Już po raz VI Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej zorganizowała VI Festiwal Sztuk Bożonarodzeniowych.
Składa się on z następujących  kategorii konkursowych:
Konkurs Plastyczny „Białe Boże Narodzenie barwami malowane”
Konkurs Wokalny „Kolędy i pastorałki głosami dziecięcymi wyśpiewane”
W tym roku zmieniono formułę Festiwalu o kategorie „Przedszkole”.
Z każdym rokiem bierze w nim udział coraz więcej uczestników i już nie tylko z województwa podlaskiego, ale i z Polski (np. szkoła z Chełmna). W tegorocznym wzięło udział ok. 2 tys. uczestników z 90 szkół i przedszkoli.
Celem konkursu jest nawiązanie do bogatej tradycji tworzenia dzieł malarskich przez wielu artystów przez wszystkie stulecia, których inspiracją były Święta Bożego Narodzenia, a jednocześnie „wyzwolone” wśród uczniów wyobraźni plastycznej
i „przelanie” na papier obrazów powstałych z przeżyć wigilijnych i bożonarodzeniowych.
Najpierw został  rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Komisja miała trudne zadanie, a poziom oceniono jako bardzo wysoki. Pierwsze miejsca zajęli: w kategorii – przedszkole  Karolina Maksimiuk z  NSP   w Niewodnicy Kościelnej, w kategorii klas I – III  Paweł Miastkowski  ze  SP      w Złotorii, a w kategorii klas IV – VI  Martyna Pietrzak z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie. W szkole powstała wystawa prac zagrodzonych i wyróżnionych.
Finał wokalny festiwalu odbył się 22 stycznia 2015 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej  w Niewodnicy Kościelnej.  W tym roku łagodna zima nie zakłóciła przyjazdu uczestników Festiwalu. Przyjechali do nas uczniowie wraz z nauczycielami      z wielu szkół podstawowych województwa podlaskiego i Polski (np. Szkoła Podstawowa w Chełmie). Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek w formie książki.
W konkursie kolęd i pastorałek pierwsze miejsca zajęli: w kategorii – przedszkole Zuzanna Drozdowska z Domowego Przedszkola „Bajeczka”  w Niewodnicy Kościelnej, w kategorii klas I -III Małgorzata Moszczyńska ze SP 12 w Białymstoku, w kategorii klas IV -VI Gabriela Jabłońska ze SP w Białymstoku.
Koncert finałowy odbył się w niedzielę 25 stycznia 2015 roku przy licznym udziale rodzin, mieszkańców i zaproszonych gości. Przy żłóbku i choince laureaci śpiewali kolędy i pastorałki.
Na uroczystości obecny był abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, który osobiście wręczał nagrody, Wiesław Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Małgorzata Helena – Łuczaj  - Dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Łapach, Witold Karczewski – Prezes Izby  Przemysłowo – Handlowej, Antoni Pełkowski – Starosta Białostocki, Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna, Adam Wiński – Dyrektor PFRON – u, Sławomir Kołodko Przewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna wraz z radnymi, Ksiądz Proboszcz Andrzej Sadowski.
Posłowie m. in . Jarosław Zieliński i Krzysztof Jurgiel przesłali listy gratulacyjne i nagrody. Na zakończenie głos zabrał abp Edward Ozorowski, gratulując zwycięzcom
i organizatorom.
Wojciech Strzałkowski – Konsul Republiki Chorwacji w Białymstoku przesłał również  w specjalnym liście życzenia wszystkim uczestnikom festiwalu i dyrekcji szkoły.
Kolejny Festiwal Sztuk Bożonarodzeniowych odbędzie się za rok. Zapraszamy do uczestnictwa.
jaselka niewodnica
 
