Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku są zobowiązani do złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     Termin składania deklaracji to 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklarację należy złożyć w formie pisemnej osobiście
w siedzibie Urzędu (pokój 21), pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
      Złożona deklaracja jest podstawą do naliczenia ryczałtowej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
       
     Składający deklarację zobowiązany jest uiszczać ryczałtową stawkę opłaty do dnia 15 czerwca każdego roku, z góry, za każdy bieżący rok kalendarzowy. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję.
     Roczna opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 132 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
     Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny roczna opłata ryczałtowa wynosi 234 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.