W związku z rozpoczęciem realizacji, przez gminę Turośń Kościelna, Projektu
„Internet w Twoim zasięgu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim”,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-20-178/13-00, zawartej dnia: 24.06.2014r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, rozpoczął się nabór uczestników do Projektu.
 
 
UWAGA !!!!!!!!!!!!
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
www.msw.gov.pl
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
www.mac.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
 
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość