W PSZOK zbierane są następujące odpady komunalne:
·        papier i makulatura,
·        tworzywa sztuczne,
·        szkło,
·        metale,
·        opakowania wielomateriałowe (tzw. Tetra Paki),
·        odpady komunalne ulegające biodegradacji,
·        przeterminowane leki,
·        chemikalia,
·        zużyte baterie i akumulatory,
·        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
·        meble i inne odpady wielkogabarytowe,
·        odpady budowlane i rozbiórkowe (2m3 / rocznie),
·        zużyte opony (samochody osobowe i motocykle),
·        odpady zielone,
·        ubrania i tekstylia
 
 
Selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Turośń Kościelna dostarczane do PSZOK, przyjmowane są od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie.
 
 
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, bez zanieczyszczeń.
 
 
Do PSZOK nie będą przyjmowane:
·        zmieszane odpady komunalne,
·        odpady zawierające azbest,
·        szyby samochodowe, 
·        szkło zbrojone i hartowane,
         części samochodowe