STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
od 1 lutego 2019 r.


   Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. wynoszą:

Nieruchomości zamieszkałe (stawka miesięczna)

sposób selektywny:

1) gospodarstwo domowe jednoosobowe - 16 zł;

2) gospodarstwo domowe dwuosobowe - 31 zł; 

3) gospodarstwo domowe trzyosobowe - 44 zł;

4) gospodarstwo domowe czteroosobowe - 56 zł;

5) gospodarstwo domowe pięcioosobowe - 69 zł; 

6) gospodarstwo domowe sześcioosobowe - 79 zł;

7) gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe - 89 zł.  

sposób zmieszany:

1)  gospodarstwo domowe jednoosobowe - 33 zł;

2)  gospodarstwo domowe dwuosobowe  - 65 zł; 

3) gospodarstwo domowe trzyosobowe - 96 zł;

4) gospodarstwo domowe czteroosobowe - 125 zł;

5) gospodarstwo domowe pięcioosobowe - 155 zł; 

6) gospodarstwo domowe sześcioosobowe - 182 zł;

7) gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe 209 zł. 


Nieruchomości  niezamieszkałe (stawka miesięczna)

sposób selektywny

1) pojemnik do 0,12 m3 – 46 zł,

2) pojemnik od 0,121 m3 do 0,24 m3 – 84 zł,

3) pojemnik od 0,241 m3 do 0,36 m3 – 117 zł,

4) pojemnik od 0,361 m3 do 0,66 m3 – 184 zł,

5) pojemnik od 0,661 m3 do 1,1 m3 – 318 zł,

6) pojemnik do 7 m3 – 1839 zł.

 

sposób zmieszany

1) pojemnik do 0,12 m3 – 82 zł,

2) pojemnik od 0,121 m3 do 0,24 m3 – 146 zł,

3) pojemnik od 0,241 m3 do 0,36 m3 – 209 zł,

4) pojemnik od 0,361 m3 do 0,66 m3 – 334 zł,

5) pojemnik od 0,661 m3 do 1,1 m3 – 564 zł,

6) pojemnik do 7 m3 – 3469 zł.

 
TERMINY PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE
            Opłaty za odpady komunalne należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy przelewem lub gotówką w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję oraz u sołtysa wsi w terminach:
za I kwartał – do 15 marca
za II kwartał – do 15 maja
za III kwartał – do 15 września
za IV kwartał – do 15 listopada
Szczegółowe informacje o płatnościach można uzyskać pod numerem telefonu 85 715 80 21.

                                                                                                       ZWOLNEINIA Z OPŁATY

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że zgodnie z przyjętą uchwałą przez Radę Gminy Turośń Kościelna, mieszkańcy mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Ze zwolnienia w wysokości 20 % miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą korzystać właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i, których dochód nie przekracza:

        542 zł dla osoby samotnie gospodarującej pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazanym w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
           456 zł naosobę w gospodarstwie domowym, (dotyczy wszystkich osób faktycznie  zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazanym w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

           Mieszkańcy spełniający w/w kryteria i ubiegający się o zwolnienie powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości o wysokości dochodu (wzór do pobrania poniżej) oraz dokumenty i dowody potwierdzające dochód.
         Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalany jest zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).


 
OGŁOSZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWYCH
 
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Termin składania deklaracji to 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklarację należy złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie Urzędu (pokój 21), pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Złożona deklaracja jest podstawą do naliczenia ryczałtowej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Składający deklarację zobowiązany jest uiszczać ryczałtową stawkę opłaty do dnia 15 czerwca każdego roku, z góry, za każdy bieżący rok kalendarzowy. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję.
Roczna opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 132 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny roczna opłata ryczałtowa wynosi 234 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.