STAWKI  OPŁAT  ZA  GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą
Nr VI/45/2015 Rady gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2015 r. wynoszą:
 
 
Nieruchomości zamieszkałe (stawki miesięczne)
sposób selektywny
1)  gospodarstwo domowe jednoosobowe - 8 zł;
2) gospodarstwo domowe dwuosobowe - 15 zł; 
3)  gospodarstwo domowe trzyosobowe - 21 zł;
4) gospodarstwo domowe czteroosobowe - 27 zł;
5) gospodarstwo domowe pięcioosobowe - 33 zł; 
6)  gospodarstwo domowe sześcioosobowe - 38 zł;
7)  gospodarstwo domowe  siedmioosobowe i większe - 44 zł.  
sposób zmieszany
1)  gospodarstwo domowe jednoosobowe - 16 zł;
2)  gospodarstwo domowe dwuosobowe - 31 zł; 
3)  gospodarstwo domowe trzyosobowe - 46 zł;
4)  gospodarstwo domowe czteroosobowe - 60 zł;
5)  gospodarstwo domowe pięcioosobowe - 74 zł; 
6)  gospodarstwo domowe sześcioosobowe - 87 zł;
 7)  gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większego - 100 zł.  
Nieruchomości niezamieszkałe (stawki miesięczne)
sposób selektywny
1)  pojemnik do 0,12 m3 – 22 zł,
2)  pojemnik od 0,121 m3 do 0,24 m3 – 40 zł,
3)  pojemnik od 0,241 m3 do 0,36 m3 – 56 zł,
4)  pojemnik od 0,361 m3 do 0,66 m3 – 88 zł,
5)  pojemnik od 0,661 m3 do 1,1 m3 – 152 zł,
6)  pojemnik do 7 m3 – 880 zł.
sposób zmieszany
1) pojemnik do 0,12 m3 – 39 zł,
2) pojemnik od 0,121 m3 do 0,24 m3 – 70 zł,
3) pojemnik od 0,241 m3 do 0,36 m3 – 100 zł,
4) pojemnik od 0,361 m3 do 0,66 m3 – 160 zł,
5) pojemnik od 0,661 m3 do 1,1 m3 – 270 zł,
6) pojemnik do 7 m3 – 1600 zł
 
TERMINY PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE
            Opłaty za odpady komunalne należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy przelewem lub gotówką w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję oraz u sołtysa wsi w terminach:
za I kwartał – do 15 marca
za II kwartał – do 15 maja
za III kwartał – do 15 września
za IV kwartał – do 15 listopada
Szczegółowe informacje o płatnościach można uzyskać pod numerem telefonu 85 715 80 21.
 
OGŁOSZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWYCH
 
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Termin składania deklaracji to 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklarację należy złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie Urzędu (pokój 21), pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Złożona deklaracja jest podstawą do naliczenia ryczałtowej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Składający deklarację zobowiązany jest uiszczać ryczałtową stawkę opłaty do dnia 15 czerwca każdego roku, z góry, za każdy bieżący rok kalendarzowy. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję.
Roczna opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 132 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny roczna opłata ryczałtowa wynosi 234 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.