Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej zrealizował projekt Pn. „ Między nami sąsiadami- Lokalna Pracownia Aktywności w Turoni Kościelnej" w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, realizowanego w ramach umowy  Nr UDA-POKL.07.03.00-20-232/11-00. Projekt został realizowany w okresie od 01.03.2012r. do 31.07.2012r.
Udział w projekcie był bezpłatny.W projekcie uczestniczyła 10 osobowa grupa beneficjentów - mieszkańców naszej gminy. Program projektu został dostosowany do ich potrzeb, dlatego koncentruje się na umiejętnościach, które sprzyjają efektywnemu funkcjonowaniu w sytuacjach zawodowych.
 
Główne cele projektu:
 • podniesienie aktywności społecznej mieszkańców gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

 • popularyzacja kultury twórczości artystycznej oraz tradycji lokalnych,

 • integracja środowiska lokalnego,

 • przeciwdziałanie sterootypacji postrzegania zawodów jako męskie i kobiece, jako barierze psychologiczno – społecznej w dostępie do rynku pracy.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
 • warsztaty socjologiczne - Bierność i aktywność bariery organizacyjne i metody ich przełamywania

W 12 godzinnych warsztatach prowadzonych przez socjologa wykorzystano środki multimedialne. W ramach warsztatów stworzono ogólną wiedzę obrazu polskiego mieszkańca/- ki wsi. Omówiono bariery utrudniające angażowanie się ludzi w działania społeczne. Omówiono społeczne problemy stereotypizacji podziału ról na męskie i kobiece w kontekście równości szans płci. Pracowano nad strategią włączania ludzi w programy społeczne.
 • warsztaty z psychologiemOd motywacji do samooceny

Beneficjenci projektu uczestniczyli w 16 godzinnych warsztatach psychologicznych pt. "Od motywacji do samooceny". Podczas spotkań uczestnicy poznali słabe i mocne strony swojego wizerunku, uczestniczyli w ćwiczeniach stymulujących w znacznym stopniu aktywność kulturalną, społeczną i zawodową.
 • warsztaty rękodzielnictwaSutasz - makrama

Cykl warsztatów rękodzielniczych miał na celu popularyzację kultury, twórczości artystycznej oraz tradycji lokalnych. Na zajęciach uczestnicy projektu poznali szeroką gamę technik artystycznych m.in. sztuki tworzenia kompozycji florystycznych z kwiatów sztucznych i suchych, tworzenie biżuterii i dekoracji techniką haft-sutasz, tworzenie biżuterii i dekoracji techniką makramy. Grupa uczestników miała ogromny zapał do twórczej pracy i głowy pełne pomysłów.
Spotkania miały miejsce w świetlicy wiejskiej w miejscowości Turośń Dolna.
Zajęcia ukierunkowano na aktywny udział wszystkich uczestników.  
Różnorodną tematykę zajęć ułożono w taki sposób, aby zintegrować grupę oraz poszerzyć
wiedzę i umiejętności uczestników, jak również zainspirować ich do
dalszego samodzielnego rozwoju.
                                       
 
Każdy z beneficjentów projektu wziął udział w dwóch wizytach studyjnych:
 1. wyjazd do Muzeum wsi w Osowiczach

 2. wyjazd Szlakiem Rękodzieła Ludowego Białystok - Czarna Białostocka - Sokółka.

   

   

                                               
   
Zorganizowana została LOKALNA DEBATA PUBLICZNA, będąca platformą wymiany doświadczeń środowiska lokalnego, mająca na celu integrację społeczną i promowanie aktywności lokalnej. W ramach Lokalnej Debaty Publicznej przestawiono założenia i strategie tworzenia warunków dla rozwoju oddolnych inicjatyw lokalnych Gminy Turośń Kościelna w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami kultury. Prezentacja została przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.
Przykłady dobrych praktyk w zakresie promowania aktywnego stylu życia "Naturalnie aktywni" zostały przedstawione przez:
 
- Panią Marlena Banel kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej,
 
- Pani Edyta Kosakowska ze Związku Młodzieży Wiejskiej,
 
- Pani Katarzyna Klimczuk-Wlaźlak ze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi,
 
- Pani Danuta Sadowska z Towarzystwa Walki z Kalectwem.
 
W dalszym punkcie spotkania Koordynator projektu pt. '" Między nami sąsiadami - Lokalna Pracownia Aktywności w Turośni Kościelnej" Pani Beata Górska dokonała prezentacji projektu i wyrobów artystycznych powstałych w ramach działań projektowych.
 
Podczas przerwy zaprezentowała się starsza grupa Młodzieżowej Grupy Folkowej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, pod kierunkiem Pana Lecha Jana Mazurka.
 
W dalszej części spotkania w dyskusji panelowej pod nazwą "Folklor ze smakiem - cele społeczne i kulturalne" w kontekście rynku pracy zaprezentował się Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Filia w Łapach.
 
                          
 
Do udziału w spotkaniu zaproszono mieszkańców gminy, przedstawicieli władzy samorządowych oraz organizacji pozarządowych działający w na terenie gminy, jak i poza jej obszarem.
 
                                                   
                         
 
Na zakończenie spotkania uczestnicy obejrzeli prezentację przygotowaną przez KLUB GLOBROTERÓW "TOTUTOTAM" pod nazwą "Polska Ekspedycja Amazońska"
 
Ponadto utworzona została LOKALNA PRACOWNIA AKTYWNOŚCI w ramach, której utworzono koalicję na rzecz pracy w środowisku lokalnym, zainicjowano ruchy samopomocowe i obywatelskie, promowano działania woluntarystyczne, zainicjowano wydarzenia kulturalne, bank informacji lokalnej, lokalną giełdę pracy. W ramach Lokalnej Pracownia Aktywności jako ośrodka animacji i rozwoju kulturalno - społeczno - zawodowego zintegrowana grupa uczestników dzieliła się doświadczeniami, angażując się w ćwiczenia przeplatane przekazywaną przez instruktorów rzetelną wiedzą, pozwalającą każdemu uczestnikowi odnaleźć w zajęciach elementy wartościowe i inspirujące. Beneficjenci pod czujnym okiem instruktorów zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu kształtowania kompetencji osobistych i interpersonalnych, rękodzielnictwa oraz aktywności wykorzystywanej zarówno w sferze społecznej jak i na otwartym rynku pracy.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nr projektu UDA-POKL.07.03.00-20-232/11 pn. „Między nami sąsiadami – Lokalna Pracownia Aktywności w Turośni Kościelnej”