Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 r. poz. 717)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1588 z dnia 26.08.2003 r.)
 
Wymagane dokumenty:
  1. Kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopia mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren o promieniu równym 3 krotności frontu działki (front działki - część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę), którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000; ‑ 3egz. z określeniem granic inwestycji
  2. Warunki techniczne zasilania w energię elektryczną oraz umowę gwarantującą wykonanie uzbrojenie terenu
  3. Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - w przypadku przyłączania się do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
Opłaty:
Wniosek – bezpłatnie zabudowa mieszkaniowa, 107 zł – zabudowa gospodarcza, inwestycje celu publicznego
Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17zł płatne na konto nr 17807400030130020220000010 w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna lub w kasie Urzędu Gminy
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
Ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
II piętro, pokój nr 25
 
Termin składania dokumentów:
Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:
  • osobiście lub przez pełnomocnika,
  • listownie,
  • elektronicznie - jeżeli wniosek zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne