Zmień kontrast

Inwestycje w 2016 roku

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 

Wybudowano 2922 m sieci wod. – kan. za kwotę 228.780,00 Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. wybudowały sieci w Niewodnicy Kościelnej, Nieckach, Trypuciach, Tołczach i Turośni Kościelnej.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej

Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia; planuje się do końca listopada br. złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zlecić opracowanie podkładów geodezyjnych. W marcu planowane jest wpisanie aglomeracji Turośń Kościelna do KPOŚK w ramach V aktualizacji, wówczas będzie możliwość składania wniosku o dofinansowanie.

3. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna

W październiku br. złożono wniosek o dofinansowanie na kwotę 7.779.401,27 zł. Realizację projektu planuje się w okresie od maja 2017 do sierpnia 2018r.

4. Modernizacja drogi powiatowej ul. Topole na odcinku od Traktu Napoleońskiego do drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie

Za kwotę 825.431,36 zł (50 % Gmina, 50% Powiat) zmodernizowano ulicę Topole w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie do skrzyżowania z ul. Trakt Napoleoński, została ona wykonana w technologii poczwórnego utrwalenia emulsją. W ramach inwestycji zostały wykonane także zjazdy.

5. Przebudowa drogi powiatowej w m. Bojary

Zrealizowane za kwotę 684.448,91 zł (50 % Gmina, 50% Powiat). W ramach inwestycji w Bojarach w obrębie miejscowości wybudowano chodniki, nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Poza terenem miejscowości w kierunku przejazdu PKP wykonano utwardzenie nawierzchni metodą poczwórnego utrwalenia emulsją oraz żwirowe zjazdy na działki rolnicze. Łączna długość drogi: 2035,74 m.

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady

Zrealizowano brakujący około 200 m odcinek nawierzchni asfaltowej, szacowany koszt 60.000,00 (50 % Gmina, 50% Powiat).

7. Budowa wiaty przystankowej

Zamontowano dwie wiaty przystankowe w Topilcu i Niewodnicy Kościelnej za kwotę 8 tys. zł.

8. Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Cibory

Opracowano dokumentację techniczna i złożono wniosek w ramach PRGiPID. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2017r., przewidywany koszt to około 1,9 mln zł, z czego 50 % to dotacja z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

9. Przebudowa drogi gminnej w Pomigacze – Lubejki

Opracowano dokumentację techniczna i złożono wniosek w ramach PROW 2014-2020, nie uzyskano dofinasowania. Wniosek zostanie złożony ponownie w kolejnym konkursie.

10. Wykonanie modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej

Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy, który posłuży do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach PROW 2014-2020. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to styczeń 2017r. Szacowany koszt inwestycji 3,01 miliona zł. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej ma na celu zwiększenia wydajności istniejącej oczyszczalni celem przystosowania dla potrzeb gminnego systemu kanalizacyjnego.

11. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna

Zamontowano 25 lamp oświetleniowych w miejscowościach Turośń Kościelna, Barszczówce, Baciutach Stacji, Niewodnicy Kościelnej, Niewodnicy Koryckiej, Turośni Dolnej, Czaczkach Wielkich, Iwanówce, Zalesianach, Markowszczyźnie. Całkowity koszt to 52.088,50 zł.

12. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Do końca grudnia planuje się złożyć wniosek na dofinasowanie termomodernizacji remiz. DO 31 grudnia trwa nabór w ramach RPOWP 2014-2020.

13. Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – turystyczne

Opracowano dokumentacje projektowe dla działek w Niewodnicy Kościelnej, Niewodnicy Koryckiej, Zalesianach, Chodorach, Juraszkach i Tołczach. Na początku przyszłego roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach LGD NAREW. Złożenie wniosku i realizacja przewidywana jest na rok 2017 i 2018.

14. Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1516B (ul. Lipowa)

Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Białostockim, który finansował materiały, natomiast Gmina wykonała dokumentację techniczną, niezbędne roboty budowlane oraz zapewni nadzór inwestorski. Wykonano 380 m chodnika. Dalszy etap budowy chodnika realizowany będzie w roku 2017.

Inwestycje w 2015 roku

Kolejny rok w inwestycjach za nami. Pomimo że rok 2015 był okresem przejściowym pomiędzy okresami programowania unijnego, Gminie udało się zrealizować szereg inwestycji. Poniżej najważniejsze:

 

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy

W mijającym roku w wyniku przeprowadzonych przetargów udało się wybudować 2085 m sieci wodociągowej i 433 m sieci kanalizacyjnej. Dzięki tej inwestycji możliwe było m .in. odłączenie starej i wysłużonej hydroforni znajdującej się w budynku po byłej szkole w Czaczkach Małych, oraz zasilenie w wodę pięciu miejscowości z wodociągu Gminy Suraż. Ponadto uzbrojono działki budowlane na ul. Wysokie w Turośni Kościelnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 310 tys. złotych.

 

Montaż wiat przystankowych

Za kwotę 8 tysięcy złotych ustawiono wiaty przystankowe w Trypuciach i Zawadach. Powyższe działanie poprawi komfort i bezpieczeństwo dzieci oraz młodzieży szkolnej oczekujących na autobus.

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz mieszkańców zamontowała 24 lampy oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Baciuty, Czaczki Małe, Niecki, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Zalesiany, Tołcze, Trypucie, Iwanówka, Turośń Kościelna, Piećki. Wartość rozbudowanego oświetlenia ulicznego wyniosła ponad 58 tys. złotych.

 

Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna

W maju tego roku dokończono rozpoczętą w 2014r. inwestycję polegająca na modernizacji systemu centralnego ogrzewania w remizach strażackich. W pięciu remizach zostały zamontowane pompy ciepła i kolektory słoneczne. Wykonanie prac było możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w kwocie 433 882 zł.

 

Wyposażenie szkół

W roku bieżącym zakupiono nowy kocioł gazowy do centralnego do Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej. Zadanie zrealizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi, które pozyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na działania termomodernizacyjne na terenie swojej działalności. Całkowita wartość dostarczonego i zamontowanego kotła wyniosła 21 894 zł (w tym dofinansowanie ponad 18 000 zł). Ponadto ze środków własnych zakupiono zmywarkę do Samorządowego Przedszkola w Turośni Kościelnej.