Otwarcie ZPiUO w Czerwonym Borze.
 
W piątek, 7 września 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. W uroczystości udział wzięli licznie przybyli goście, m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki, Jarosław Malinowski - prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, posłowie na Sejm RP - Jacek Bogucki i Lech Kołakowski, przedstawiciele samorządów 26 gmin.
 
Uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, który przedstawił kalendarium zrealizowanej inwestycji oraz zasady, w ramach których będzie działał Zakład.  Szczególne podziękowania za pomoc i współpracę w realizacji projektu, Burmistrz skierował do: Pana Stanisława Gawłowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Roberta Tyszkiewicza - Posła na Sejm RP, Pana Jarosława Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Jarosława Malinowskiego - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Pana Henryka Karpińskiego - Prezesa Zarządu  Zakładu Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., Pana Pawła Sowy - Kierownika Budowy  Zakładu Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., Pana Bogdana Kamińskiego - Zastępcy Burmistrza Miasta Zambrów, Pana Włodzimierza Łąki - Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów oraz Pana Mieczysława Kaczyńskiego - Prezesa Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Następnie prowadzący uroczystość poprosił do aktu symbolicznego otwarcia Zakładu: Walentego Koryckiego Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, Mariana Brożynę Dyrektora Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jarosława Malinowskiego  - Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Henryka Karpińskiego - Prezesa Spółki FOLEKO, wykonawcę inwestycji, Mieczysława Kaczyńskiego - Prezesa Spółki PGK w Zambrowie, Zbigniewa Korzeniowskiego - Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów i Kazimierza Dąbrowskiego - Burmistrza Miasta Zambrów. Ksiądz Prałat Jerzy Samsel, Dziekan Dekanatu Zambrowskiego, w asyście Ks. Prałata Mariana Olszewskiego i Ks. Kanonika Heliodora Sawickiego dokonali aktu poświęcenia Zakładu. Po zakończeniu części oficjalnej goście mogli zwiedzić obiekt i przyjrzeć się jak funkcjonuje.
 
Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze zgodna jest z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Realizowany Zakład został zapisany w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego, jako jeden z sześciu regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, planowanych do utworzenia na terenie województwa podlaskiego. Zakład przewidziany jest do obsługi regionu obejmującego 26 gmin (w tym 21 gmin woj. podlaskiego oraz 5 gmin woj. mazowieckiego) zamieszkiwanych przez ponad 164 tys. mieszkańców. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Zambrów (w miejscowości Czerwony Bór) na terenie kompleksu leśnego, sąsiadującego z gruntami wsi Krajewo - Budziły i Krajewo - Łętowo oddalonego od miasta Zambrów o 15 km, a ok. 4 km od drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok. Całość terenu lokalizacji Zakładu wynosi 10,73 ha, przy czym na jego części (o pow. 2,55 ha) zrealizowano w roku 1996/97 składowisko odpadów, eksploatowane do chwili obecnej.
Przedmiotem działalności Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze jest unieszkodliwienie odpadów na kwaterze do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz w kwaterach do składowania odpadów zawierających azbest, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 250 ton. Proces unieszkodliwiania klasyfikowany jest zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ustawy o odpadach jako proces D5 - składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych lub na składowaniu odpadów innych niż niebezpieczne. Dodatkowymi procesami prowadzonymi na terenie Zakładu są: odzysk, czasowe magazynowanie odpadów poakcyjnych w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu oraz wytwarzanie odpadów w wyniku funkcjonowania instalacji pomocniczych  - linii sortowniczej, kompostowni, demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym demontażu sprzętu AGD/RTV, a także obiektów i urządzeń nie będących instalacjami, tworzących infrastrukturę techniczną składowiska.
Zakres rzeczowy projektu polegającego na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze obejmuje następujące zadania inwestycyjne:
 
