Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników,
której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia
zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym
powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania
medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?

Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących
warunków:
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
- podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy przed
złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
- ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?

Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca
KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze
oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek jest dostępny u lekarzy
prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy
www.krus.gov.pl. Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez
zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych
KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?

Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:
- narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii – kierowani są do Centrów
Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej
Porębie, Jedlcu k. Kalisza oraz Iwoniczu Zdroju,
- kardiologicznymi – kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.

Kto za co płaci?

Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS.
Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży na podstawie pisemnego wniosku osoby
skierowanej na rehabilitację leczniczą, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu
uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym, i przedstawieniu biletów lub
rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację
leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego
dostępnego środka transportu zbiorowego, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd
danym środkiem, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

W 2017 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS
w Białymstoku skorzystało 967 osób z terenu województwa podlaskiego.

Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp
choroby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.