W dniu 19 marca 2015 r. odbyła się V sesja Rady Gminy VII Kadencji.
Po rozpatrzeniu i podjęciu uchwał radni zapoznali się ze stanowiskiem Towarzystwa przyjaciół Turośni Dolnej oraz części mieszkańców wsi Turośń Dolna dotyczącym planowanej przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 681 i 682 na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki. Mieszkańcy przedstawili swoje uwagi oraz zarzuty do zaproponowanego przebiegu drogi i złożyli wniosek o zorganizowanie ponownych konsultacji z przedstawicielami PZDW.
Podjęte zostały następujące uchwały:
Nr V/31/2015 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Nr V/32/2015 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.
Nr V/33/2015 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok”.
Nr V/34/2015 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna.
Nr V/35/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr V/36/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok.
Nr V/37/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2015- 2029.
Nr V/38/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna.
Nr V/39/2015 w sprawie prowadzenia przez Urząd Gminy obsługi administracyjnej, finansowo- księgowej oraz organizacyjnej jednostek oświatowych.
Większość zgłaszanych przez radnych interpelacji dotyczyła potrzeby poprawy stanu nawierzchni dróg na terenie gminy.
 VsesjaVIIkadencji 1
 
VsesjaVIIkadencji 2
 
VsesjaVIIkadencji 3