Przyjęcie budżetu na 2014 r i życzenia noworoczne - tak wyglądała XXIX sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VI Kadencji, która odbyła się 30 grudnia 2013 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
 
 
   Rok 2013, jest to ostatni rok programowania 2007-2013 i podpisywania umów do realizacji w latach 2014-2015, gdzie gmina może pozyskać środki zewnętrzne pochodzące z Unii Europejskiej. Dochody budżetu gminy na 2014 r. zaplanowano w łącznej kwocie 21.422.597 zł z czego: dochody bieżące - 14.622.533 zł, dochody majątkowe - 6.800.064 zł. Planowane wydatki to 23.739.496 zł, z czego: wydatki bieżące - 14.094.497 zł, a wydatki inwestycyjne - 9.644.999 zł. Ponad 6.393.000,00 zł gmina pozyska ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. W planach jest miedzy innymi: modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach etap I, budowa drogi Niewodnica Kościelna- Trypucie, zakup kolektorów słonecznych, czy rozbudowa oświetlenia gminy. (wszystkie inwestycje zamieszczono w Nowinach Naszej Gminy, także wersja elektroniczna na str. Gminy). Radni przyjęli także uchwały dotyczące:Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014 – 2029, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w sprawie planów pracy komisji i Rady Gminy oraz pozytywnie zaopiniowali projekt planu ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego (treść wszystkich uchwał zamieszczamy w BIP-ie).
   Na zakończenie Wójt Grzegorz Jakuć życzył zebranym dużo zdrowia, optymizmu i sukcesów w Nowym Roku oraz pomyślnej realizacji wszystkich zaplanowanych zadań i inwestycji w ostatnim roku kadencji obecnego samorządu.