Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, iż przystępuje do złożenia wniosku, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośń Kościelna.
Dotacje udzielane będą na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu, lub w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany – na jego transport i unieszkodliwienie. Wysokość dotacji stanowi 100% poniesionych kosztów.

UWAGA! Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Termin składania wniosków: do 20 kwietnia 2018 r.

W celu uzyskania dotacji należy złożyć następujące dokumenty:
- deklarację uczestnictwa w projekcie,
- kopię tytułu prawnego do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej),
- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
- kopię zgłoszenia wykonania zmiany pokrycia dachowego złożonego w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (gdy jest wymagane, tzn. jeżeli planowany do usunięcia azbest znajduje się na budynkach) – wnioski do pobrania ze strony: www.powiatbialostocki.pl

Więcej informacji pod nr telefonu: 85 7158015