SKM C224e18032220582 0001

Załączniki:
Pobierz plik (SKM_C224e18032220590.pdf)SKM_C224e18032220590.pdf[ ]

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

                        W dniu 8 marca 2018 r. odbyły się obrady XXXII sesji Rady Gminy Turośń Kościelna. Na wstępie obrad radni i sołtysi uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej  sołtys wsi Borowskie Żaki – Pani Anny Gładysz.

Po wysłuchaniu informacji Wójta z działalności międzysesyjnej radni podjęli następujące uchwały:

1.    Nr XXXII/258/2018 w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2018 r.
Główna zmiana dotyczyła zwiększenia o kwotę 199.300 zł środków finansowych na zadanie: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej”. Konieczność wprowadzenia tej zmiany wynikła z uwagi na dostosowanie wartości zadania do kwoty po przetargu.
Ponadto wprowadzono zostało nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Iwanówka”, które będzie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej przy współudziale mieszkańców. Kwota z budżetu gminy na to zadanie wynosi 37.931 zł.
Pozostałe zmiany:
 - w dziale 758 - zwiększono plan dochodów o kwotę 31.695 zł części oświatowej subwencji ogólnej  na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z 19 lutego 2018 r;
- w dziale 801- zwiększono plan dotacji o kwotę 5.536 zł w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu do wysokości dotacji należnej w 2018 r na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w dziale 855 - zwiększono planu dochodów i wydatków  o kwotę 392 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 5 marca 2018 .r o dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. i przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
2.    Nr XXXII/259/2018 w sprawie  zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029.
3.    Nr XXXII/260/2018 w  sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.   ( W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały dotyczącej okręgów wyborczych).
4.    Nr XXXII/261/2018 w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ( W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały dotyczącej obwodów głosowania)
5.    Nr XXXII/262/2018  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna.
( Z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylone zostały przepisy w Karcie Nauczyciela przyznające nauczycielom prawo do dodatku mieszkaniowego, w związku z tym  należało wprowadzić zmiany w uchwale Rady Gminy dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna).
6.    Nr XXXII/263/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2018r.”
(Zgodnie z treścią art. 11a ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 30 marca program opieki nad zwierzętami ).
7.    Nr XXXII/264/2018 w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego.
(Porozumienie będzie zawarte pomiędzy Gmina Białystok, Choroszcz, Czarną Białostocką, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Juchnowiec Kościelna, Supraśl, Wasilków,  Zabłudów  - w sprawie wspólnego realizowania postepowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz na usługi dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej członków stowarzyszenia wchodzących w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego).

Treść wszystkich uchwał opublikowana jest na stronie BIP Turośń Kościelna.

Złożone interpelacje i wnioski w większości dotyczyły poprawy nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach.
 
IMG 1200 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1207 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1208 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1218 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1229 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1234 Rozdzielczość Pulpitu
IMG 1238 Rozdzielczość Pulpitu
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników,
której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia
zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym
powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania
medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?

Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących
warunków:
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
- podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy przed
złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
- ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?

Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca
KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze
oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek jest dostępny u lekarzy
prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy
www.krus.gov.pl. Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez
zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych
KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?

Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:
- narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii – kierowani są do Centrów
Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej
Porębie, Jedlcu k. Kalisza oraz Iwoniczu Zdroju,
- kardiologicznymi – kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.

Kto za co płaci?

Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS.
Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży na podstawie pisemnego wniosku osoby
skierowanej na rehabilitację leczniczą, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu
uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym, i przedstawieniu biletów lub
rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację
leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego
dostępnego środka transportu zbiorowego, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd
danym środkiem, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

W 2017 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS
w Białymstoku skorzystało 967 osób z terenu województwa podlaskiego.

Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp
choroby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

plakat