Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że terminy płatności i wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. nie ulegają zmianie. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi, w następujących terminach: 

I kwartał - do 15 marca

II kwartał - do 15 maja

III kwartał - do 15 września

IV kwartał - do 15 listopada

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje, że w dniu 6 stycznia 2018 r.
(sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się
w miejscowości Trypucie, na terenie dawnej bazy SKR,  będzie  nieczynny. 

Baciuty, Baciuty Stacja, Baciuty Kolonia, Dobrowoda, Zawady, Topilec, Topilec Kolonia

 

Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Chodory

 

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

4.I,  1.II

1.III,  5.IV

10.V,   7,21.VI

5,19.VII,  9,24.VIII

6.IX,  4.X

8.XI,  6.XII

2.I, 1.II

1.III, 3.IV

7.V,  1.VI

2.VII, 1.VIII

3.IX, 1.X

5.XI, 3.XII

15.I,   19.II, 

19.III,   16.IV, 

14.V,    11,25.VI,

 9,23.VII,  13,27.VIII,

   17.IX,  15.X,

 12.XI,    10.XII

8.I,  7.II,

7.III,  9.IV,

11.V,  7.VI,

6.VII, 7.VIII, 

 7.IX,  5.X,

9.XI,  7.XII

GABARYRTY     9.III,     1.X

GABARYTY    21.III,      5.X

Niewodnica Kościelna

 

Turośń Dolna, Bojary, Stoczki, Piećki, Dołki, Borowskie: Żaki, Wypychy, Olki, Cibory, Gziki, Michały, Skórki,

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

9.I,  12.II,

12.III,  9.IV,

7.V,   4,18.VI,

 2,16.VII,  6,20.VIII,

  10.IX,   8.X,

5.XI,   3.XII

3.I,   2.II,

2.III,  4.IV,

8.V,  4.VI,

3.VII,  2.VIII,

 4.IX,   2.X,

6.XI,   4.XII

16.I,  20.II, 

 20.III,   17.IV,

 15.V,    12,26.VI,

  10,24.VII,  14,28.VIII,

 24.IX,   22.X, 

19.XI,  17.XII

9.I,   8.II,

8.III,  10.IV,

14.V,  8.VI,

9.VII,  8.VIII,

 10.IX,  8.X,

12.XI,  10.XII

GABARYTY    16.III,      2.X,

GABARYTY    23.III,      12.X,

Niewodnica Korycka, Trypucie

Turośń Kościelna

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

10.I,   13.II,

13.III,  10.IV,

8.V,   5,19.VI,

 3,17.VII,  7,21.VIII,

 11.IX,    9.X, 

 6.XI,  4.XII

4.I,   5.II,

5.III,  5.IV,

9.V,  5.VI,

4.VII,  3.VIII,

  5.IX,   3.X,

7.XI,   5.XII

18.I,  15.II,

15.III,  12.IV,

17.V,    8,22.VI,

6,20.VII,   3,17.VIII,

13.IX,   11.X,

9.XI,  7.XII

10.I,   9.II,

9.III, 11.IV,

15.V,  11.VI,

10.VII,  9.VIII,

11.IX,  9.X,

13.XI,   11.XII

GABARYTY    19.III,      3.X,

GABARYTY    26.III,      19.X,

Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki,
Barszczówka, Tołcze

- Prosimy o wystawienie pojemników lub worków przed posesję do godz. 6:00 rano w wyznaczonym dniu odbioru.

- W przypadku awarii sprzętu oraz innych zdarzeń losowych odbiór odpadów nastąpi w kolejnym dniu roboczym.

- odpady zielone, chemikalia, odpady budowlane
(do 300 kg) należy dostarczać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

w miejscowości Trypucie (baza byłego SKR) w każdą sobotę w godz. 7.00 - 13.00

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

11.I,   14.II, 

 14.III,  11.IV,  

9.V,  6,20.VI,

  4,18.VII,  8,22.VIII,

 12.IX,  10.X,

7.XI, 5.XII

5.I,  6.II,

6.III,  6.IV,

10.V,   6.VI,

5.VII,  6.VIII, 

 6.IX,   4.X, 

 8.XI,  6.XII

GABARYTY    20.III,      4.X,

 

 

 

 
Wykaz informacji zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wójt Gminy Turośń Kościelna przedstawia, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250  z późn. zm.), następujące informacje:
  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Turośń Kościelna jest firma MPO Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48.
  2. Zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turośń Kościelna zostały zagospodarowane przez podmiot odbierający odpady komunalne w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, 18-300 Zambrów.
  3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2017 wyniósł 32,430 %.
    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2017 wyniósł 20,739 %.
    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów komunalnych i rozbiórkowych w roku 2017 wyniósł 100 %.
  4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) czynny jest w każdą sobotę (oprócz świąt) w godzinach 7.00-13.00 w miejscowości Trypucie (baza dawnego SKR).
  5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest 2 razy do roku bezpośrednio z nieruchomości przez przedsiębiorstwo MPO Sp. z o. o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, natomiast we własnym zakresie właściciele nieruchomości mogą przekazywać do w/w PSZOKu.