Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1974 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
  
Wymagane dokumenty:
 - mapa z zaznaczonym wjazdem

Opłaty:
Wniosek – bezpłatnie przy budownictwie jednorodzinnym, 82 zł przy działalności gospodarczej,
Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17zł
płatne na konto nr 17807400030130020220000010 w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna lub w kasie urzędu
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
Ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
II piętro, pokój nr 26
 
Termin składania dokumentów:
Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:
  • osobiście lub przez pełnomocnika,
  • listownie,
  • elektronicznie - jeżeli wniosek zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
Niezwłocznie.