ETAP I
- Nowa niecka składowiska odpadów poprocesowych - zakończono XII 2011,
- Kompostownia odpadów organicznych - zakończono XII 2011,
- Składowisko odpadów budowlanych zawierających azbest - zakończono VII 2012,
- Budynek główny z sortownią odpadów, stacją demontażu odpadów wielkogabarytowych, zapleczem socjalnym i technicznym - zakończono VII 2012,
- Składowisko odpadów poakcyjnych - zakończono VIII 2011,
- Infrastruktura ogólnozakładowa - zakończono VII 2012
 
ETAP II
- Rekultywacja istniejącej kwatery składowiska odpadów z odgazowaniem - VIII 2012.
 
Koszt budowy Zakładu obciąża Miasto Zambrów i wymienione gminy, proporcjonalnie do liczby zamieszkujących je mieszkańców. Udział poszczególnych gmin w finansowaniu budowy Zakładu wynosi:
 • Gmina Miasto Zambrów - 36%,
 • Gmina Zambrów - 13,7%,
 • Gmina Rutki - 9,7%,
 • Gmina Kołaki Kościelne - 4,0%,
 • Gmina Szumowo - 7,9%,
 • Gmina Czyżew - 10,6%,
 • Gmina Andrzejewo - 7,3%,
 • Gmina Zaręby Kościelne - 6,0 %,
 • Gmina Zawady - 4,8%.
 
Ponadto 17 gmin zawarło umowy o przystąpieniu do projektu - odpady z tych gmin będą przyjmowane i unieszkodliwiane na terenie Zakładu w Czerwonym Borze:
 
 • Miasto Wysokie Mazowieckie,
 • Gmina Wysokie Mazowieckie,
 • Gmina Sokoły,
 • Gmina Kobylin Borzymy,
 • Gmina Kulesze Kościelne,
 • Gmina Szepietowo,
 • Gmina Nowe Piekuty,
 • Gmina Klukowo,
 • Miasto i Gmina Ciechanowiec,
 • Gmina Szulborze Wielki,
 • Gmina Boguty Pianki,
 • Gmina Nur,
 • Miasto Tykocin,
 • Gmina Poświętne,
 • Gmina Turośń Kościelna,
 • Miasto i Gmina Suraż,
 • Miasto i Gmina Łapy.
 
W Zakładzie ma być osiągany wysoki stopień ochrony środowiska, głównie dzięki zastosowania bezpiecznej dla środowiska technologii składowania odpadów, zagęszczenia odpadów i stosowania przykrycia dziennego, stosowania metod wstępnego przetwarzania odpadów (segregacja, kompostowanie), prowadzenia monitoringu elementów środowiska narażonych na negatywne oddziaływanie eksploatacji instalacji, efektywnego wytwarzania oraz wykorzystywania energii, racjonalnego zużycia wody, surowców i paliw, stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstałych odpadów.  Według prognoz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Czerwonym Borze rocznie będzie przetwarzał i unieszkodliwiał następujące ilości odpadów komunalnych: w roku 2013 - 42 795 ton/rok, w roku 2020 - 45 254 ton/rok, w roku 2025 - 48 419 ton/rok.
Decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego, zaprojektowana w Zakładzie instalacja będzie eksploatowana zgodnie z wymogami narzucającymi najbezpieczniejsze dla środowiska rozwiązania w zakresie składowania odpadów i postępowania z odciekami oraz gazem składowiskowym.
 
Projekt pt. „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów" jest realizowany we współpracy z ośmioma gminami w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II, Działanie: 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
Ostateczna wartość inwestycji wynosi w cenach netto - 24 388 021,78 zł., w tym: wydatki kwalifikowane - 16 166 710,65 zł., dofinansowanie ze środków unijnych - 13 741 704,02 zł.
Dokumentację techniczną wykonało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe "Inżynieria Pro-Eko". Generalnym wykonawcą budowy Zakładu w Czerwonym Borze jest Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o.