Lider:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Partnerzy projektu:

Miasto Białystok,

Gmina Choroszcz,

Gmina Czarna Białostocka,

Gmina Dobrzyniewo Duże,

Gmina Juchnowiec Kościelny,

Gmina Łapy,

Gmina Supraśl,

Gmina Turośń Kościelna,

Gmina Wasilków,

Gmina Zabłudów,

Powiat Białostocki.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt zakłada:

 

 •         zakup środków i urządzeń dezynfekujących,
 •          zakup środków ochrony indywidualnej,
 •          proste remonty, przebudowy, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować do obecnej sytuacji epidemicznej,
 •          zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego,
 •         zakup licencji na programy do nauczania zdalnego i hybrydowego,
 •       szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego i hybrydowego, a także podniesienia świadomości o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19.

 

Efektem projektu będzie m.in.:

 •        objęcie wsparciem 103 podmiotów w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 do końca 2021 r.,
 •        poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 9 853 osób poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji, środków do dezynfekcji oraz odzieży ochronnej,
 •        poprawa dostępności oraz jakości nauczania w systemie zdalnym i hybrydowym poprzez zakup 2 311 laptopów,
 •       dostosowanie 12 obiektów szkolnych do potrzeb prowadzenia zajęć w środowisku gwarantującym zachowanie społecznego dystansu służącemu poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

Okres realizacji projektu: 17.11.2020 r. - 31.12.2021 r.

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 7 743 429,25 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 6 507 580,84 PLN.

 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość projektu: 64 197,40 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 54 561,36 PLN

 

Miasto Białystok

Wartość projektu: 6257 442,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 5 247 191,10 PLN

 

Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 129 456,60 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 110 038, 09 PLN

 

Gmina Czarna Białostocka

Wartość projektu: 125 909,44 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 107 023,01 PLN

 

Gmina Dobrzyniewo Duże

Wartość projektu: 135 499,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 115 174,95 PLN

 

Gmina Juchnowiec Kościelny

Wartość projektu: 221 317,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 188 119,43 PLN

 

Gmina Łapy

Wartość projektu: 209 669,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 178 218,64 PLN

 

Gmina Supraśl

Wartość projektu: 155 317,20 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 132 011,44 PLN

 

Gmina Turośń Kościelna

Wartość projektu: 69 865,76 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 59 385,89 PLN

 

Gmina Wasilków

Wartość projektu: 213 997,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 181 897,86 PLN

 

Gmina Zabłudów

Wartość projektu: 64 412,93 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 54 750,98 PLN

 

Powiat Białostocki

Wartość projektu: 96 343,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 79 208,09 PLN

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie_69_2021.pdf)Zarządzenie_69_2021.pdf[ ]

Szczegółowe informacje w sprawie wyników naboru udzielane są pod nr 85 715 80 13.

Podlaskie Kino Plenerowe zagościło w Turośni Kościelnej. Gminny Ośrodek Kultury, dzięki współpracy z Podlaskim Instytutem Kultury i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zorganizował w niedzielę, 11 lipca dwa seanse pod chmurką. Spragnieni spotkań mieszkańcy licznie zgromadzili się na boisku szkolnym.

Dzieci obejrzały nieziemskie przygody Baranka Shauna, zaś na wieczorny seans zaproponowaliśmy mieszkańcom „Jokera”.

Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej za użyczenie placu i Sołtysowi sołectwa Turośń Kościelna I za pomoc w uruchomieniu sprzętu!

oprac. i zdjęcia: Agnieszka Popławska

Na stadionie sportowym w Turośni Kościelnej 9 i 10 lipca br. odbyły się wydarzenia związane ze sportem balonowym. Białostocki Klub Balonowy w ramach współpracy z Gminą Turośń Kościelna i Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizował zawody modeli i pokazy startu balonów w ramach III Fiesty Balonowej w Białymstoku.

W piątek w godzinach przedwieczornych przy licznie zgromadzonych mieszkańcach gminy miało odbyć się rozegranie konkurencji balonowej. Niestety, silny wiatr uniemożliwił start balonów z boiska i rozegranie konkurencji. Jedynie dla zgromadzonej publiczności zaprezentowano postawienie jednego balonu.

Sobotni piknik rodzinny otworzył II Festiwal Modeli Balonów, zorganizowany przez BKB dla miejscowych dzieci. Modelarskie zawody bibułkowych modeli polegały na wykonaniu jak najdłuższych lotów modelami małych balonów wykonanymi z bibułki. W zawodach startowano w dwuosobowych zespołach, łącznie 29 chętnych zawodników. Po napełnieniu modeli ciepłym powietrzem puszczone modele wykonywały wolne loty, których czas mierzony był od startu do momentu lądowania.

Na zainteresowanych czekał nie tylko pokaz balonów, ale także: stoiska Klubu Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, ognisko, dmuchańce, malowanie twarzy, pokaz sprzętu strzeleckiego KSS „Legion Wschodni” i wozu strażackiego OSP Turośń Kościelna. Ponadto piknik odwiedził także Łoś Powiatowy, który chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć z dziećmi.

Długo oczekiwaną przez publiczność konkurencją były loty balonem na ogrzane powietrze. W pierwszej kolejności z murawy boiska wystartowały dwa balony. Drugi balon pełnił funkcję „lisa” dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych. Pierwsza konkurencja polegała na wystartowaniu balonem prze stadionem i rzuceniu markera jak najbliżej rozłożonego na murawie krzyża. Natomiast druga polegała na uzyskaniu jak najlepszego wyniku w locie za balonem – „lisem”. W przeprowadzeniu zawodów ogromne znaczenie miała pogoda, a ta sobotnia była na tyle dobra, by pozwolić na bezpieczne rozegranie startów i konkurencji.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Dotyczy to wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Na podstawie deklaracji powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Będzie to aplikacja do gromadzenia i udostępniania informacji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy oraz posłuży do rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Deklaracje będzie można składać:

 1. w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
 2. w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem na adres urzędu lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5 (deklaracja do pobrania na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq lub www.turosnkoscielna.pl w zakładce Załatw sprawę).

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących oraz 14-dniowy od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw dla budynków nowopowstających.

Złożona deklaracja musi zwierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tych danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).