Zmień kontrast

XXXI sesja Rady Gminy

19 lutego 2018 r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Turośń Kościelna , której głównym tematem były zmiany  budżetu Gminy na 2018 r. oraz fundusz sołecki. Po wysłuchaniu sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym radni złożyli interpelacje, które dotyczyły w większości naprawy dróg, poprawy bezpieczeństwa na drogach i udrożnienia rzeki „Turośnianki”.

Główne zmiany budżetu  dotyczyły:

- ujęto w budżecie nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Turośń Kościelna” o łącznej wartości 220.000zł ( w tym środki planowane do pozyskania   z budżetu Państwa w kwocie 100.000 zł) .
(OSA  to nowy program infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki, którego celem jest:

  • budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych
  • tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu
  • odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych  w pobliżu miejsca zamieszkania )


Otwarte Strefy Aktywności będą realizowane w następujących miejscowościach: Baciuty, Borowskie Cibory, Niecki i Turośń Dolna.

- zwiększono środki finansowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 106694B Pomigacze- Lubejki wraz z drogą gminną nr 106666B w m. Pomigacze” w kwocie 1.298.000zł z uwagi na dostosowanie wartości zadania do kwoty po przetargu,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 40.500 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań obejmującego część wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie. ( Opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy zmiany przeznaczenia terenów objętych obecnie zakazem wszelkiej zabudowy),

- przyznano dotację dla Powiatu Białostockiego na zadania:
1) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki” w kwocie 25.000 zł ,
2) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B-Etap II – droga 678 Zalesiany, w kwocie 30.000 zł


Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

(Zgodnie art. 2 pkt 6 Ustawy o funduszu sołeckim środki z tego źródła mogą być przeznaczane na realizację tych przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków mieszkańców.  Mieszkańcy sołectwa mogą do 30 września 2018 r. złożyć wniosek o środki z funduszu. Wniosek  powinien być uchwalony na  zebraniu wiejskim zwołanym z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem).

Ponadto Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

Nr XXXI/251/2018
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029

Nr XXXI/255/2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku.

NrXXXI/256/2018 w sprawie zmiany granic sołectw Turośń Kościelna I i Turośń Kościelna II.
(Nowa granica sołectw przebiega wzdłuż rzeki Turośnianka. Podjęcie uchwały poprzedzone było konsultacjami z mieszkańcami Turośni Kościelnej, przeprowadzonymi na zebraniu wiejskim w dniu 19 listopada 2017 r. Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali proponowaną zmianę granicy sołectw).


Nr XXXI/257/2018 sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym, przedszkolom niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Treść wszystkich uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

 

IMG 1177 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1170 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1171 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1176 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1184 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1186 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1188 Rozdzielczość Pulpitu

IMG 1197 Rozdzielczość Pulpitu

Uczniowie II i III klasy gimnazjalnej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej biorą udział w projekcie ,,Ferie z ekonomią’’

Miło nam poinformować, że nasza szkoła – Zespół Szkół w Turośni Kościelnej znalazł się w gronie 65 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. W roku szkolnym 2017/18 projekt adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów.

         I etap projektu został zrealizowany podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych w ramach dodatkowych zajęć z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. W trakcie zajęć młodzież zdobyła wiedzę, m. in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznała podstawowe pojęcia, takie jak: popyt, podaż, konkurencja czy patriotyzm gospodarczy. Uczniowie mieli także szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy.

          Uczniowie będą kontynuowali swoją przygodę z ekonomią w II semestrze roku szkolnego w ramach II etapu projektu, gdy będą przygotowywali pracę projektową – model biznesowy własnej firmy. Autorzy 20 najlepszych prac w nagrodę będą mogli odwiedzić Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i wziąć udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

         ,,Ferie z ekonomią’’ charakteryzuje ciekawa formuła – udział w grach i zabawach ekonomicznych, wizyta u lokalnego przedsiębiorcy i banku, pozwala młodzieży zdobyć nową wiedzę w atrakcyjny sposób. Zajęcia będą prowadzone przez duet prowadzących – nauczyciel WOS-u oraz student kierunków ekonomicznych, którzy w grudniu 2017 roku wzięli udział w szkoleniu metodycznym, by zapoznać się z założeniami projektu oraz narzędziami i metodami pracy z uczniami.

                                                                                                                  ***
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 28 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.


Dodatkowe informacje na stronach:

http://zs.turosnkoscielna.pl/index.php/934-ferie-z-ekonomia
http://www.efrwp.pl/o-projekcie-ferie-z-ekonomia