plakat warsztaty swieta

W załączeniu zamieszczamy materiały dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: "Markowszyczna, Roszki-Wodźki - rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą"

Wnioski i zastrzeżenia można składać w formie pisemnej lub ustnej do 23 stycznia 2015 r. w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna lub przesyłać na adres Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.

Ponadto prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

orientacja DW681 682

                              plakat wigilia-1

 
4 grudnia 2014 r. odbyła się II Sesja VII kadencji Rady Gminy Turośń Kościelna. Na wstępie Wójt przedstawił informację o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Radni podczas obrad przyjęli uchwały w sprawie stawek podatkowych. Stawka podatku rolnego została przyjęta na poziomie roku 2014.  Podatek od środków transportu również został przyjęty na niezmienionym poziomie. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna wahają się w granicach 10 groszy w porównaniu do roku ubiegłego. Przykładowo podatek od budynków mieszkalnych w 2014 r. wynosił 0,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, natomiast w 2015 r. będzie wynosił 0,62 od 1 m² . Oprócz stawek podatkowych radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
druga sesja 3
 
 
druga sesja 4
 
druga sesja
 
druga sesja 2

Piętnastu radnych rozpoczynających VII  kadencję Rady Gminy Turośń Kościelna, oraz wójt Grzegorz Jakuć, uroczyście złożyli ślubowanie podczas sesji, która odbyła się w piątek 28 listopada 2014. Na uroczyste posiedzenie przybył ks. dziekan Krzysztof Jurczak, ks. proboszcz Andrzej Sadowski, burmistrz Łap Urszula Jabłońska, dyrektorzy palcówek oświatowych z terenu gminy i mieszkańcy.
 Obrady rozpoczęła zgodnie ze zwyczajem najstarsza radna, czyli w tym wypadku Pani Lucyna Szekalska. Radni w głosowaniu tajnym wybrali na Przewodniczącego Rady Pana Sławomira Kołodko, I wiceprzewodniczącym został Pan Leszek Kondzior, natomiast II Pan Sebastian Bartłomiej Rybołowicz. Podczas obrad wybrano również członków stałych komisji Rady Gminy Turośń Kościelna.
 Komisja Rewizyjna:
Grzegorz Bukłaha,
Piotr Borowski,
Wojciech Bogdanowicz,
Paweł Gołembicki,
Sławomir Kowalewicz
 Komisja Budżetowa:
Wojciech Bogdanowicz,
Sławomir Kołodko,
Leszek Kondzior,
Jarosław Czech,
Lucyna Szekalska.
 Komisja Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej:
Paweł Gołembicki,
Sebastian Bartłomiej Rybołowicz,
Adam Mielech,
Grzegorz Bukłaha,
Jarosław Bruszewski.
 Komisja Oświaty i Kultury:
Lucyna Szekalska,
Sławomir Kołodko,
Zuzanna Anna Tomaszewska- Niemczuk,
Beata Dryl,
Jadwiga Zofia Drozdowska.

 

pierwsz sesja 2

 

pierwsz sesja

 

pierwsz sesja 3

 

pierwsz sesja 4

 

pierwsz sesja 5

 

pierwsz sesja 6

 

pierwsz sesja 7

 

pierwsz sesja 8

 

pierwsz sesja 9

Po czterech latach pracy, w poniedziałek 10 listopada 2014 r. odbyła się uroczysta ostatnia sesja Rady Gminy Turośń Kościelna, kończąca szóstą kadencję samorządu gminnego.
 

 
Po zakończeniu ustalonego porządku obrad, podczas którego została podjęta uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna odbyło się uroczyste zakończenie kadencji. Głos zabrał  Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Mularczyk, który przede wszystkim skierował podziękowania do kolegów radnych oraz Wójta Gminy za zgodną i solidarną współpracę. Podczas sesji nie zabrakło również podziękowań dla radnych, którzy z rąk Wójta otrzymali drobne upominki, będące dowodem uznania za zaangażowanie w sprawy gminy i lokalnej społeczności.
 

 
Radna Beata Dryl wystąpiła z prośbą o wykreślenie z porządku obrad punktów 4, 5, 6 dotyczących kolejno: rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 r., rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok oraz analizy średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku leśnego na 2015 r. oraz stawek podatku od środków transportowych.