Poniżej zamieszczamy obwieszczenie w sprawie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu złomu kablowego w istniejącym budynku o powierzchni 100 m2, na działce nr ewid. 74/5 położonej we wsi Trypucie