Informujemy, że zmianie uległa metoda naliczania opłaty za odpady komunalne, która z dniem 1 stycznia 2021 r. zależna jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z powyższą zmianą, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację na odpady komunalne (wzór deklaracji w załączeniu).

Stawki dostępne są w zakładce: http://www.turosnkoscielna.pl/ochrona-srodowiska/info-menu-smieci/oplaty

Ponadto, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, narzuca na wszystkich mieszkańców obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Dotychczas mieszkańcy mogli zbierać odpady w sposób selektywny lub nieselektywny. Ustawodawca wprowadził obowiązek wysegregowania ze strumienia odpadów zmieszanych wszystkich frakcji, które nadają się do powtórnego przetworzenia tj.:

-       papier,

-       metale, tworzywa sztuczne,

-       szkło,

-       bioodpady.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami urzędu pod nr tel. 85 7158015 lub 85 7158021.