Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Od lipca do października 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury zrealizował projekt pn. "Wyedukowany lider - wspólna sprawa" współfinansowany środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Dwunastoosobowa grupa uczestników - lokalnych liderów zdobyła wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu budowania partnerstw lokalnych, zdolności ubiegania się oddolnego o granty, umiejętności oddolnego diagnozowania problemów społecznych i proponowania własnych rozwiązań. W ramach projektu były zrealizowane działania o charakterze wspierającym oferty edukacyjne podnoszące umiejętności zawodowe przydatne poza rolnictwem.
Zajęcia miały miejsce w świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej. Udział w projekcie był bezpłatny.
 
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
  • W miesiącu sierpniu zrealizowano szkolenie pod nazwą "Warsztaty, strategie, projekty". Tematyką szkolenia były m.in. zagadnienia poruszające zasady partycypacji społecznej, partnerskiego planowania, komunikacji społecznej, problemu stereotypizacji podziału ról na męskie i kobiece w kontekście równości szans płci.
                 
  • W miesiącu wrześniu zrealizowane zostało szkolenie pn. "Jestem aktywny, jestem pomocny, jestem liderem". Główną tematyką szkolenia było omawianie problemów, na jakie napotykają mieszkańcy oraz zapoznanie się z propozycjami działań obywatelskich i społecznych. Omówiono również główne zadania lidera, przedstawiono umiejętność reprezentowania interesów społecznych, alternatywy edukacyjne ukierunkowane na podniesienie umiejętności zawodowych przydatnych poza rol- lider w społeczności lokalnej, zasady i praktyka partycypacji obywatelskiej, partnerskie planowanie, realizacja projektu.
 
 
  • Przełom miesiąca września i października to cykl warsztatów garncarskich, plecionkarskich, tkackich oraz działań środowiskowych pn. „Techniki wytwórcze Podlasia” jako alternatywa edukacyjna umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem:
Warsztaty garncarskie
Dwanaście godziny zabawy i przygody z garncarstwem. Spotkania posiadały także aspekt dydaktyczna-wychowawczy. W czasie warsztatów uczestnicy poznali historię garncarstwa, tradycje i techniki garncarskie - podstawowe chwyty, wykonywanie prostych i niedużych form. Próbowali własnych sił na kole garncarskim oraz samodzielnie lepili w glinie.
 
               
                      
 
Warsztaty plecionkarskie
Przygoda z wikliną, czyli jak wyplatać kosze i tworzyć przestrzenne formy to kolejne wyzwanie, które stało przed uczestnikami projektu. Dyplomowany rzemieślnik - czeladnik w zawodzie plecionkarz - koszykarz uczył różnych splotów i technik plecionkarskich z wykorzystaniem różnorodnych surowców.
 
Warsztaty tkackie
Uczestnicy zapoznali się z technikami tkackimi, zasadami projektowania oraz oknsultacje przy wykonywaniu własnej tkaniny. Stworzyli własne, wyjątkowe gobeliny.
 
W ramach czterech spotkań z mieszkańcami pn. „Działania środowiskowe – Dni współpracy” w Trypuciach, Pomigaczach, Chodorach oraz Turośni Kościelnej zaprezentowano dobre praktyki, wspólnie zrealizowano zadania, które z jednej strony pomogą w przygotowaniu i realizacji późniejszych projektów, projektów drugiej zintegrują środowisko lokalne. Co więcej, dzięki działaniom środowiskowym nastąpiła integracja społeczności lokalnej i zwiększenie szans na wspólną współpracę na rzecz mieszkańców Gminy.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Nr UDA-POKL.09.05.00-20-659/11-00, pn. ”Wyedukowany lider-wspólna sprawa”