Zmień kontrast

Zmień rozmiar
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach /Dz. U. z 2016r. poz. 2249/ , która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu m.in. przepisów ustawy nie stosuje się do drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zobowiązani są nadal:
- przedsiębiorcy,
- zarządcy dróg,
- gminy,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jeśli usunięcie drzewa jest z nią związane.
Dotyczy to drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
oraz krzewów rosnących na powierzchni powyżej 25 m2.
 
Wniosek na wycinkę drzewa znajduje się w zakładce "Druki do pobrania".
Aby uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew z lasu należy uzyskać wypis z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku a następnie skontaktować się z leśnikiem:
Dawid Nowicki - tel: 533337563