STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
od 1 marca 2021 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XXI/166/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lutego 2021 r. wynosi 26 zł miesięcznie za każdą osobę.

Zgodnie z § 4 w/w Uchwały, zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 złotych miesięcznie za każdą osobę.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 78,00 złotych od osoby.

INFORMACJA

MPO Sp. z o.o. informuje, że w dniu

16 stycznia 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

w Trypuciach będzie zamknięty.

 

Informujemy, że zmianie uległa metoda naliczania opłaty za odpady komunalne, która z dniem 1 stycznia 2021 r. zależna jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z powyższą zmianą, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację na odpady komunalne (wzór deklaracji w załączeniu).

Stawki dostępne są w zakładce: http://www.turosnkoscielna.pl/ochrona-srodowiska/info-menu-smieci/oplaty

Ponadto, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, narzuca na wszystkich mieszkańców obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Dotychczas mieszkańcy mogli zbierać odpady w sposób selektywny lub nieselektywny. Ustawodawca wprowadził obowiązek wysegregowania ze strumienia odpadów zmieszanych wszystkich frakcji, które nadają się do powtórnego przetworzenia tj.:

-       papier,

-       metale, tworzywa sztuczne,

-       szkło,

-       bioodpady.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami urzędu pod nr tel. 85 7158015 lub 85 7158021.