naprawy dróg na terenie gminy.
 
Na zakończenie obrad Pan Wójt zaprosił wszystkich na gminne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej 16 grudnia 2017 r. o godz. 18.00.