Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800) .
· Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z
   2017 r., poz. 1892).
· Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1892).
·   Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1821.).
·   Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopad 2015 r. w
   sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urzędowy Woj.  
   Podlaskiego z 2015 r. poz. 3890).
 
Wymagane dokumenty:
· Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 
Termin składania dokumentów:
· W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności mających wpływ na wysokość
   opodatkowania.
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
· Niezwłocznie.
 
Termin płatności podatku.
· Do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
 
Opłaty:
   · Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Tryb odwołania
· Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Turośń Kościelna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
I piętro pokój 11
 
Kontakt:
Tel.85 7158006 lub 85 7158000 (sekretariat)
Opis procedury
Podatek od środków transportowych płatny jest na podstawie złożonej deklaracji. Wpłaty tytułem podatku od środków transportowych należy uiszczać na konto nr:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny
Oddział w Turośni Kościelnej
44 8074 0003 0130 0202 2000 0300

Sprawę prowadzi i informacji udziela
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
Tel. 85 715 80 06
Godziny:
Poniedziałek - Piątek - od 7.30 do 15.30

Wniosek można złożyć:
 • inny
Akty prawne dotyczące sprawy
 • Podatek od środków transportowych regulowany jest Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).
W celu zawarcia małżeństwa oboje nupturienci powinni zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego z dokumentami tożsamości w celu złożenia przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalenia terminu ślubu.

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia, datę zawarcia małżeństwa można ustalić z wyprzedzeniem do pół roku. Istnieje możliwość skrócenia miesięcznego oczekiwania.

Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu, po jego sporządzeniu małżonkowie otrzymują 1 odpis skrócony aktu małżeństwa.

Istnieje możliwość złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, warunkiem jest to aby miejsce wskazane we wniosku zapewniało zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Termin zawarcia małżeństwa poza urzędu stanu cywilnego powinien zostać wcześniej ustalony z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędu stanu cywilnego pobierana jest opłata dodatkowa, stanowiąca dochód gminy, w wysokości 1.000 zł.

Właściwość miejscowa
Małżeństwo można zawrzeć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.
 
Kogo dotyczy Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat
Czas realizacji Akt stanu cywilnego sporządza się niezwłocznie po zawarciu związku małżeńskiego.
Wymagane dokumenty
 • Dowody osobiste
Opłaty Opłata skarbowa: 84 PLN - opłata za sporządzenie aktu małżeństwa, jest pobierana w chwili składania zapewnienia

Numer konta
17 8074 0003 0130 0202 2000 0010
Tryb odwoławczy Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia stron o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, przez Kierownika USC, może wystąpić do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie zasadności odmowy Kierownika USC.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2064 )
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2082 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. , Nr 187 , poz. 1330 )
 • Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 389 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. , poz. 180 )
Wydanie dokumentów w rejestru stanu cywilnego.
Kogo dotyczy Osoby uprawnione do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego:
- osoba, której akt dotyczy
- jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun
- osoba, która wykaże w tym interes prawny
- sąd
- prokurator
- organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny
- organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań
Czas realizacji - niezwłocznie - jeżeli w Rejestrze Stanu Cywilnego jest zamieszczony akt stanu cywilnego, w oparciu o który może być wydany wnioskowany dokument
- w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku - jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego a wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt
- w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego a wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt
Wymagane dokumenty
 • Wniosek
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • W uzasadnionych przypadkach dokumenty potwierdzające interes prawny
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Opłaty za odpis skrócony: 22 PLN
za odpis zupełny: 33 PLN

Numer konta
17 8074 0003 0130 0202 2000 0010
Tryb odwoławczy Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1741 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. , poz. 194 )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 )
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. , Nr 187 , poz. 1330 )
 • Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. , Nr 166 , poz. 1735 )
Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek.pdf)Wniosek.pdf[ ]
Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
Akt zgonu sporządzany jest na podstawie karty zgonu oraz protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę uprawnioną do zgłoszenia zgonu.
Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Właściwość miejscowa
Zgon należy zgłosić w USC właściwym dla miejsca zgonu, przedkładając kartę zgonu wydaną przez lekarza.

Efekt załatwienia sprawy
Sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie 1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu osobie zgłaszającej zgon.
 
Kogo dotyczy Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej tj.
• małżonek
• krewni zstępni (np. dzieci, wnuki)
• krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat, siostra)
• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)
Czas realizacji Niezwłocznie
Wymagane dokumenty
 • Karta zgonu wystawiona przez służbę zdrowia
 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2064 )
 • Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2082 z późn. zm. )