INFORMACJA

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że w dniu 2 stycznia 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Trypuciach będzie zamknięty. 

 
 ogloszenie PSZOK
 
Punkt Selektywnej Zbórki  Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Trypucie, na terenie byłego SKR. Punkt czynny jest w każdą sobotę, w godzinach 7.00 – 13.00.

 

 

 

W PSZOK zbierane są następujące odpady komunalne:
·        papier i makulatura,
·        tworzywa sztuczne,
·        szkło,
·        metale,
·        opakowania wielomateriałowe (tzw. Tetra Paki),
·        odpady komunalne ulegające biodegradacji,
·        przeterminowane leki,
·        chemikalia,
·        zużyte baterie i akumulatory,
·        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
·        meble i inne odpady wielkogabarytowe,
·        odpady budowlane i rozbiórkowe,
·        zużyte opony (samochody osobowe i motocykle),
·        odpady zielone,
·        ubrania i tekstylia
·        odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 300 kg jednorazowo od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej.
 
 
Selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Turośń Kościelna dostarczane do PSZOK, przyjmowane są od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie.
 
 
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, bez zanieczyszczeń.
 
 
Do PSZOK nie będą przyjmowane:
·        zmieszane odpady komunalne,
·        odpady zawierające azbest,
·        szyby samochodowe, 
·        szkło zbrojone i hartowane,
         części samochodowe