jaselka niewodnica 2
 
jaselka niewodnica 3
 
jaselka niewodnica 4
 
jaselka niewodnica 5
 
 5 lutego 2015 r odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Turośń Kościelna. Radni oprócz głosowania nad uchwałami wybrali także z pośród swojego grona przedstawiciela do Stowarzyszenia „Gmin Górnej Narwi. Zgłoszono dwóch kandydatów do pełnienia tej funkcji. Pierwszym był przewodniczący Rady Sławomir Kołodko, drugim wiceprzewodniczący Sebastian Rybołowicz. Radni w głosowaniu jawnym wybrali Sebastiana Rybołowicza. Ponadto radni przyjęli uchwały:
Nr IV/20/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok.
Nr IV/21/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.
Nr IV/22/2015 w sprawie ustalenia – na rok budżetowy 2015 – planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr IV/23/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Turośń Kościelna prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Nr IV/24/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom.
Nr IV/25/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2015.
Nr IV/26/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2015- 2029.
Nr IV/27/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Nr IV/28/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Turośń Kościelna
do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
Nr IV/29/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych.
Nr IV/30/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych.
czwarta sesja 4
czwarta sesja
czwarta sesja 2
czwarta sesja 3
czwarta sesja 5
 
 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19 B, 51-168 Wrocław, na zlecenie Miasta Białystok przeprowadza pomiary i badania związane z opracowaniem „Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF)” obejmującego obszar dziesięciu podlaskich gmin tworzących Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja niniejszego opracowania odbywa się w ramach projektu Przygotowanie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 
Celem opracowania jest zbadanie obecnego systemu transportowego w mieście i jego obszarze funkcjonalnym oraz określenie potrzeb inwestycyjnych na kolejne lata. W ramach zadania przeprowadzane są m.in. inwentaryzacje parkingów w śródmieściu Białegostoku, celem określenia potrzeb parkingowych mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do centrum. Projekt przewiduje również określenie nowych lokalizacji miejsc postojowych oraz ewentualne wynikające z potrzeb zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. Badania prowadzane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 i od 21 do 23, w soboty od 9 do 14 i od 22 do 24 oraz w niedziele od 9 do 14 i od 21 do 23. Każda z osób pracująca przy tym projekcie posiada stosowny identyfikator.
 
Jednocześnie w ramach projektu analizowany jest także system transportu publicznego. W tym celu została przygotowana specjalna ankieta, w której każdy mieszkaniec Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego może się wypowiedzieć, jak według niego obecnie funkcjonuje komunikacja zbiorowa oraz co można jeszcze poprawić. Poniżej link do ankiety:
 
Ankieta dostępna będzie do dnia 23 lutego 2015 r.
 
Za pomoc w badaniach oraz udział w ankiecie serdecznie dziękujemy.
5 lutego 2015 r. w świetlicy w Turośni Dolnej odbyło się ostatnie już spotkanie z JORRGUSEM i Magdą Niewińską z cyklu "Warsztaty disco polo" w Gminie Turośń Kościelna. Nie zabrakło tańca, śpiewu, tworzenia muzyki, ćwiczeń z emisji głosu oraz oczywiście dobrej zabawy i uśmiechów na twarzach dzieci i młodzieży. Zajęcia zostały zorganizowane przez Wójta Gminy Turośń Kościelna, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
IMG 7459
 
IMG 7455
 
IMG 7446
 
IMG 7411
 
IMG 7423
 
                     IMG 7402              
 
IMG 7440
 
IMG 7438
 
IMG 7462
 
IMG 7416
 
IMG 7414
 
IMG 7408
 
IMG 7470
 
W związku ze zbliżającym się  końcem kadencji sołtysów i rad sołeckich w Gminie Turośń Kościelna w okresie od 7 lutego do 30 marca 2015 r. odbędą się zebrania wyborcze w poszczególnych sołectwach, podczas których mieszkańcy sołectw dokonają wyborów nowych sołtysów i rad sołeckich na lata 2015 – 2018.
Terminy, miejsca oraz porządek zebrań zostaną podane w zawiadomieniach, które rozplakatowane zostaną na terenie sołectwa na co najmniej 5 dni przed zebraniem wyborczym.
 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniach wyborczych.
 
