W dniu 8 marca 2018 r. odbyły się obrady XXXII sesji Rady Gminy Turośń Kościelna. Na wstępie obrad radni i sołtysi uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej  sołtys wsi Borowskie Żaki – Pani Anny Gładysz.

Po wysłuchaniu informacji Wójta z działalności międzysesyjnej radni podjęli następujące uchwały:

1.    Nr XXXII/258/2018 w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2018 r.
Główna zmiana dotyczyła zwiększenia o kwotę 199.300 zł środków finansowych na zadanie: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej”. Konieczność wprowadzenia tej zmiany wynikła z uwagi na dostosowanie wartości zadania do kwoty po przetargu.
Ponadto wprowadzono zostało nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Iwanówka”, które będzie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej przy współudziale mieszkańców. Kwota z budżetu gminy na to zadanie wynosi 37.931 zł.
Pozostałe zmiany:
 - w dziale 758 - zwiększono plan dochodów o kwotę 31.695 zł części oświatowej subwencji ogólnej  na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z 19 lutego 2018 r;
- w dziale 801- zwiększono plan dotacji o kwotę 5.536 zł w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu do wysokości dotacji należnej w 2018 r na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w dziale 855 - zwiększono planu dochodów i wydatków  o kwotę 392 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 5 marca 2018 .r o dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. i przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
2.    Nr XXXII/259/2018 w sprawie  zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029.
3.    Nr XXXII/260/2018 w  sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.   ( W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały dotyczącej okręgów wyborczych).
4.    Nr XXXII/261/2018 w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ( W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały dotyczącej obwodów głosowania)
5.    Nr XXXII/262/2018  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna.
( Z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylone zostały przepisy w Karcie Nauczyciela przyznające nauczycielom prawo do dodatku mieszkaniowego, w związku z tym  należało wprowadzić zmiany w uchwale Rady Gminy dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna).
6.    Nr XXXII/263/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2018r.”
(Zgodnie z treścią art. 11a ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 30 marca program opieki nad zwierzętami ).
7.    Nr XXXII/264/2018 w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego.
(Porozumienie będzie zawarte pomiędzy Gmina Białystok, Choroszcz, Czarną Białostocką, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Juchnowiec Kościelna, Supraśl, Wasilków,  Zabłudów  - w sprawie wspólnego realizowania postepowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz na usługi dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej członków stowarzyszenia wchodzących w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego).

Treść wszystkich uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

Złożone interpelacje i wnioski w większości dotyczyły poprawy nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach.
 
IMG 1200 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1207 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1208 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1218 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1229 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1234 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1238 Rozdzielczość Pulpitu