Obrady XVII Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna odbyły się 1 września 2016 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku Pan Jacek Beim, który przedstawił wniosek o uznanie za ochronne lasów o pow. 634,90 ha (stanowiących własność Nadleśnictwa)  położonych na terenie naszej gminy. Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem i wyjaśnieniami Pana Beima radni negatywnie zaopiniowali powyższy wniosek.
 
Ponadto Rada Gminy podjęła następujące  uchwały :
 
-  dotyczące budżetu Gminy w 2016 r.
 
Nr XVII/131/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016, 
 
Nr XVII/132/2016 w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2016-2030, 
 
Nr XVII/133/2016  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu,
 
Nr XVII/134/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na finansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady”,
 
Nr XVII/135/2016  w sprawie zapewnienia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu,
 
Nr XVII/136/2016  w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
 
Uchwałami:  nr XVII/126/2016 i nr XVII/127/2016  Rada  Gminy nadała  nazwy ulic drogom wewnętrznym :
 
na wniosek mieszkańców  miejscowości  Niewodnica Kościelna  - „ ulica Liliowa” (działka nr geod. 478/11 stanowiąca własność osób prywatnych) i „ulica Sarnia” ( działka nr geod. 94/1 stanowiąca własność Gminy Turośń Kościelna)
i na wniosek mieszkańców Zalesian – „ulica Topolowa” (działki nr geod. 130/2 i 162, stanowiące własność Gminy Turośń Kościelna) i „ulica Kalinowa” (działka geod. Nr 134/8 stanowiąca własność prywatną).
 
Uchwałą Nr XVII/125/2016 przejęto od Powiatu Białostockiego prowadzenie zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej nr 1516B  (ul. Lipowa).
 
Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym :
- uchwała Nr XVII/128/2016 – dotyczy nieruchomości niezabudowanej  nr 217/4 o pow. 0,0587 ha położonej w m. Iwanówka
- uchwała Nr XVII/129/2016 - dotyczy nieruchomości niezabudowanej  nr 217/3 o pow. 0,0240 ha położonej w m. Iwanówka

 

oraz wyrażono zgodę na dokonanie dla OSP Iwanówka darowizny nieruchomości niezabudowanej nr 217/2 o pow. 0,0320 ha. – uchwała Nr XVII/130/2016

 

Radni dokonali zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy podejmując uchwały:

 

 Nr XVII/137/2016 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turośń Kościelna ( ze składu komisji odwołano radnych:  Grzegorza Bukłaha – przewodniczącego komisji i Sławomira Kowalewicza, natomiast w skład komisji powołano: radnego Jarosława Czecha na przewodniczącego komisji i radnego Adama Mielecha na członka komisji) ,
 
Nr XVII/138/2016 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy Turośń Kościelna ( ze składu komisji odwołano radnych: Wojciecha Bogdanowicza, Sławomira Kołodko i Lucynę Szekalską, w skład komisji powołano radnych: Beatę Dryl, Jadwigę Drozodwską oraz Sebastiana Bartłomieja Rybołowicza) ,
 
Nr XVII/139/2016 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Turośń Kościelna ( ze składu komisji odwołano radną Zuzannę Annę Tomaszewską Niemczuk, a powołano radnego Jarosława Bruszewskiego).
 
Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna.

 

Złożone interpelacje w większości dotyczyły poprawy nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach.

 

W punkcie „wolne wnioski” mieszkaniec miejscowości Czaczki Wielkie przedstawił swoje stanowisko w związku z toczącym się postepowaniem administracyjnym dotyczącym wydania negatywnej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie planowanej budowy budynku obory do hodowli bydła mięsnego o łącznej obsadzie 161 sztuk.

 

Na zakończenie obrad Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Bożena Bieryło poinformowała, iż Gmina Turośń Kościelna po raz kolejny zgłosiła udział w Narodowym Czytaniu i zachęcała wszystkich do wspólnego czytania powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”,  które w naszej gminie odbędzie się w dwóch terminach:

 

2 września o godz. 11.00 w bibliotece publicznej w Turośni Kościelnej

 

3 września o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej.

 

Pani Dyrektor zaprosiła również wszystkich na piknik historyczny , który odbędzie się   11 września b.r. na placu przy bibliotece w Turośni Kościelnej.