                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                         Grzegorz Jakuć
W załączeniu: harmonogram zebrań wyborczych
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 122015.pdf)Zarządzenie Nr 12/2015[ ]
Szanowni Państwo,
 
W związku z otrzymaniem przez Gminę Turośń Kościelna dofinansowania na opracowanie PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ zwracam się z serdeczną prośbą o poświęcenie czasu ankieterowi i udzielenie mu jak najdokładniejszych i wyczerpujących informacji objętych ankietą.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który ułatwi nam zdobywanie dofinansowania do termomodernizacji oraz instalowania ekologicznych źródeł energii w budynkach gminnych i prywatnych. Realizacja planu sprawi, że będziemy mieli możliwość obniżenia kosztów opłat za energię i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
Ankieter, który Państwa odwiedzi ma za zadanie zebranie informacji dotyczących Państwa gospodarstwa, mających kluczowe znaczenie dla opracowania bazy danych i samego Planu.
Ponadto informuję, iż zebrane dane posłużą wyłącznie do opracowania Planu.
 
 
Z poważaniem                    
 
Wójt Gminy Turośń Kościelna  
Grzegorz Jakuć             
                                                                INFORMACJA
                                               ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ANKIECIE

 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19 B, 51-168 Wrocław, na zlecenie Miasta Białystok przeprowadza pomiary i badania związane z opracowaniem „Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF)” obejmującego obszar dziesięciu podlaskich gmin tworzących Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja niniejszego opracowania odbywa się w ramach projektu Przygotowanie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Celem opracowania jest zbadanie obecnego systemu transportowego w mieście i jego obszarze funkcjonalnym oraz określenie potrzeb inwestycyjnych na kolejne lata. W ramach zadania przeprowadzane są m.in. inwentaryzacje parkingów w śródmieściu Białegostoku, celem określenia potrzeb parkingowych mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do centrum. Projekt przewiduje również określenie nowych lokalizacji miejsc postojowych oraz ewentualne wynikające z potrzeb zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. Badania prowadzane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 i od 21 do 23, w soboty od 9 do 14 i od 22 do 24 oraz w niedziele od 9 do 14 i od 21 do 23. Każda z osób pracująca przy tym projekcie posiada stosowny identyfikator.

Jednocześnie w ramach projektu analizowany jest także system transportu publicznego. W tym celu została przygotowana specjalna ankieta, w której każdy mieszkaniec Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego może się wypowiedzieć, jak według niego obecnie funkcjonuje komunikacja zbiorowa oraz co można jeszcze poprawić. Poniżej link do ankiety:

http://goo.gl/forms/L3kWbfRW1e

Ankieta dostępna będzie do dnia 23 lutego 2015 r.

Za pomoc w badaniach oraz udział w ankiecie serdecznie dziękujemy.
Drugie spotkanie z cyklu "Warsztaty disco polo" w świetlicy Zalesianach 3.02.2015r. było pełne niespodzianek. Oprócz występów solowych oraz ćwiczeń z emosji głosu, uczestnicy wspólnie z JORRGUSEM i Magdą Niewińską napisali swój własny utwór muzyczny poczynając od tekstu po rytm i melodię. Zajęcia zostały zorganizowane przez Wójta Gminy Turośń Kościelna, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
IMG 7325
 
IMG 7326 IMG 7332
 
IMG 7330
 
IMG 7343
 
IMG 7337
 
IMG 7346
 
IMG 7347
 
IMG 7351
 
IMG 7353
29 stycznia 2015r. w świetlicy w Turośni Dolnej odbyły się "Warsztaty disco polo" z JORRGUSEM i Magdą Niewińską. Artyści podzielili się z dziećmi i młodzieżą swoją wiedzą dotyczącą śpiewu i występów scenicznych oraz zaprezentowali ćwiczenia służące rozwijaniu umiejętności wokalnych. Wizytę na warsztatach złożył również Pan Grzegorz Jakuć Wójt Gminy Turośń Kościelna.
 
IMG 7283
 
IMG 7253
 
IMG 7256
 
IMG 7259
 
IMG 7255
 
IMG 7261
 
IMG 7279
 
IMG 7263
 
IMG 7264 IMG 7277
 
IMG 7265
 
IMG 7286