Poniżej zamieszczamy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń kościelna wraz z załącznikiem graficznym

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/267/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna”