Zmień kontrast

 
W Gminie Turośń Kościelna realizowany jest „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

W 2017 roku do programu zakwalifikowały się: Zespół Szkół w Turośni Kościelnej oraz Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach.


Szkoły na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w szczególności lektur szkolnych do bibliotek otrzymały wsparcie w wysokości:

Nazwa szkoły
środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
wkład własny Gminy
Razem
Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej
5699,00 zł
1424,75 zł
7123,75 zł
Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Gimnazjum im. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej
6301,00 zł
1575,25 zł
7876,25 zł
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach
4000,00 zł
1000,00 zł
5000,00 zł
Razem
16000,00 zł
4000,00 zł
20000,00 zł
Programy edukacyjne realizowane w roku 2018:
 
 
 
 
Programy edukacyjne realizowane w roku 2017:
 
 
Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turośń Kościelna, wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

  • Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na podstawie kryteriów określonych w Uchwale XXII/177/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turośń Kościelna oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Kryteria przedstawione są w tabeli: 
 
Lp. Kryterium
Ilość punktów
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1 Kandydat realizował obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie Gminy Turośń Kościelna
5 pkt
Oświadczenie rodziców
2 Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Turośń Kościelna
5 pkt
Oświadczenie rodziców
3 Na terenie Gminy Turośń Kościelna wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata
3 pkt
Oświadczenie rodziców
4 Rodzice/jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracuje na terenie Gminy Turośń Kościelna
2 pkt
Oświadczenie rodziców
5 Na terenie Gminy Turośń Kościelna zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek), wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki
2 pkt
Oświadczenie rodziców
Kryteria naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych w Gminie Turośń Kościelna, wraz z liczbą punktów za nie przysługującą oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują następujące kryteria, dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów oraz liczba punktów do uzyskania za poszczególne kryteria:
– kryteria mające jednakową wartość, określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) tzw. kryteria ustawowe:
    1) wielodzietność rodziny kandydata;
    2) niepełnosprawność kandydata;
    3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
– oraz kryteria wraz z liczbą punktów za nie przysługującą oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale nr XXII/178/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tzw. kryteria samorządowe przedstawione w poniższej tabeli:
 
Lp.
Kryterium

Ilość punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1 Pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym przez rodzica samotnie wychowującego dziecko, przy czym samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
10 pkt
- oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub o wykonywaniu pracy w ramach umowy cywilno-prawnej,
- oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym,
- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
2
Pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym przez obydwoje z rodziców
8 pkt
3
Odprowadzanie podatku dochodowego, przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych), na rzecz Gminy Turośń Kościelna
5 pkt
- oświadczenie o wskazaniu w ostatnim rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) miejsca zamieszkania na terenie Gminy Turośń Kościelna,

4

Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
2 pkt
- oświadczenie o złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu przez  rodzeństwo dziecka,

5

Zadeklarowanie przez rodziców dziecka do korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków, po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin, za każdą zadeklarowaną godzinę
1 pkt
- oświadczenie zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna.

 

L.p.
Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
od 10 marca 2017 r.
do 31 marca 2017 r.
od 8 maja 2017 r.
do 15 maja 2017 r
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
od 3 kwietnia 2017 r.
do 10 kwietnia 2017 r.
od 16 maja 2017 r.
do 19 maja 2017 r
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
11 kwietnia 2017 r.
23 maja 2017 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
od 19 kwietnia 2017 r.
do 21 kwietnia 2017 r.
od 24 maja 2017 r.
do 30 maja 2017 r
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
24 kwietnia 2017 r.
31 maja 2017 r.